×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: روزشمار جنگ ايران و عراق : عمليات مسلم بن عقيل آزادي ارتفاعات سومار و تهديد مندلي جلد 21
پدیدآورندگان : مركز مطالعات و تحقيقات سپاه (پديدآور)
علي اكبر نهاوندي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توصیفگر : هشت سال دفاع مقدس‌
جنگ ايران و عراق-دفاع مقدس‌
جنگ و دفاع‌
امام زمان، حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه)‌
علائم ظهور‌
فضايل و مناقب مهدويه‌
وضعیت نشر : مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
یادداشت :
روزشمار جنگ ايران و عراق : عمليات مسلم بن عقيل آزادي ارتفاعات سومار و تهديد مندلي جلد 21 مشخصات كتاب: سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات جنگ عنوان و نام پديدآور : عمليات مسلم بن عقيل: آزادي ارتفاعات سومار و تهديد مندلي صدور قطعنامه ۵۲۲ شوراي امنيت / مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ نويسنده عليرضا لطف الله زادگان. مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۹۱. مشخصات ظاهري : ۱۰۸۷ ص.: مصور، جدول. فروست : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب بيست و يكم. شابك : ۲۱۰۰۰۰ ريال : 978-600-5443-38-7 وضعيت فهرست نويسي : فيپا موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- گاهشماري موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- عمليات مسلم بن عقيل شناسه افزوده : لطف الله زادگان، عليرضا، ۱۳۳۶ - شناسه افزوده : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب بيست و يكم. رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۲/س۲۵ر۹ ۲۱.ج ۱۳۹۱ رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۲ شماره كتابشناسي ملي : ۲۹۳۲۰۵۸ ص: 1 عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست راهنماي عكس ها؛ پيش گفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ دوشنبه /1 شهريور 1361 /3 ذيقعده 1402 /23 اوت 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /2 شهريور 1361 /4 ذيقعده 1402 /24 اوت 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /3 شهريور 1361 /5 ذيقعده 1402 /25 اوت 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /4 شهريور 1361 /6 ذيقعده 1402 /26 اوت 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /5 شهريور 1361 /7 ذيقعده 1402 /27 اوت 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /6 شهريور 1361 /8 ذيقعده 1402 /28 اوت 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /7 شهريور 1361 /9 ذيقعده 1402 /29 اوت 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /8 شهريور 1361 /10 ذيقعده 1402 /30 اوت 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /9 شهريور 1361 /11 ذيقعده 1402 /31 اوت 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /10 شهريور 1361 /12 ذيقعده 1402 /1 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنج شنبه /11 شهريور 1361 /13 ذيعقده 1402 /2 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /12 شهريور 1361 /14 ذيعقده 1402 /3 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /13 شهريور 1361 /15 ذيعقده 1402 /4 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /14 شهريور 1361 /16 ذيقعده 1402 /5 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /15 شهريور 1361 /17 ذيقعده 1402 /6 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /16 شهريور 1361 /18 ذيعقده 1402 /7 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /17 شهريور 1361 /19 ذيعقده 1402 /8 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /18 شهريور 1361 /20 ذيقعده 1402 /9 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /19 شهريور 1361 /21 ذيقعده 1402 /10 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /20 شهريور 1361 /22 ذيقعده 1402 /11 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /21 شهريور 1361 /23 ذيعقده 1402 /12 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /22 شهريور 1361 /24 ذيعقده 1402 /13 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /23 شهريور 1361 /25 ذيعقده 1402 /14 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /24 شهريور 1361 /26 ذيعقده 1402 /15 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /25 شهريور 1361 /27 ذيقعده 1402 /16 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /26 شهريور 1361 /28 ذيعقده 1402 /17 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /27 شهريور 1361 /29 ذيعقده 1402 /18 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /28 شهريور 1361 /1 ذي الحجه 1402 /19 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /29 شهريور 1361 /2 ذي الحجه 1402 /20 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /30 شهريور 1361 /3 ذي الحجه 1402 /21 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /31 شهريور 1361 /4 ذي الحجه 1402 /22 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /1 مهر 1361 /5 ذي الحجه 1402 /23 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /2 مهر 1361 /6 ذي الحجه 1402 /24 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /3 مهر 1361 /7 ذي الحجه 1402 /25 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /4 مهر 1361 /8 ذي الحجه 1402 /26 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ /دوشنبه /5 مهر 1361 /9 ذي الحجه 1402 /27 سپتامبر 1982؛ روز شمار جنگ سه شنبه 6 مهر 1361 10 ذي الحجه 1402 28 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /7 مهر 1361 /11 ذي الحجه 1402 /29 سپتامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /8 مهر 1361 /12 ذي الحجه 1402 /30 سپتامبر 1982؛ روز شمار جنگ جمعه 9 مهر 1361 13 ذي الحجه 1402 1 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /10 مهر 1361 /14 ذي الحجه 1402 /2 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /11 مهر 1361 /15 ذي الحجه 1402 /3 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /12 مهر 1361 /16 ذي الحجه 1402 /4 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /13 مهر 1361 /17 ذي الحجه 1402 /5 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /14 مهر 1361 /18 ذي الحجه 1402/6 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /15 مهر 1361 /19 ذي الحجه 1402 /7 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /16 مهر 1361 /20 ذي الحجه 1402 /8 اكتبر 1982؛ روز شمار جنگ شنبه / 17 مهر 1361 /21 ذي الحجه 1402 /9 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ يكشنبه /18 مهر 1361 /22 ذي الحجه 1402 /10 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /19 مهر 1361 /23 ذي الحجه 1402 /11 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /20 مهر 1361 /24 ذي الحجه 1452 /12 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /21 مهر 1361 /25 ذي الحجه 1402 /13 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /22 مهر 1361 /26 ذي الحجه 1402 /14 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /23 مهر 1361 /27 ذي الحجه 1402 /15 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه /24 مهر 1361 /28 ذي الحجه 1402 /16 اكتبر 1982؛ روز شمار جنگ يكشنبه / 25 مهر 1361 /29 ذي الحجه 1402 /17 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه /26 مهر 1361 /30 ذي الحجه 1402 /18 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه /27 مهر 1361 /1 محرم 1403 /19 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /28 مهر 1361 /2 محرم 1403 /20 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /29 مهر 1361 /3 محرم 1403 /21 اكتبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه /30 مهر 1361 /4 محرم 1403 /22 اكتبر 1982؛ گزارش روزشمار فشرده اهم مطالب؛ نمايه فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)
شناسه : oai:ghbook.ir/bookid/15352
مکان :
تاریخ ایجاد رکورد : 1398/9/10
تاریخ تغییر رکورد : 1398/9/10
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.