×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ‏‫فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ‮‬
نسخه‌هاي خطي فارسي--ايران--تهران--فهرست‌ها - ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي--فهرست‌ها
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي - ايران. وزارت امورخارجه. مركز آموزش و پژوهش‌هاي بين‌المللي. اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي - ايران. وزارت امور خارجه. اداره نشر
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ‮‬
نسخه‌هاي خطي فارسي--ايران--تهران--فهرست‌ها - ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي--فهرست‌ها
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي - ايران. وزارت امورخارجه. مركز آموزش و پژوهش‌هاي بين‌المللي. اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي - ايران. وزارت امور خارجه. اداره نشر
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فهرست كتاب‌هاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • فهرست كتاب‌هاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
ايران-وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي-فهرست ها - كتاب‌هاي چاپ سنگي-ايران-تهران-فهرست‌ها
ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي - ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فهرست نسخه‌هاي خطي عربي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
نسخه‌هاي خطي عربي--ايران--تهران--فهرست‌ها - ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي--فهرست‌ها
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فهرست كتاب هاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
اكرم مسعودي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • فهرست كتاب هاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
اكرم مسعودي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • فهرست نسخه هاي خطي فارسي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
ايران - نسخه هاي خطي فارسي
اكرم مسعودي
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • فهرست نسخه هاي خطي عربي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي--فهرست‌ها - نسخه‌هاي خطي عربي-ايران-تهران-فهرستها
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • فهرست كتاب‌هاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه
ايران-وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي-فهرست ها - كتاب‌هاي چاپ سنگي-ايران-تهران-فهرست‌ها
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فهرست كتابهاي چاپ سنگي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجي
ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي-فهرستها - كتابهاي چاپ سنگي - ايران - تهران - فهرستها
اكرم مسعودي - ايران. وزارت امور خارجه. كتابخانه تخصصي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مقايسه رفتار اطلاع‌يابي كاربران كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه از منابع الكترونيكي
کتاب
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مقايسه رفتار اطلاع يابي كاربران متخصص و غير متخصص كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه از منابع الكترونيكي موجود در آن
ايران. وزارت امور خارجه--كتابخانه‌ها--خدمات اطلاع رساني--تحقيق - كتابخانه‌ها--منابع اطلاعاتي الكترونيكي--استفاده تحقيقاتي--تحقيق
نگارش: مژده محمدي استاد راهنما: ناهيد بني اقبال؛ استاد مشاور: مهردخت وزيرپور كشميري - بني اقبال، ناهيد، ‎۱۳۱۸- - مژده محمدي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مقايسه رفتار اطلاع يابي كاربران متخصص و غير متخصص كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه از منابع الكترونيكي موجود در آن
ايران. وزارت امور خارجه--كتابخانه‌ها--خدمات اطلاع رساني--تحقيق - كتابخانه‌ها--منابع اطلاعاتي الكترونيكي--استفاده تحقيقاتي--تحقيق
نگارش: مژده محمدي؛ استاد راهنما: ناهيد بني اقبال؛ استاد مشاور: مهردخت وزيرپور كشميري - وزيرپوركشميري، مهردخت، 1318- - محمدي، مژده، 1351- - ناهيد بني اقبال
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مقايسه رفتار اطلاع يابي كاربران متخصص و غير متخصص كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه از منابع الكترونيكي موجود در آن
كتابخانه‌ها--منابع اطلاعاتي الكترونيكي--استفاده تحقيقاتي--تحقيق - ايران. وزارت امور خارجه--كتابخانه‌ها--خدمات اطلاع رساني--تحقيق
نگارش: مژده محمدي استاد راهنما: ناهيد بني اقبال؛ استاد مشاور: مهردخت وزيرپور كشميري - بني اقبال، ناهيد، ‎۱۳۱۸- - مژده محمدي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فهرست عمومي اسناد منتشره وزارت امور خارجه آمريكا در امور ايران ( ۱۳۳۲-۱۳۲۹)
ايالات متحده-سفارتخانه‌ها و كنسولگريها-ايران-اسناد و مدارك - ايران-روابط خارجي-ايالات متحده-اسناد و مدارك - ايالات متحده-روابط خارجي-ايران-اسناد و مدارك
ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي - وزارت امور خارجه. مركز چاپ و انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فهرست عمومي اسناد منتشره وزارت امور خارجه آمريكا در امور ايران (۱۳۳۲-‎۱۳۲۹)
ايالات متحده-سفارتخانه‌ها و كنسولگريها-ايران - ايران-روابط خارجي-ايالات متحده-اسناد و مدارك - ايالات متحده-روابط خارجي-ايران-اسناد و مدارك
مريم بهراميان
catalog
دانشگاه امام صادق
 • فهرست عمومي اسناد منتشره وزارت امور خارجه امريكا در امور ايران (‎۱۳۳۲ ـ ‎۱۳۲۹)
ايران--روابط خارجي--ايالات متحده--اسناد و مدارك - ايالات متحده--روابط خارجي--ايران--اسناد و مدارك - ايالات متحده--سفارتخانه‌ها و كنسولگريها--ايران--اسناد و مدارك
به اهتمام مريم بهراميان - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي - مريم بهراميان
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وزارت امور خارجه، ارسال يك جلد فهرست اسامي و لغات شاهنامه از طرف سفارت‌خانه آلمان براي كتابخانه مجلس
خارجه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه، ارسال يك جلد فهرست اسامي و لغات شاهنامه از طرف سفارت‌خانه آلمان براي كتابخانه مجلس
خارجه
امام موسوي، محمدكاظم، ۱۳۰۵
catalog - treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 238383

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.