×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: فرهنگ جغرافياي آباديهاي كشور جمهوري اسلامي ايران
پدیدآورندگان : ايران. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. سازمان جغرافيايي (پديدآور)
نوع : نامشخص
جنس : کتاب
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : ايران--فرهنگ جغرافيايي
رده بندی : ۹۱۵‎ /۵۰۳ الف ‎۹۶۶‎ ف-doi
وضعیت نشر : تهران : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح ، ۱۳۷۱
مشخصات فیزیکی : مشخصات ظاهری:صفحات:ج.: مصور، جدول، نقشه , خط:
فهرست مطالب : ج. ‎۱. قدير ـ ج. ‎۲. نخجوان ـ ج. ‎۳. اسپانکرت ـ ج. ‎۴. ساليان‌ـ بيله‌سوار.ـ ج. ‎۵. خوي‌ـ سلماس.ـ ج. ‎۶. تبريز.ـ ج. ‎۲۸. ساري.ـ ج. ‎۸. اردبيل.ـ ج. ‎۲۵. زنجان.ـ ج.‎۲۰. قوچان.ـ ج.‎۱۱. غلامان‌ـ عشق آباد.ـ ج. ‎۲۴. شاهين دژ.ـ ج. ‎۲۷. چالوس‌ـ آمل.ـ ج. ‎۲۹. شاهرود( گرگان).ـ ج. ‎۱۲. نازلو.ـ ج. ‎۱۶. رشت.ـ ج. ‎۱۷. گنبدکاووس( گزن کولي).ـ ج. ‎۴۸. قم‌ـ اراک.ـ ج. ‎۳۰ـ ‎۴۰ـ ‎۴۱. ميامي‌ـ ترودـ باغستان.ـ ج. ‎۳۱. سبزوار.ـ ج. ‎۳۲. مشهد ج. ‎۳۳. سرخس.ـ ج. ‎۳۴. بانه‌ـ ج. ‎۳۵. سنندج.ـ ج. ‎۳۷. ساوه.ـ ج. ‎۳۸. تهران.ـ ج. ‎۴۲. کاشمر.ـ ج. ‎۴۳. تربت حيدريه‎۰ـ ج. ‎۴۴. تربت جام.ـ ج. ‎۴۶. کرمانشاه.ـ ج. ‎۴۹. آران.ـ ج. ‎۶۳. طبس‌ـ معدن چاه‌سرب.ـ ج. ‎۵۳. فردوس.ـ ج. ‎۵۴. گناباد.ـ ج. ‎۵۵. تايباد.ـ ج. ‎۵۶. ايلام.ـ ج. ‎۴۵. قصرشيرين.ـ ج. ‎۵۷. کوهدشت.ـ ج. ‎۵۸. خرم آباد.ـ ج. ‎۵۹. گلپايگان.ـ ج. ‎۶۰. کاشان.ـ ج. ‎۶۲.ـ ‎۶۱. انارک‌ـ فرخي.ـ ‎۶۴. بشريه.ـ ج. ‎۶۵. قلين.ـ ج. ‎۶۶. شاهرخت.ـ ج. ‎۷۸ـ ‎۶۸. دهلوان‌ـ بستان.ـ ج. ‎۶۹. دزفول.ـ ج. ‎۷۰. شهرکرد.ـ ج. ‎۷۱. اصفهان.ـ ج. ‎۷۲. نائين.ـ ج. ‎۷۵ـ ‎۷۴ـ ‎۷۳. کوير در انجيرـ آبدوغي‌ـ خور.ـ ج. ‎۷۶. بيرجند.ـ ج. ‎۷۹. اهواز.ـ ج. ‎۸۰. رامهرمز.ـ ج. ‎۳۶. کبودر آهنگ.ـ ج. ‎۸۱. سميرم.ـ ج. ‎۸۲. آباده.ـ ج. ‎۸۳. يزد.ـ ج. ‎۸۴. راور.ـ ‎۸۸ـ ‎۸۷ـ ‎۸۶. چاه وک‌ـ زابل.ـ ج. ‎۹۹ـ ‎۹۸. درياچه هامون‌ـ چهار برجک.ـ ج. ‎۹۵. رفسنجان.ـ ج. ‎۹۴. انار.ـ ج. ‎۹۳. اقليد.ـ ج. ‎۹۱. بهبهان.ـ ج. ‎۹۲. اردکان.ـ ج. ‎۹۰. آبادان.ـ ج. ‎۱۰۵. سسيرجان.ـ ج. ‎۱۳۶ـ ‎۱۳۷ـ ‎۱۳۹. جاسک‌ـ پي بشک‌ـ گوادر.ـ ج. ‎۱۳۸. چابهار.ـ ج. ‎۱۱۸ـ ‎۱۱۷. خاش‌ـ نده نو.ـ ج. ‎۱۱۰ـ ‎۱۰۱ـ ‎۱۰۰. الذئورـ گناوه‌ـ بوشهر.ـ ج. ‎۱۳۰. قشم.ـ ج. ‎۱۱۴. دولت آباد.ـ ج. ‎۱۱۶. فهرج.ـ ج. ‎۱۳۴ـ ‎۱۳۲. فنوج‌ـ پيشين‌ـ ج. ‎۱۳۵ـ ‎۱۲۷ـ ‎۱۲۶. سروان‌ـ شاهنامه‌ـ پنج گور.ـ ج. ‎۱۱۳. داراب.ـ ج. ‎۱۲۳. ميناب.ـ ج. ‎۱۳۱ـ ‎۱۳۹. طاهروئي‌ـ گوادر.ـ ج. ‎۱۰۳. شيراز.ـ ج. ۱۰۶. ‎۴۰.ـ ج. ‎۱۱۵. سبزواران.ـ ج. ‎۱۰۲. کازرون.ـ ج. ‎۱۰۴. نيريز.ـ ج. ‎۱۲۲. بندرعباس.ـ ج. ‎۱۰۸ـ ‎۱۰۷. شوره‌گزـ زاهدان.ـ ج. ‎۱۲۵ـ ‎۱۲۴. هامون جازموريان‌ـ ايرانشهر.ـ ج. ‎۱۱۲ـ ‎۱۲۱. جهرم‌ـ دار.ـ ج. ‎۱۱۱ـ ‎۱۱۹. خورموج‌ـ کنگان.ـ ج. ‎۱۲۳. نيک‌شهر.ـ
مخاطب : عام
شناسه : oai:aqlibrary.org/752403
تاریخ ایجاد رکورد : 1391/12/21
تاریخ تغییر رکورد : 1391/12/21
ملحقات : توضيحات:-1=2|‎۶۳?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۶۶?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۶۶?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۷۴-۷۵?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۸۷-۸۸?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۹۹?۱,Iتوضيحات:-1=2|‎۱۰۸?۱,Iوضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلومتوضيحات:ه‌واستوضيحات:ن‌ارآتوضيحات:ون ه‌رن - ش‌اخ-1=2|‎۱۱۸?۱,Iوضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلوموضعيت تهيه:نامعلومتوضيحات:لتوضيحات:لتوضيحات:غ
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.