×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • دانشگاه جندي شاپور دانشكده كشاورزي
محمدعلي تهراني
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • دانشگاه جندي شاپور
ساسانيان‌ - تاريخ‌ ايران‌ - دانشگاهها
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • دانشكده پزشكي جندي شاپور، مجله
پزشكي
دانشگاه جندي شاپور. دانشكده پزشكي
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
فرشته عبدالرحمي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش سازماني نيروي انساني دولت مطالعه ي موردي: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
آرزو بهمن پورخاني آبادي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز (دانشگاه آذرابادگان)
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، مجله
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهنماي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
راهنماها - دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
دانشگاه ملي. دانشكده ادبيات و علوم انساني. تهران
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ي‌ م‍ش‍ه‍د‌
رضا افضلي
مقاله
فارسي
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه ويژه تاريخ
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني، فصلنامه
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها - تاريخ-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه اروميه. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند، مجله
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه بيرجند. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله علمي-پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تبريز
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
علمي
دانشگاه امام صادق
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، مجله علمي-پژوهشي
ايران-تاريخ - فرهنگ ايراني - فارسي - ادبيات فارسي
دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 77446

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.