×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • بررسي وظايف استانداران و فرمانداران در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران
گروه حقوق عمومي-دانشكده حقوق وعلوم سياسي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • صورت هزينه پذيرايي استانداران و فرمانداران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهبر استانداران و فرمانداران بسوي دوران تمدن بزرگ
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهبر استانداران و فرمانداران بسوي دوران تمدن بزرگ
ايران. وزارت كشور
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فهرست اسامي سركنسول‌هاي ايران در خارج از كشور، نمايندگان مجلس سنا در دوره ششم، استانداران و فرمانداران كل، وزرا و ساير مقامات مملكتي، فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان خراسان كه به نيابت‌توليت پيام تبريك فرستاده‌اند
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وظايف استانداران از ديدگاه امام صادق (ع) رهنمودهاي امام (ع) به استانداران، فرمانداران، بخشداران
اسلام و سياست - جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، ۸۰-‎۱۴۸ق.--سياست و حكومت
باقر بيدهندي، ناصر، ‎۱۳۳۷- - مهدوي‌كني، محمدرضا، ‎۱۳۱۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وظايف استانداران از ديدگاه امام صادق (ع) رهنمودهاي امام (ع) به استانداران، فرمانداران، بخشداران
اسلام و سياست - جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، ۸۰-‎۱۴۸ق.--سياست و حكومت
ترجمه و نگارش باقر بيدهندي؛ مقدمه يوسف صانعي؛ تقريظ محمد رضا مهدوي كني - باقر بيدهندي، ناصر، ‎۱۳۳۷- - مهدوي كني، محمدرضا، ۱۳۱۰-‎۱۳۹۳.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سيماي كارگزاران پيامبر (ص) (سفيران، استانداران، فرمانداران، مبلغان و كارگزاران زكات)
سفيران - كارگزاران حكومتي - محمد (ص)، پيامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت-۱۱ق.--رسالت سياسي - محمد (ص)، پيامبر اسلام، ‎۵۳ قبل از هجرت-‎۱۱ ق.--دعوت
نگارنده صديقه سهيلي پويا استاد راهنما طاهره عظيم‌زاده طهراني؛ استاد مشاور شهربانو دلبري - طاهره عظيم‌زاده طهراني - صديقه سهيلي پويا
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سيماي كارگزاران پيامبر (ص) (سفيران، استانداران، فرمانداران، مبلغان و كارگزاران زكات)
محمد (ص)، پيامبر اسلام، ‎۵۳ قبل از هجرت-‎۱۱ ق.--دعوت - كارگزاران حكومتي - محمد (ص)، پيامبر اسلام، ‎۵۳ قبل از هجرت-‎۱۱ق.--رسالت سياسي - سفيران
نگارنده صديقه سهيلي پويا استاد راهنما طاهره عظيم‌زاده طهراني؛ استاد مشاور شهربانو دلبري - طاهره عظيم‌زاده طهراني - صديقه سهيلي پويا
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سيماي كارگزاران پيامبر (ص) (سفيران، استانداران، فرمانداران، مبلغان و كارگزاران زكات)
سفيران - محمد (ص)، پيامبر اسلام، ‎۵۳ قبل از هجرت - ‎۱۱ق. -- رسالت سياسي - كارگزاران حكومتي - محمد (ص)، پيامبر اسلام، ‎۵۳ قبل از هجرت-‎۱۱ ق.--دعوت
نگارنده صديقه سهيلي پويا؛ استاد راهنما طاهره عظيم‌زاده طهراني؛ استاد مشاور شهربانو دلبري. - شهربانو دلبري - طاهره عظيم‌زاده طهراني - صديقه سهيلي پويا
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • متن سخنراني حسن منيعي در جمع هيئت‌دولت، هيئت رئيسه مجلسين، استانداران و فرمانداران كل در مورد مفهوم امنيت ملي
Document
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قانون فرمانداران
متفرقه
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار
ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق - ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق. جنبشها و قيامها - استانداران و فرمانداران-ايران-خراسان - خراسان-جنبشها و قيامها
علي ميرنيا
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار، مشتمل بر: زندگينامه استانداران، وقايع، طغيانها، قيام‌ها، حوادث تاريخي خراسان
خراسان - تاريخ--۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ ق - قاجاريان - استانداران و فرمانداران
ميرنيا، علي، ۱۳۰۲-‎۱۳۸۷ - تاليف سيد علي ميرنيا
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار، مشتمل بر: زندگينامه استانداران، وقايع، طغيانها، قيامها، حوادث تاريخ خراسان
ايران - تاريخ، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ ق - تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ ق
ميرنيا، علي، ۱۳۰۲-‎۱۳۸۷ - تأليف علي ميرنيا
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار
ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق - ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق. جنبشها و قيامها - استانداران و فرمانداران-ايران-خراسان - خراسان-جنبشها و قيامها
علي ميرنيا
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار: مشتمل بر زندگينامه استانداران، وقايع طغيانها، قيامها، حوادث تاريخي خراسان
خراسان-استانداران و فرمانداران - خراسان- تاريخ
علي ميرنيا
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار مشتمل بر: زندگينامه استانداران، وقايع طغيانها، قيامها، حوادث تاريخي خراسان
ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق.--جنبشها و قيامها - خراسان--تاريخ - جنبشها و قيامها--ايران--خراسان - استانداران و فرمانداران--ايران--خراسان--سرگذشتنامه
ميرنيا، علي، ‎۱۳۰۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وقايع خاور ايران در دوره قاجار
ايران-تاريخ-قاجاريان - استانداران و فرمانداران-ايران-خراسان - خراسان-جنبشها و قيامها - ايران-تاريخ-قاجاريان-جنبشها و قيامها
علي ميرنيا
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وقايع خاور ايران مشتمل بر زندگينامه استانداران، وقايع، طغيانها، قيامها، حوادث تاريخي خراسان
ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق.--جنبشها و قيامها - خراسان--تاريخ - جنبشها و قيامها--ايران--خراسان - استانداران و فرمانداران--ايران--خراسان--سرگذشتنامه
ميرنيا، علي، ‎۱۳۰۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 154128

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.