×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ارزشيابي هدف، برنامه و كتابهاي درسي
پريوش منوچهري
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [ادبيات فارسي. درسي]
ادبيات فارسي-كتابهاي درسي-راهنماي اموزشي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عرفان در ادب فارسي [كتابهاي درسي]‭۵۰۰۸ ‬
عرفان در ادبيات
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي - شركت چاپ و نشر ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • فارسي ۳ [كتابهاي درسي] : دوره پاياني
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • شرح الندرف [كتابهاي درسي]
زبان‌ فرانسه‌--دستور - زبان‌ فرانسه‌--خودآموز - زبان‌ فرانسه‌--كتابهاي‌ درسي‌ براي‌ خارجيان‌--فارسي‌‏ - زبان‌ فرانسه‌--مكالمه‌ و جمله‌سازي‌--فارسي‌
اولندورف، هاينريش‌ گوتفريد، ۱۸۰۳-۱۸۶۵. - Heinrich Gottfried ‎Ollendorf
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • واژه‌نامه فارسي: مجموعه واژه‌هاي كتابهاي درسي
كتابهاي درسي--واژه‌نامه‌ها - فارسي - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
طهورا توكلي تاليف: مينا توكلي - توكلي صابري، مينا، ‎۱۳۳۳- - توكلي، طهورا، ‎۱۳۵۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ادبيات فارسي كتابهاي جامع مدرسان تهران
ادبيات فارسي--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ادبيات فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
قره‌داغي، اكبر، ‎۱۳۲۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ادبيات فارسي كتابهاي جامع مدرسان تهران
ادبيات فارسي--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ادبيات فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
مؤلف اكبر قره‌داغي - قره‌داغي، اكبر، ‎۱۳۲۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ادبيات فارسي كتابهاي جامع مدرسان تهران
فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - ادبيات فارسي--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ادبيات فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
مولف اكبر قره‌داغي - قره‌داغي، اكبر، ‎۱۳۲۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • دستور زبان فارسي [ كتابهاي درسي ] ؛ ۱/۵۰۰۲ ويژه دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته آموزش زبان و ادبيات فارسي تربيت معلم
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. ؛ [ براي ] وزارت آموزش و پرورش - ؛ مولفان علي‌محمد حق‌شناس ... [ و ديگران ]
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ادبيات كودك و نوجوان (شناسايي، ارزشيابي، ارزشگذاري) [كتابهاي درسي]
کتاب
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ادبيات كودكان و نوجوانان [كتابهاي درسي]: شماره درس‭۶۰۱۵ ‬
ادبيات كودكان و نوجوانان--كتابشناسي - نوجوانان--كتاب و مواد خواندني - كودكان--كتاب و مواد خواندني - ادبيات كودكان و نوجوانان--فن نگارش
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي - شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • واژه‌نامه فارسي: مجموعه واژه‌هاي كتابهاي درسي دوره ابتدايي و راهنمايي
فارسي--واژه‌نامه‌ها - فارسي--كتابهاي درسي--واژه‌نامه‌ها
توكلي صابري، مينا، ‎۱۳۳۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • واژه‌نامه فارسي: مجموعه واژه‌هاي كتابهاي درسي دوره ابتدايي و راهنمايي
فارسي--واژه‌نامه‌ها - فارسي--كتابهاي درسي--واژه‌نامه‌ها
تأليف مينا توكلي صابري - توكلي صابري، مينا، ‎۱۳۳۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع] [درسي]
معاني و بيان - ادبيات فارسي-تاريخ و نقد - شاعران ايراني-سرگذشتنامه - فارسي-بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع] [درسي]
معاني و بيان - ادبيات فارسي-تاريخ و نقد - شاعران ايراني-سرگذشتنامه - فارسي-بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع] [درسي]
معاني و بيان - ادبيات فارسي-تاريخ و نقد - شاعران ايراني-سرگذشتنامه - فارسي-بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع] [درسي]
معاني و بيان - ادبيات فارسي-تاريخ و نقد - شاعران ايراني-سرگذشتنامه - فارسي-بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع] [درسي]
معاني و بيان - ادبيات فارسي-تاريخ و نقد - شاعران ايراني-سرگذشتنامه - فارسي-بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ادبيات فارسي. علم بديع
معاني و بيان - شاعران ايراني--سرگذشتنامه - ادبيات فارسي--تاريخ و نقد - فارسي--بديع
قزويني، زين‌العابدين بن محمد شريف، قرن ‎۱۳ق. - فروغي، محمد حسين بن محمد مهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ق. - مرتضي حسيني نجم‌آبادي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 63087

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.