×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي شهرداري براساس مدل كرك پاتريك
پدیدآورندگان : زهرا قارلي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

توصیفگر : شهرداري
مدل كرك پاتريك
وضعیت نشر : دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ، ‭۱۳۸۸‬
خلاصه : هدف تحقیق حاضر تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش های برگزار شده در شهرداری بر اساس الگوی ارزشیابی کرک پاتریک است. جامعه‌آماری این تحقیق شامل تمامی دوره های آموزشی برگزار شده در شهرداری‌است. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده‭ ۱ ‬دوره آموزشی انتخاب شد.حجم نمونه برابر با همه افراد شرکت کننده در این دوره یعنی‭206‬ نفر‭( 103‬ نفر مدیر مالی شرکت کننده در دوره و‭103‬ نفر سرپرست مستقیم آنها(شهرداران) می باشد. این تحقیق توصیفی و از شاخه پیمایشی است و از لحاظهدف کاربردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول(واکنش)، سطح‌سوم(مهارت)، سطح چهارم(تحقق اهداف) و سطح پنجم (نرخ بازگشت سرمایه)پرسشنامه بسته پاسخ براساس مقیاس لیکرت است و جهت جمع آوری‌اطلاعات در سطح دوم(یادگیری) از نمرههای اخذ شده از اساتید برگزارکننده‌دورههای آموزشی (پس آزمون) استفاده شده تک نمونه ای و خی دو استفاده‌شده‭t‬ است. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روش‌آماری‌است.یافته های استنباطی: سطح اول، یافته های به دست آمده از تجزیه‌و تحلیل آماری آموزشی نشانداد که: در این دوره مدیران مالی واکنش مطلوبی‌نسبت به دورهی آموزشی برگزار شده نشانداده‌اند. واکنش مدیران مالی در‭3‬ سطح واکنش نسبت به استاد، محتوا(واکنش مثبت)و تجهیزات(واکنش مثبت‌نشان ندادند) سنجیده شده است. در سطح دوم، یعنی یادگیری، این دوره‌آموزشی بر میزان دانش فراگیران تاثیر نداشته است. در سطح سوم، دوره‌برگزارشده از دیدگاه شهرداران موجب افزایش مهارت شرکت کنندگان شده‌است. در سطح چهارم، از نظر مدیران مالی سازمان نتوانسته است به اهداف‌خود نایل شود و از نظر شهرداران از نظر شهرداران نواحی سازمان توانسته است‌به اهداف خود نایل شود. در سطح پنجم، یعنی نرخ بازگشت سرمایه،از منظرمدیران مالی، سازمان به هدف افزایش بازده نرخ بازگشت سرمایه نرسیدهاست‌و از نظر شهرداران سازمان توانستهاست به هدف نرخ بازگشت سرمایه منجردست یابد
یادداشت :
/استاد راهنما: علی تقی پور ظهیر
؛استاد مشاور: عباس عباس پور
شناسه : 599648
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/20
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.