×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مجتهد برازجاني و سر پرسي كاكس
تاريخ‌ ايران‌ - انگلستان - جنگ‌ جهاني‌ اول‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • The life of sir percy cox
خليج فارس، منطقه - روابط خارجي - ايران - روابط خارجي - قرن 13 ق - كاكس، پرسي زاخاريا، 1868-1937، Cox, Percy Zachariah - سرگذشتنامه
فيليپ گريوز - حسن زنگنه
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مأموريت سرپرسي كاكس در خليج فارس و ايران
روابط خارجي-ايران - خليج فارس - ايران - استعمار انگلستان - خليج فارس، منطقه - انگلستان - روابط خارجي-انگلستان - كاكس، پرسي زاخاريا، ۱۸۶۸-‎۱۹۳۷ م.Cox, Percy Zachariah - سياست ها
فيليپ گريوز؛ ترجمه حسن زنگنه - زنگنه، حسن، ‎۱۳۲۸- - گريوز، فيليپ، ۱۸۷۶-‎۱۹۵۳ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • ماموريت سرپرسي كاكس در خليج فارس و ايران
ايران-روابط خارجي-قرن۱۳ ق - خليج فارس، منطقه-روابط خارجي-قرن۱۳ ق - كاكسي، پرس‌زاخاريا، ۱۸۶۸-۱۹۳۷-سرگذشتنامه
Philip Graves - فيليپ گريوز
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ماموريت سرپرسي كاكس در حوزه خليج‌فارس و ايران
ايران-روابط خارجي-قرن۱۳ ق - خليج‌فارس، منطقه-روابط خارجي-قرن۱۳ ق - كاكسي، پرس‌زاخاريا، ۱۸۶۸-۱۹۳۷-سرگذشتنامه
Philip Graves - فيليپ گريوز
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مدل چندعاملي كاكس-اينگرسل-راس و ساختارزماني نرخ‌هاي بهره
روش‌اختلال - ادامه‌تحليلي - معادله فاكر-پلانك - ‭density function of transition probability‬ - تابع چگالي احتمال انتقال
فاطمه فيض آبادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مدل چندعاملي كاكس-اينگرسل-راس و ساختارزماني نرخ‌هاي بهره
روش‌اختلال - ادامه‌تحليلي - معادله فاكر-پلانك - ‭density function of transition probability‬ - تابع چگالي احتمال انتقال
فاطمه فيض آبادي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • :Interest rate swaps under CIR model
نرخ بهره تصادفي - مديريت ريسـك - سواپ - Risk management - سواپ‌هاي نرخ بهره - Stochastic interest rate - Swap - interest rate swaps
سيدعلي ‏دادور - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • :Interest rate swaps under CIR model
نرخ بهره تصادفي - مديريت ريسـك - سواپ - Risk management - سواپ‌هاي نرخ بهره - Stochastic interest rate - Swap - interest rate swaps
سيدعلي ‏دادور - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ماموريت سرپرسي كاكس در خليج فارس و ايران
خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--قرن ‎۱۳ق - ايران--روابط خارجي--قرن ۱۳ق - كاكس، پرسي زاخاريا، ۱۹۳۷-‎۱۸۶۸م. Cox, Percy Zachariah--سرگذشتنامه
فليپ گريوز ؛ترجمه حسن زنگنه - حسن زنگنه - فيليپ گريوز
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ماموريت سرپرسي كاكس در خليج فارس و ايران
ايران--روابط خارجي--قرن ‎۱۳ق - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--قرن ‎۱۳ق - كاكس، پرسي زاخاريا، ۱۹۳۷-‎۱۸۶۸م. Cox, Percy Zachariah--سرگذشتنامه - ايران--روابط خارجي--قرن ۱۳ق - خليج فارس
فليپ گريوز ؛ترجمه حسن زنگنه - حسن زنگنه - فيليپ گريوز
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گزارشهاي سالانه سرپرسي كاكس سركنسول انگليس در بوشهر ( ۱۹۱۱-۱۹۰۵ م. ۱۳۲۹-۱۳۲۳ ه.ق)
ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق.-اسناد و مدارك - بوشهر (استان)-سياست و حكومت-قرن۱۳ ق.-اسناد و مدارك - انگلستان-روابط خارجي-ايران-قرن۱۳ ق.-اسناد و مدارك - ايران-روابط خارجي-انگلستان-قرن۱۳ ق.-اسناد و مدارك - ايران-سياست و حكومت-قرن۱۳ ق.-اسناد و مدارك
مركز بوشهرشناسي - Percy Zachariah Cox - پرس‌زاخاريا كاكسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارشهاي سالانه سرپرسي كاكس سركنسول انگليس در بوشهر (۱۹۱۱-‎۱۹۰۵ م = ۱۳۲۹-‎۱۳۲۳ ه.ق)
بوشهر - تاريخ، ۱۹۰۵-‎۱۹۱۱ م.-اسناد و مدارك - سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها-انگلستان-گزارش‌ها
ترجمه حسن زنگنه؛ به كوشش عبدالكريم مشايخي - زنگنه، حسن، ‎۱۳۲۸- - كاكس، پرسي زاخاريا، ۱۸۶۸-‎۱۹۳۷ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تقريب خطي اثرات متغيرهاي كمكي تغيير پذير در مدل كاكس توسط مدلهاي پويا
عليرضا عليرضايي - سيامك نوربلوچي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • گزارشهاي سالانه سرپرسي كاكس سركنسول انگليس دربوشهر (1911-1905م. 1329-1323 ه.ق.)
انگلستان - روابط خارجي - ايران - سده 13- اسناد و مدارك - بوشهر- تاريخ - 1323-1329ق.- اسناد و مدارك - ايران - روابط خارجي - انگلستان - سده 13- اسناد و مدارك
پرسي زاخاريا كاكس - حسن زنگنه
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مدل چندعاملي كاكس-اينگرسل-راس و ساختار زماني نرخ هاي بهره
روش‌اختلال - ادامه‌تحليلي - معادله فاكر-پلانك - ‭density function of transition probability‬ - تابع چگالي احتمال انتقال
فاطمه فيض آبادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مدل چندعاملي كاكس-اينگرسل-راس و ساختار زماني نرخ هاي بهره
روش‌اختلال - ادامه‌تحليلي - معادله فاكر-پلانك - ‭density function of transition probability‬ - تابع چگالي احتمال انتقال
فاطمه فيض آبادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي نظريات اميل دوركيم و كاكس وبر در جامعه شناسي دين
سمانه فرهاد توكسي - محمد زارعي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • Cox-Ingersoll-Ross Model of Interest Rate and its Numerical Solution bylt;br/gt;Stochastic Polygonal Euler Method
معادله ديفرانسيل تصادفي - مدل نرخ پيشرو - روش اويلري - مدل كاكس-اينگرسل-راس
حميد رضا ملكي آلماني - بيژن ظهوري زنگنه
کتاب راهنما
دانشگاه شریف
 • گزارشهاي سالانه سرپرسي كاكس سر كنسول انگليسي در بوشهر (۱۹۱۱-‎۱۹۰۵م.-۱۳۲۹-‎۱۳۲۳ه.ق)
بوشهر (استان)-سياست و حكومت-قرن ‎۱۳ق.-اسناد و مدارك - ايران-روابط خارجي-انگلستان-قرن ‎۱۳ق.-اسناد و مدارك - انگلستان-روابط خارجي-ايران-قرن ‎۱۳ق.-اسناد و مدارك - ايران-تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ق.---اسناد و مدارك - ايران-سياست و حكومت-قرن ‎۱۳ق.-اسناد و مدارك
پرسي زاخاريا كاكسي - حسن زنگنه - عبدالكريم مشايخي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 25

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.