×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي موثر بر پذيرش فرهنگ مدرن دربين شهروندان در شهرستان گچساران در سال 1393
پدیدآورندگان : كيومرث سجادي پور (پديدآور)
اسماعيل جهانبخش (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي
خلاصه : اين پژوهش با عنوان «بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي موثر بر پذيرش فرهنگ مدرن دربين شهروندان در شهرستان گچساران» در سال 1393 انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- تحليلي با روش پيمايشي، از نوع همبستگي مي باشد. هدف اصلي اين مطالعه آن بود تا دريافته شود كه عوامل اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي تا چه اندازه بر پذيرش فرهنگ مدرن تاثيرگذار است. بدين منظور از جامعه آماري تحقيق كه شامل كليه شهروندان شهر گچساران كه مشتمل بر 90000 نفر مي باشد ، و حجم نمونه اي برابر با 382 نفر توسط فرمول كوكران برآورد گرديده است و نمونه هاي پژوهش به شيوهي تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي موردنياز پژوهش توسط يك پرسشنامه محقق ساخته كه شامل 5 سؤال مشخصات عمومي و 30 سؤال اختصاصي بوده جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS و (آزمون كلموگروف اسميرنوف، آزمون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، و آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي شفه و همچنين آزمون رگرسيون چند گانه) تجزيه و تحليل گرديد است . روايي ابزار به صورت صوري و محتوايي و پايايي ابزار توسط ضريب آلفاي كرونباخ سنجش گرديد كه آلفاي تمامي ابعاد بيش از حد استاندارد 70/ به دست آمد.يافته هاي آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد كه پايگاه اقتصادي و همچنين پايگاه اجتماعي بر پذيرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران تاثير گذاشته است .و بين ميزان استفاده از مصرف رسانه هاي جمعي و پذيرش فرهنگ مدرن در اين شهرستان همبستگي وجود دارد. آگاهي جوانان به نحو مطلوبي در پذيرش فرهنگ مدرن اثر گذار بوده است و طبق آماره آزمون اختلافات فرهنگي پاسخگويان با ساير مردم در پذيرش فرهنگ مدرن نقش اساسي دارد، و اما هويت اجتماعي پاسخگويان با پذيرش فرهنگ مدرن رابطه چنداني ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_196.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/11/25
تاریخ تغییر رکورد : 1394/11/25
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.