×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • گزارش نخستين كنگرهء جغرافيدانان ايران
جغرافيا - جغرافياي اقتصادي - نقشه‌كشي - زمين شناسي - ايران - جغرافيا-كنگره‌ها - كنگره‌ها - اب، منابع - ايران-كنگره‌ها - اوضاع اقتصادي-كنگره‌ها
كنگرهء جغرافيدانان ايران (‎۱: تهران: ‎۱۳۵۲).
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • گزارش نخستين كنگره جغرافيدانان ايران
جغرافيا - كنگره‌ها
كنگره جغرافيدانان ايران - جعفرپور، ابراهيم، ۱۳۱۷-‎۱۳۶۸.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گزارش نخستين كنگره جغرافيدانان ايران
جغرافيا - كنگره‌ها
تهيه‌كننده ابراهيم جعفرپور - جعفرپور، ابراهيم، ۱۳۱۷-‎۱۳۶۸. - كنگره جغرافيدانان ايران
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ارزيابي دومين كنگره جغرافيدانان ايران
ايران--جغرافيا--كنگره‌ها
كنگره جغرافي‌دانان ايران (دومين: تبريز: ‎۱۳۵۳)
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ارزيابي دومين كنگره جغرافيدانان ايران
ايران--جغرافيا--كنگره‌ها
كنگره جغرافي‌دانان ايران (دومين: تبريز: ‎۱۳۵۳)
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
جغرافيا -- ايران -- كنگره ها
سمينار جغرافيدانان ايران ( 8: اصفهان: 18-20 شهريور 1371 )
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
 • : ۲۰-۱۸ شهريور ۱۳۷۱ دانشگاه اصفهان
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
منظومه شمسي - عمران منطقه‌اي و نقشه‌برداري - جغرافياي نظامي - درياي خزر - معماري - جغرافياي زيستي - جغرافياي روستايي - ابهاي زيرزميني - كوه سهند - نقشه‌برداري - گليان ( روستا، شروان) - جي. اي. اس. (برنامه كامپيوتر) - حصار ( روستا، شيروان) - ديم كاري - دره صوفي چاي (سهند) - جغرافيا و محيط زيست - كشورهاي در حال توسعه - مجتمع فولاد مباركه (اصفهان) - فولاد شهر (اصفهان) - ژيوموفولوژي - تعاونيها توليد مشاع - سويا - كوه بينالود - سيارات - شبكه كارست (جغرافيا) - دشت چالدران (منطقه ماكو) - دانش‌اموزان مهاجر - كشاورزي مشاع - باطلاق گاوخوني - رود قره‌سو ( گرگان) - ايران-راهنماها، طرح ها - جغرافيا و روانشناسي
كنگره جغرافيدانان ايران (‎۸: اصفهان: ۱۸-‎۲۰ شهريور ‎۱۳۷۱). - حسين صرامي بكوشش احمد مجتهدي
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران ۱۸-۲۰شهريور۱۳۷۱
جغرافيا-كنگره‌ها - ايران-جغرافيا-كنگره‌ها - جغرافيا-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه اصفهان - كنگره جغرافيدانان ايران (هشتمين:۱۳۷۱ : اصفهان)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ارزيابي دومين كنگره جغرافيدانان ايران از ۲۳ تا ۲۶ شهريور۱۳۵۳
جغرافيا-كنگره‌ها - ايران-جغرافيا-كنگره‌ها - جغرافيا-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه اصفهان - كنگره جغرافيدانان ايران (دومين:۱۳۵۳ )
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • پنجمين كنگره جغرافيدانان ايران، گزارش كار و سخنرانيها
جغرافيا--كنگره‌ها
كنگره جغرافيدانان ايران (پنجمين: ‎۱۳۵۶: تهران)
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • پنجمين كنگره جغرافيدانان ايران، گزارش كار و سخنرانيها
جغرافيا--كنگره‌ها
كنگره جغرافيدانان ايران (پنجمين: ‎۱۳۵۶: تهران)
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران ۱۸-‎۲۰ شهريور ‎۱۳۷۱
جغرافيا--مقاله‌ها و خطابه‌ها - ايران--جغرافيا--كنگره‌ها - جغرافيا--كنگره‌ها
حسين صرامي به كوشش احمد مجتهدي - دانشگاه اصفهان - مجتهدي، احمد، ‎۱۳۱۴- - حسين صرامي - كنگره جغرافيدانان ايران (هشتمين: ‎۱۳۷۱: اصفهان)
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [سرگذشتنامه توليدكنندگان]
سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ - نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ - آفرينندگي‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • تاريخ در ايران: شرح احوال و معرفي آثار مورخان و جغرافيدانان ايران
تاريخ‌نويسي - ايران - تاريخ‌نويسان ايراني - جغرافيدانان--ايران
صدري افشار، غلامحسين، ‎۱۳۱۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ در ايران: شرح احوال و معرفي آثار مورخان و جغرافيدانان ايران
ايران--تاريخ - تاريخ نگاري - تاريخ نگاران ايراني - سرگذشتنامه‌ها
صدري‌افشار، غلامحسين، ‎۱۳۱۳-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ در ايران: شرح احوال و معرفي آثار مورخان و جغرافيدانان ايران
تاريخ‌نويسي - ايران - تاريخ‌نويسان ايراني - جغرافيدانان--ايران
غلامحسين صدري افشار - صدري افشار، غلامحسين، ‎۱۳۱۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ارزيابي دومين كنگرهء جغرافيدانان ايران، از ‎۲۳ تا ‎۲۶ شهريور ماه ‎۱۳۵۳
جغرافياي تاريخي - جغرافيا - جغرافياي اقتصادي - فلات قاره - ايران - جغرافيا-كنگره‌ها - راهنماي اموزشي-ايران - فولاد شهر (اصفهان) - كنگره‌ها - تحقيق-روش شناسي
كنگره جغرافيدانان ايران ( ‎۲: تبريز: شهريور ‎۱۳۵۳).
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • پنجمين كنگره جغرافيدانان ايران، ۵-‎۸ شهريورماه ‎۲۵۳۶: گزارش كار و سخنرانيها، شماره سوم
جغرافيا - نقشه‌كشي - راهنماي اموزشي - اقليم شناسي ديرين - ايران - كهگيلويه و بويراحمد - درياچه اروميه (جزاير و بنادر) - عدم تمركز--ايران - واحه‌ها - جغرافيا--كنگره‌ها - ايران--بم - ايران--اذربايجان - مسکن - ايران--نرماشير - ميمند، روستا - اذربايجان - اوضاع اقليمي ( دوران چهارم) - دولت - تدريس ( دبيرستان)--ايران--تاريخ و نقد
كنگره جغرافيدانان ايران (پنجمين: ‎۱۳۵۶: تهران)
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • كميل، سرگذشتنامه بزرگان اسلام
كميل بن زياد، -‎۸۲؟ق
اللهياري، عليرضا، ‎۱۳۱۶-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 145214

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.