×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارتباط بين شخصيت برند با وفاداري مشتري در بخش تجهيزات نقشه برداري
پدیدآورندگان : محسن يعقوبي (پديدآور)
اميرحسين محمدداودي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در مديريت، اقتصاد و حسابداري و علوم انساني
خلاصه : هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش تجهيزات نقشه برداري بوده است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل مشتريان تجهيزات نقشه برداري در جامعه نقشه برداري ايران و سازمان نظام مهندسي ساختمان گروه نقشه برداري بوده است. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تحقيقات غير آزمايشي و با استفاده از فرمول كوكران 192 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده بوده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه شخصيت برند Aaker و پرسشنامه محقق ساخته وفاداري مشتريان به صورت طيف ليكرت 5 نقطه اي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي همبستگي پيرسون، رگرسيون و مدل سازي معادله ساختاري با رويكرد حدامل مربعات جزيي استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان همبستگي بين شخصيت برند و وفاداري همبستگي قوي، مثبت و معني داري در سطح 01 / 0 وجود دارد (830 / 0 ) لذا فرضيه اصلي پژوهش مورد تاييد قرار گرفته شد لذا مي توان نتيجه گرفت كه بين دو متغير اصلي پژوهش رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04_239.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/9/8
تاریخ تغییر رکورد : 1396/9/8
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.