×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارزيابي تنوع سيتوژنتيكي هشت جمعيت ازسه گونه گون (Astragalus L.)
پدیدآورندگان : ياسمين شمس الشعرا (پديدآور)
حميد جوادي (پديدآور)
سيد مهدي ميري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : ششمين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
خلاصه : جنس گون(Astragalus)در ميان گياهان گلدار از بزرگترين جنس ها مي باشد، كه در جهان متجاوز بر 3300گونه را درخود جاي مي دهد. يكي از روش هاي بررسي تنوع در ارقام وگونه هاي مختلف گياهي، انجام مطالعات سيتوژنتيكوكاريوتيپي آن ها مي باشد. بديهي است گونه هايي كه از لحاظ پارامتر هاي سيتوژنتيك و خصوصيات كروموزومي به همشبيه هستند در ، بحث روابط بين گونه اي قرابت بيشتري خواهد داشت. در اين پژوهش با استفاده از مريستم نوك ريشه از، بعد از مرحله تثبيت هيدروليزA. comosus وA. cyclophyllon،Astragalus. fasciculifolios گونه3 جمعيت مربوط به8و رنگ آميزي نمونه ميكروسكوپي تهيه و مورفولوژي كروموزوم ها مورد بررسي قرار گرفت .6جمعيت از 3گونه =2n 4= x 32بودند و جمعيت 4272و 8593از گونه A. cyclophyllonحالت ديپلوييد = 2n 2= x 16را نشان دادند. در هر كاريوتيپ طولبازوي بلند كروموزوم( L)،طول بازوي كوتاه كروموزوم( S)، طول كل كروموزوم( L+S)، نسبت بازوي بلند به بازوي كوتاه(L/S)، شاخص سانترومري( S/L+S)و طول ساتلايت محاسبه گرديد. تقارن داخل كروموزومي( A1)، تقارن بين كروموزومي(A2)، درصد شكل كلي (% TF)، اختلاف دامنه نسبي كروموزوم ها (DRL)و طول كل ژنوم ( Ʃ(L+Sنيز محاسبه شدند بر .طبق آن جمعيت 2514از گونه ،A. fasciculifoliosداراي بيشترين مقدار طول بازوي بلند 33/2و طول كل كروموزوم 79/3و جمعيت 18375زا گونه ،A. cyclophyllonداراي كمترين مقدار طول بازوي بلند 06/1و طول كل كروموزوم ، 93/1نسبتبه كل جمعيت ها بودند. جمعيت 18375با بيشترين درصد TFو CIو كمترين مقدار A1و ARو با توجه به فرمولكاريوتيپي آن، 16، mمتقارن ترين كاريوتيپ و جمعيت 8593با كمترين درصد TFو بيشترين مقدار ARو A1و با فرمولكاريوتيپي 4m 4+ Smنامتقارن ترين كاريوتيپ را در بين كل جمعيت ها را دارا بود .ن
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NACONF06-NACONF06_057.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/2/6
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/6
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.