×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي نقش سرمايه هاي فرهنگي و مصرف رسانه در گرايش زنان به زيبايي در كلان شهر تهران
پدیدآورندگان : اميررضا نقش (پديدآور)
نازيلا وفاخواه (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : سومين كنفرانس بين المللي روانشناسي جامعه شناسي علوم تربيتي و مطالعات اجتماعي
خلاصه : هدف از انجام اين مقاله بررسي نقش سرمايه هاي فرهنگي و مصرفرسانه در گرايش زنان به زيبايي در كلان شهر تهران بود كه به روشتوصيفي از نوع پيمايشي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش كليهزنان و دختران بين 15 تا 64 سال ساكن در منطقه شمال و منطقهجنوب شهر تهران در سال 1395 بودند. كه 384 نفر براساس فرمولكوكران به عنوان حجم نمونه انتخاب و از روش نمونه گيري خوشهاي چند مرحله اي استفاده شد. ابزار جمع آوري اطلاعات در اينپووهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظريه بورديرو بود كه روايي صوري آن به تاييد تعدادي از پاسخگويان و روايي محتوايي آنبه تاييد استاد راهنما و تعدادي از صاحبنظران در زمينه علوماجتماعي رسيد. همچنين پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريبآلفاي كرونباخ معادل با 0/82 بدست آمد و تاييد شد. به منظور تجايه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني، استنباعي و بوسيله آزمون هاي t تك متغيره انجام شد. نتايج حاصل از تجايه و تحليل داده ها نشان داد در سطح معنا داري (P{0.05) عوامل فرهنگي در گرايش زنان به زيبايي بيش از حد متوسط نقش دارند همچنين هريك از ابعاد فرهنگي شاملسرمايه هاي فرهنگي و نحوه مصرف رسانه نيز درسطح معناداري (P{0.05) در گرايش زنان به زيبايي نقش دارند و نيز عامل سرمايه فرهنگي و مصرف رسانه در گرايش به زيبايي در زنان شمال تهران بيشتر از زنان جنوب تهران نقش دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CCONFI03-CCONFI03_064.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/8/17
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Loding



رمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.