×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: پيام يونسكو
پدیدآورندگان : صاحب امتياز: كميسيون ملي يونسكو ؛ مدير مسوول: فريدون اردلان، جليل شاهي، محمد توكل ؛ سردبير: علي اكبر مشي سليمي، عادل رفعت، فريده پورهادي (پديدآور)
كميسيون ملي يونسكو (پديدآور)
فريدون اردلان (پديدآور)
جليل شاهي (پديدآور)
محمد توكل (پديدآور)
علي اكبر مشي سليمي (پديدآور)
عادل رفعت (پديدآور)
فريده پورهادي (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : نشریه
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : علوم انساني
علوم‌ اجتماعي‌
فعاليتهاي فرهنگي
وضعیت نشر : تهران(ايران) : كميسيون ملي يونسكو در ايران ، 1352-1354-1355-1357-1359
مخاطب : خاص
یادداشت :
اولين سال انتشار: ‎۱۳۴۶ ترتيب انتشار: ماهانه دوره تاریخی : پهلوی
شناسه : 3352947
تاریخ ایجاد رکورد : 1399/8/19
تاریخ تغییر رکورد : 1399/8/20
ملحقات : ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ IE6+شيوه دسترسي: شبکه جهاني وبداده هاي الکترونيکييادداشتها: نوع: فرهنگي/ اجتماعي روش: خبري/ تحليلي موجودي يکپارچه: م.مجله س‎۱ ش۴-‎۵(پاييز-زمستان‎۱۳۴۷) س۱-‎۱۰ ش۴،۱-‎۱۰۶(شهريور‎۱۳۴۸ - آبان‎۱۳۵۷) س۱۰-‎۲۷ ش‎۱۰۸و‎۱۱۰و‎۱۱۲و۱۱۴-‎۱۵۵و۱۵۷-‎۱۷۵و۱۷۷-‎۱۸۰و۱۸۲-‎۳۶۱و۳۶۴-‎۳۶۷و۳۶۹-‎۳۷۲و۳۷۴-‎۳۷۹ (دي‎۱۳۵۷ - دي‎۱۳۷۴) ش‎۲۰۹ (ناقص) س‎۳۴ ش۳۸۰، ۳۸۲، ۳۸۴ - ۳۸۵، ۳۸۷ - ۳۸۹، ۳۹۷، ‎۴۰۷ (مهر - ارديبهشت ‎۱۳۹۱ ) موجودي نسخه الکترونيکي: ش۱۰۶-‎۱۰۷و‎۱۱۱و‎۱۱۳و‎۱۳۶و‎۳۴۲(آبان‎۱۳۵۷-بهمن‎۱۳۸۰) مخزن استاد گلبن ش: ‎۵ (زمستان ‎۱۳۴۷) س: ۱- ‎۳۱، بي شماره + ش: ۱- ۵۲، ۵۵، ۵۷- ۷۵، ۷۷- ۸۱، ۸۶، ۸۸، ۹۰، ۹۳- ۹۴، ۱۰۹- ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴- ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۷- ۱۲۸، ۱۳۰- ۱۳۳، ۱۳۷- ۱۳۸، ۱۴۲- ۱۴۳، ۱۴۶- ۱۵۱، ۱۵۳- ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۹- ۱۶۵، ۱۶۷- ۱۷۸، ۱۸۰- ۱۹۱، ۱۹۳- ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۸- ۲۰۹، ۲۱۱- ۲۴۰، ۲۴۲- ۲۴۳، ۲۴۶- ۲۷۰، ۲۷۳- ۲۷۶، ۲۸۰- ۲۸۲، ۲۸۴، ۲۸۷- ۲۸۸، ۳۱۴- ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۳۶، ۳۳۲- ۳۳۳، ۳۳۹، ‎۳۵۰ (شهريور ‎۱۳۴۷ - مرداد ‎۱۳۷۸) مخزن استاد سيد فريد قاسمي س۲-‎۶ ش۱۳-‎۶۰ (مهر‎۱۳۴۹-شهريور‎۱۳۵۳) (ش‎۳۴و ‎۵۵ ناقص)/ س۶-‎۱۱ ش۷۲-‎۱۲۸(شهريور‎۱۳۵۴-آبان‎۱۳۵۹)(ش‎۱۲۴ ناقص)/ س۱۳-‎۱۹ ش۱۴۱-‎۲۰۸(دي‎۱۳۶۰-مهر‎۱۳۶۶) س‎۱۹ ش‎۲۱۰(دي‎۱۳۶۶)/ س۱۹-‎۲۰ ش۲۱۶-‎۲۱۹و ‎۲۲۶و ‎۲۲۷(خرداد‎۱۳۶۷-ارديبهشت‎۱۳۶۸)/ س‎۲۴ش۲۶۸-‎۲۷۰(مهر-آذر‎۱۳۷۱)/ س‎۲۷ ش‎۳۰۵و ‎۳۰۹و ‎۳۱۲(آبان‎۱۳۷۴-مرداد‎۱۳۷۵) کتابخانه وزيري يزد ش‎۱(زمستان ‎۱۳۴۶) س‎۱ش۱۰ ،‎۱۲(تير -شهريور‎۱۳۴۹) س‎۱۱ش ۱۱۸-‎۱۲۳(آذر ‎۱۳۵۸-خرداد ‎۱۳۵۹)؛ س ‎۱۲ش۱۳۰، ۱۳۳-‎۱۳۶(دي ‎۱۳۵۹-تير ‎۱۳۶۰) س‎۱۳ش۱۳۸، ۱۴۱-۱۴۴، ۱۴۷-‎۱۴۸(شهريور ‎۱۳۶۰-مرداد ‎۱۳۶۱)؛ س ‎۱۴ش ۱۵۰-۱۵۳، ۱۵۶، ‎۱۵۹ (آبان ‎۱۳۶۱-مرداد ‎۱۳۶۳) س‎۱۵ش۱۶۵-۱۶۶، ۱۶۸-۱۶۹، ۱۷۱-‎۱۷۲(بهمن ‎۱۳۶۲-شهريور ‎۱۳۶۳)؛ س‎۱۶ش۱۷۴-۱۷۳، ۱۷۶-۱۸۴،۱۷۸-‎۱۸۰(مهر ‎۱۳۶۳-شهريور ‎۱۳۶۴) س‎۱۷ش۱۸۵-۱۹۱، ۱۹۳-‎۱۹۵(مهر ‎۱۳۶۴-شهريور ‎۱۳۶۵)؛ س‎۱۸ش۱۹۶-۲۰۰، ۲۰۴، ‎۲۰۶(مهر ‎۱۳۶۵-مرداد ‎۱۳۶۶) س‎۱۹ش۲۱۰-‎۲۱۵(آذر ‎۱۳۶۶-ارديبهشت ‎۱۳۶۷)؛ س‎۲۰ش۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۶-‎۲۳۱(آذر ‎۱۳۶۷-شهريور ‎۱۳۶۸) س‎۲۱ش‎۲۳۸(فروردين‎۱۳۶۹)؛س‎۲۲ش۲۴۶، ۲۴۸-‎۲۴۹(آذر -اسفند ‎۱۳۶۹) س‎۲۳ش۲۵۷، ۲۶۳-۲۶۴، ۲۶۶-‎۲۶۷(آبان‎۱۳۷۰- شهريور ‎۱۳۷۱)؛ س‎۲۵ش۲۸۶،۲۸۴-‎۲۸۹(فروردين-تير‎۱۳۷۳) س‎۲۶ش۲۹۳، ‎۲۹۷(آبان-اسفند‎۱۳۷۳)؛ س ‎۲۸ش۳۱۴-‎۳۱۵(بهمن- اسفند‎۱۳۷۵) س‎۳۱ش ‎۳۵۰(شهريور ‎۱۳۷۸) کسري يکپارچه: کتابخانه وزيري يزد ش ۲-۱۱۷(۱۳۴۶-‎۱۳۵۸)؛ ش ۱۲۴-۱۲۹، ۱۳۱-۱۳۲، ۱۳۷(‎۱۳۵۹)؛ ش ۱۳۹-۱۴۰(‎۱۳۶۰)؛ ش ۱۴۵-۱۴۶، ۱۴۹(‎۱۳۶۱) ش ۱۵۴-۱۵۵(۱۳۶۱-‎۱۳۶۲)؛ ش ۱۵۷-۱۶۴(‎۱۳۶۲)؛ ش ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۵(‎۱۳۶۳)؛ ش ۱۷۹(‎۱۳۶۴)؛ ش ۱۹۲، ۲۰۱(‎۱۳۶۵) ش۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷-۲۰۹(‎۱۳۶۶)؛ ش۲۱۶-۲۲۱، ۲۲۴-۲۲۵(۱۳۶۷-‎۱۳۶۸)؛ ش ۲۳۲-۲۳۷(‎۱۳۶۸)؛ش۲۳۹-۲۴۵، ۲۴۷(‎۱۳۶۹) ش۲۵۰-۲۵۶، ۲۵۸-۲۶۲(‎۱۳۷۰)؛ ش ۲۶۵(‎۱۳۷۱)؛ش ۲۶۸-۲۸۳، ۲۸۵(۱۳۷۱-‎۱۳۷۲) ؛ش۲۹۰-۲۹۲، ۲۹۴-۲۹۶(‎۱۳۷۳) ش۲۹۸-۳۱۳(۱۳۷۴-‎۱۳۷۵)، ش ۳۱۶-۳۴۹(۱۳۷۶-‎۱۳۷۸) نشاني ناشر: تهران: خيابان ميرداماد، روبروي مسجد الغدير، خيابان شهيد حصاري، کوچه يکم، پلاک ‎۱۵
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.