×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي در كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان گرگان
پدیدآورندگان : فاطمه دهقان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم
خلاصه : نيروي انساني يكي از با اهميت ترين منابع سازمان جهت تحقق اهداف محسوب مي شود. لذا سازمان به دنبال برنامه ريزي مناسب جذب وبقاء ونگه داري نيروي انساني كارا مي باشند.عوامل مختلفي در كارايي نيروي انساني نقش دارند. محققان به دنبال بررسياين عوامل وتاثير آن روي رضايت وعملكرد شغلي نيروي انساني مي باشند.از اواخر قرن بيستم هوش هيجاني به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار بر نگرش ورضايت كاركنان مورد بررسي قرار گرفته است.آگاهي ازميزان نگرش كاركنان نسبت به شغل شان در همه موسسات مهم محسوب مي گردد.لذا بايد مديران در زمان گزينش واستخدام افراد در سازمان به دوعامل مهم توجه لازم راداشته باشند كه افرادعلاوه بر هوش شناختي ،از هوش هيجاني بالا برخوردار باشند و همچنين نظام ارزشي افراد باارزشهاي سازمان متناسب باشد كه در جهت نيل به اهداف سازماني گام هاي مهم برداشته شود.هدف اصلي پژوهش حاضربررسي رابطه هوش هيجاني بارضايت شغلي دربين كاركنان آموزش وپرورش شهرستان گرگان ميباشد. روش تحقيق ازنوع توصيفي- همبستگي بودهوجامعه آماري پژوهش 280 نفروحجم نمونه طبق جدول كرجسي و مورگان برابر 162 نفرتعيين شده است. دراين پژوهش ازدوپرسشنامه هوش هيجاني برادبري وگريوز و پرسشنامه رضايت شغلي استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهايآمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه) استفاده شده است. نتايجبه دست آمده از تحقيق در زمينه فرضيه اصلي نشان داد بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد. همچنين نتايج به دست آمده نشان داد كه بين مؤلفه هاي خودمديريتي و مهارت هاي اجتماعي به عنوانمؤلفههاي هوش هيجاني با رضايت شغلي كاركنان همبستگي معنيداري وجود دارد، اما بين ساير مؤلفه ها با رضايت شغلي همبستگي مثبت و معنيداري مشاهده نشد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه از بين مؤلفههاي هوش هيجاني، متغيرهاي خودمديريتي و مهارتهاي اجتماعي به عنوان متغير پيشبين، معيار ورود به معادله نهايي رگرسيون براي توضيح تغييرات رضايت شغلي (متغير ملاك) را به دست آوردند. نهايتاً نتايج آزمون تحليل واريانس نيز نشان داد بين كاركنان زن و مرد از نظر متغير هوش هيجاني تفاوت معنيداري وجود ندارد، اما از نظر متغير رضايت شغلي تفاوت معنيداري وجود ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-RDTM01-RDTM01_260.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/10/23
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/27
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.