×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رابطه هوش سازماني با عملكرد در كاركنان آموزش و پرورش شهرستان گرگان
پدیدآورندگان : فاطمه دهقان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها
خلاصه : هدف اين پژوهش، بررسي رابطه هوش سازماني با عملكرد كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان گرگان مي باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي بوده و نوع هدف كاربردي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش 100 و حجم نمونه طبق جدول كرجس و مورگان برابر 80 نفر تعيين شده است. داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت و پرسشنامه عملكرد موتو و يدلوو اسكالتر جمع آوري شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون خطي چندگانه بين مولفه هاي هوش سازماني با عملكرد) استفاده شده است نتايج به دست آمده در سنجش پايايي داده هاي پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار spss مقدار آلفاي كرونباخ به ترتيب 96% و 94% بدست آمد.در بخش آمار توصيفي براي نرمال بودن داده از آزمون كلموگراف،اسميرنوف بكار گرفته شده كه نتايج نشان داد كه داده ها تحقيق نرمال بوده ورابطه معناداري وجود دارد. در بخش آمار استنباطي در قسمت همبستگي پيرسون در سطح خطا كمتر از 1%بين كليه متغييرها هوش سازماني با عملكرد كاركنان رابطه معنا دار وجوددارد. در بخش رگرسيون خطي چندگانه براي پيش بيني عملكرد باموءلفه هاي سرنوشت مشترك، اتحادوتوافق، فشار عملكرد، رابطه معنادار وجوددارد وبين موءلفه هاي چشم انداز ،ميل به تغيير،روحيه،كاربرددانش باپيش بيني عملكرد رابطه معنادار وجود ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICMM02-ICMM02_172.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/6/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/5/5
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.