×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • اوزان چو
سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰-يادداشتها - سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰-سفرها
سازمان ميراث فرهنگي (پژوهشگاه). پژوهشكده مردم‌شناسي - سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه). معاونت معرفي و آموزش. اداره كل آموزش. انتشارات و توليدات فرهنگي - اقتداري، احمد، ۱۳۰۴-، گردآورنده و مصحح
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اوزان‌چو
سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰-يادداشتها - سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰-سفرها
اقتداري، احمد، ۱۳۰۴-، گردآورنده و مصحح
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • يادداشتهاي سديد: محمدعلي خان سديدالسلطنه بندرعباسي
سديدالسلطنه، محمدعلي، 1251-1320--يادداشتها - سديدالسلطنه، محمدعلي، 1251-1320--سفرها
اقتداري، احمد، 1304-، گردآورنده و مصحح
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • عنوان:سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه). معاونت معرفي و آموزش، شماره :۱۸۹
سديدالسلطنه، محمد علي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰--سفرها - سديدالسلطنه، محمد علي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰--يادداشتها
تصحيح و تحشيه احمد اقتداري گردآوري - اقتداري، احمد، ‎۱۳۰۴- - سازمان ميراث فرهنگي (پژوهشگاه). اداره كل آموزش. انتشارات و توليدات فرهنگي - سازمان ميراث فرهنگي (پژوهشگاه). پژوهشكده مردم‌شناسي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آقاي سديدالسلطنه
فارس-بنادر
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • آقاي سديدالسلطنه
فارس-بنادر
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه سديدالسلطنه
سفرنامه هاي ايراني - ايران - سير و سياحت
سديدالسلطنه، محمدعلي، 1251-1320
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • همايش سديدالسلطنه وخليج فارس
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سديدالسلطنه و سواحل خليج فارس
ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق - خليج فارس--تاريخ - خليج فارس - سديدالسلطنه‌، محمدعلي‌، ‏‫ ۱۲۵۱-‏ ‏۱۳۲۰.‏‬
حسيني‌، عبدالله‌، ‏‫۱۳۳۷-‏ - حسن‌نيا، محمد، ۱۳۵۴- - جهاد دانشگاهي. سازمان انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سديدالسلطنه و سواحل خليج فارس
ايران-تاريخ-قاجاريان، 1193-1344ق - خليج فارس - تاريخ - ايران-تاريخ-قاجاريان، 1193-1344ق.-اسناد و مدارك - سديدالسلطنه، محمدعلي، 1251-‏ ‏1320
عبدالله حسيني - محمد حسن نيا
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سديدالسلطنه و سواحل خليج فارس
محمد حسن نيا - سيدعبدالله حسيني - سينا فروزش
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • سفرنامه سديدالسلطنه = التدقيق في سيرالطريق
تاريخ - ايران - شهرها و شهرستانها - تهران - زيارتگاهها - ارامگاهها - شيراز - كتيبه‌ها - سفرنامه‌ها--۱۳۰۸-‎۱۳۰۹ - سرگذشتنامه‌ها - اثار تاريخي - هرات - قلعه‌ها - اوضاع اجتماعي--سده ‎۱۴ - سفرنامه‌ها - کاروانسراها - عراق - بوشهر (استان) - راهها - سفرنامه‌ها--۱۳۱۴-‎۱۳۱۶ ق - لنگه (بندر) - سفرنامه‌ها--سده ‎۱۴ ق - اوضاع اقتصادي--سده ‎۱۴ ق
تصحيح و تحشيه احمد اقتداري تأليف محمدعلي خان سديدالسلطنه مينابي بندرعباسي - سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي، ۱۲۴۹-‎۱۳۲۰
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سفرنامه سديدالسلطنه = التدقيق في سيرالطريق
تاريخ - ايران - شهرها و شهرستانها - تهران - زيارتگاهها - ارامگاهها - شيراز - كتيبه‌ها - سفرنامه‌ها--۱۳۰۸-‎۱۳۰۹ - سرگذشتنامه‌ها - اثار تاريخي - هرات - قلعه‌ها - اوضاع اجتماعي--سده ‎۱۴ - سفرنامه‌ها - کاروانسراها - عراق - بوشهر (استان) - راهها - سفرنامه‌ها--۱۳۱۴-‎۱۳۱۶ ق - لنگه (بندر) - سفرنامه‌ها--سده ‎۱۴ ق - اوضاع اقتصادي--سده ‎۱۴ ق
سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي، ۱۲۴۹-‎۱۳۲۰ - تصحيح و تحشيه احمد اقتداري تأليف محمدعلي خان سديدالسلطنه مينابي بندرعباسي
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سديدالسلطنه و سواحل خليج فارس
تاريخ - خليج فارس - سديدالسلطنه، محمد علي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰ - ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ق
محمد حسن‌نيا مولفان عبدالله حسيني - حسن‌نيا، محمد، ‎۱۳۵۴- - حسيني، عبدالله، ‎۱۳۳۷-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • lt;التدقيق=تدقيق> في سيرالطريق
ايران-سير و سياحت - سفرنامه‌هاي ايراني
سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;التدقيق=تدقيق> في سيرالطريق
ايران-سير و سياحت - سفرنامه‌هاي ايراني
سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه سديدالسلطنه التدقيق في سير الطريق
خاطرات - سديدالسلطنه، محمد علي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰
سديد السلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰. - اقتداري، احمد، ‎۱۳۰۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • lt;التدقيق=تدقيق> في سيرالطريق
ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق - سفرنامه‌ها
شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي) - سديدالسلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-۱۳۲۰
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه سديدالسلطنه (التدقيق في سير الطريق)
سفرنامه ها - ايران--سيرو سياحت--قرن ۱۳ق - سديدالسلطنه‌، محمدعلي‌، ‏‫ ۱۲۵۱-‏ ‏۱۳۲۰--سفرها - ايران-تاريخ-قاجاريان، ‭۱۳۴۴-۱۱۹۳ ‬ق
سديدالسلطنه‌، محمدعلي‌، ‏‫ ۱۲۵۱-‏ ‏۱۳۲۰.‏‬ - ۱۳۰۴-اقتداري
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • سفرنامه سديدالسلطنه التدقيق في سير الطريق
خاطرات - سديدالسلطنه، محمد علي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰
تاليف محمد علي خان سديدالسلطنه مينابي بندرعباسي؛ تصحيح و تحشيه احمد اقتدار - سديد السلطنه، محمدعلي، ۱۲۵۱-‎۱۳۲۰. - اقتداري، احمد، ‎۱۳۰۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 6292

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.