×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: صندوق بازنشستگي
پدیدآورندگان : مجيد فرزانه (پديدآور)
عليرضا ره كوي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري، علوم تربيتي و اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل
خلاصه : اهميت صندوق هاي بازنشستگي براي تمامي كاركنان، بخصوص بخش دولتي طي دهه هاي اخيرمشخص شده است. اين صندوقها هزينه هايي را نيز در بر مي گيرد، پس از منظر كاركنان كه پرداخت كنندهي اين هزينه ها هستند، بررسي اين موضوع كه هزينه هاي عضويت فايده اي دارد يا خير اهميت دارد. دراين پژوهش يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي در نظر گرفته شد. جامعه آماري را كليه كاركنان بانك هايملي ساوه و پرند تشكيل مي دهند. براي بررسي دقيق تر از پرسشنامه محقق ساخته و اطلاعات مالي موجودمربوط به صندوقها در بورس استفاده و براي بدست آوردن اعتبار از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و روايي آننيز توسط استاد محترم راهنما و كارشناسان خبره مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي گردآوريشده با استفاده از نرم فزارهاي رايانه اي SPSS و EXCEL مورد تجريه وتحليل قرار گرفته است وآزمون فرضيه t با توجه به نتايج نرمال بودن توزيع داده ها از طريق آزمون كولموگروف- اسميرنف، مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون نشان دهنده ي آن است كه عضويت بانك ها در صندوقبازنشستگي در عين حال كه هزينه دارد اما از منظر كاركنان فايده داشته و مفيد است. به گونه اي كهكاركنان از عضويت در اين صندوقها رضايت دارند. در اين پژوهش به بخش توصيفي پرداخته شده است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MAESREAI01-MAESREAI01_163.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/3/19
تاریخ تغییر رکورد : 1396/10/26
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.