×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان مادران كودكان عقب مانده ذهني
پدیدآورندگان : پگاه پورمحمدي (پديدآور)
بهمن صالحي (پديدآور)
داود تقوايي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : كنگره بين المللي بهداشت روان وعلوم روانشناختي
خلاصه : هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود راهبردهاي تنظيم شناختيهيجان مادران كودكان عقب مانده ذهني بود.روش: روش پژوهش به كار رفته در اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمونبا گروه گواه بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني بودندكه داوطلبانه ازبين 75 نفر به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب و به صورت تصادفي در گروه آزمايش (15 نفر) و گروهكنترل (15 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش طي 7 جلسه 90 دقيقه اي مورد تنظيم هيجان قرارگرفت. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان گرانفسكي و همكارانCERQ؛ (2001) بود. داده ها با استفاده از روش آمار توصيفي و استنباطي (تحليل كوواريانس تك متغيره و تحليل كوواريانس چند متغيره) با نرم افزار SPSS-20 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته ها نشان داد آموزش تنظيم هيجان بر بهبود راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان (كل) وتمام مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني تاثير معناداري دارد.نتيجه گيري: با توجه به اين كه مادران كودكان عقب مانده ذهني بيشتر در معرض هيجانات منفي قراردارند، بنابراين، در موقعيت هاي زندگي احتمالا بدون برنامه و به صورت تنظيم شناختي هيجان منفيعمل مي كنند. بنابراين، آموزش تنظيم هيجان به اين افراد مي تواند ميزان كنترل و كارآمدي آنها را درچنين موقعيت هايي بالا ببرد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-WCMMPS01-WCMMPS01_035.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/10
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.