×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: حقوق ديپلماتيك (رهيافت اسلامي)
عنوان: عنوان:حقوقي، شماره :۳۱
پدیدآورندگان : احمد ابوالوفا محمد؛ ترجمه و تحقيق مصطفي ميرمحمدي (پديدآور)
احمد ابوالوفا (پديدآور)
مصطفي ميرمحمدي (مترجم)
نوع : نامشخص
جنس : کتاب
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : اسلام و سياست
ديپلماسي--جنبه‌هاي مذهبي--اسلام
وضعیت نشر : تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ، ۱۳۹۰
مشخصات فیزیکی : مشخصات ظاهری:صفحات:يازده، ‎۴۳۱ ص.: نمونه , خط:
فهرست مطالب : پیشگفتار مترجم و محقق 1مقدمه کلی 7بخش اول: ویژگی‌های بنیادین حقوق دیپلماتیک در اسلامفصل اول: منابع حقوق دیپلماتیک در اسلام 15گفتار اول: مهم‌ترین منابع حقوق دیپلماتیک اسلامی 16الف: منابع اصلی 16ب: منابع فرعی یا مشتق 35گفتار دوم: شریعت اسلامی منبعی برای حقوق دیپلماتیک معاصر 42فصل دوم: اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک در حقوق دیپلماتیک اسلامی 48گفتار اول: اصول کلی حقوق دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل 48الف: اصل آزادی ارتباطات برای منظورهای رسمی 48ب: اصل احترام به مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین دولت میزبان یا ... 49ج: اصل عدم تبعیض و رفتار متقابل 50د: اصل رضایت متقابل 52ه: اصل انجام ندادن فعالیت حرفه‌ای‌ها و تجاری 55و: اصل لزوم ارتباط با وزارت خارجه برای اهداف رسمی 55ز: اصل عدم‌مداخله در امور داخلی دولت میزبان 56گفتار دوم: اصول کلی روابط دیپلماتیک در اسلام 57ب: استناد دیپلماسی اسلامی به اصول کلی اسلامی 57ب: اصل تأسیسی روابط دیپلماتیک بر اساس رضایت متقابل 66ج: اصل رفتار متقابل (معامله به‌مثل) 86د: اصل عدم‌مداخله در امور داخلی دولت پذیرنده و احترام به قوانین و ... 89فصل سوم: انواع دیپلماسی در اسلام 103گفتار اول: دیپلماسی موقت 103گفتار دوم: نمایندگی سیاسی دائم 110گفتار سوم: دیپلماسی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای 117گفتار چهارم: دیپلماسی اشخاص 119گفتار پنجم: دیپلماسی آشکار و دیپلماسی پنهان 122گفتار ششم: سفارت خارجی و سفارت داخلی 123گفتار هفتم: روابط کنسولی در اسلام 126خاتمه: انواع دیپلماسی در اسلام 129فصل چهارم: ابزار و وسایل دیپلماسی در اسلام 131گفتار اول: ابزار مادی دیپلماسی اسلامی 132الف: استفاده از رمز 132ب: تقدیم هدایا 135ج: تسلط بر زبان‌های بیگانه 142د: تأسیس وزارت خاص روابط خارجی در دولت‌های اسلامی 146ه: مبادله نامه‌ها 148گفتار دوم: ابزار فردی دیپلماسی اسلامی (فرستادگان، سفیران و مأموران دیپلماتیک) 155الف: اهمیت فرستادگان یا مأموران دیپلماتیک در آثار فقیهان مسلمان 156ب: لزوم اعزام فرستادگان و مأموران دیپلماتیک در اسلام 157ح: ویژگی‌های فرستادگان یا مأموران دیپلماتیک در اسلام 161د: وظایف سفیران و مأموران دیپلماتیک در اسلام 168ه: برخی مسائل مربوط به وظایف سفیران در اسلام 179و: خروج مأمور دیپلماتیک از حدود مأموریت خود 182ز: قواعد حاکم بر پذیرش فرستادگان اسلام 184ح: چگونگی رفتار با مأموران دیپلماتیک 194ط: تشکیل مأموریت دیپلماتیک در اسلام 206فصل پنجم: حق پناهندگی در چهارچوب حقوق دیپلماتیک اسلامی 208گفتار اول: پناهندگی سرزمینی اعضای مأموریت‌های دیپلماتیک 209گفتار دوم: حق پناهندگی 211گفتار سوم: مداخله مأمورین دیپلماتیک در حل مسائل پناهندگی سرزمینی 213بخش دوم: مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک در اسلامفصل اول: مبانی مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام 219گفتار اول: مبانی اعطای مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل عمومی 219الف: نظریه‌های سنتی 219ب: دیدگاه نوین 221گفتار دوم: مبانی اعطای مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام 222الف: دیدگاه فقه نوین 222ب: نظر نویسنده 223فصل دوم: انواع مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام 228گفتار اول: انواع مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل عمومی 228الف: مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک در زمان 229ب: انواع مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک 230گفتار دوم: انواع مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک در اسلام 241مطلب اول: مصونیت اماکن و محل مأموریت دیپلماتیک 241مطلب دوم: مزایای مالی مأمور دیپلماتیک 245مطلب سوم: مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک 262مطلب چهارم: دیگر مصونیت‌ها و مزایای مأمور دیپلماتیک یا خانواده او 296فصل سوم: آیا فرستاده مستأمن است؟ 310الف: دیدگاه فقیهان مسلمان 311ب: نظر نویسنده 312فصل چهارم: موضع شریعت اسلام نسبت به تعرض به مصونیت فرستادگان و سفیران 317گفتار اول: تعریض به مصونیت سفیران و فرستادگان در حقوق بین‌الملل 317گفتار دوم: تعریض به مصونیت سفیران و فرستادگان در حقوق بین اسلام 319مطلب اول: تعریض به مصونیت سفیران مسلمان و مقابله به آن در اسلام 319مطلب دوم: تعریض به مصونیت سفیران غیرمسلمان در سرزمین‌های اسلامی 324مطلب سوم: تعرض به مصونیت فرستادگان در روابط مسلمانان با یکدیگر 330فصل پنجم: خاتمه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک 334گفتار اول: علل خاتمه مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک در اسلام 334الف: از دست دادن صفت مأمور دیپلماتیک 334ب: فوت پادشاه یا رئیس دولت 336ج: قطع روابط دیپلماتیک 337د: جاسوسی 341گفتار دوم: قواعد لازم الرعایة هنگام خاتمه مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک 351الف: عدم تعرض به مصونیت به‌محض خاتمه آن 351ب: اطمینان در رسیدن فرستاده به مکان امن 352ج: لزوم احترام به خانواده مأمور دیپلماتیک حتی با خاتمه مصونیت‌ها و ... 354د: لزوم اعطای مهلت معقول به فرستادگان برای ترک قلمرو 355ه: منع توسل به اقدامات متقابل در چهارچوب حقوق دیپلماتیک 356بخش سوم: وضعیت حقوقی سفیران و فرستادگان زمان جنگ در اسلامفصل اول: چگونگی رفتار با فرستادگان و سفیران زمان جنگ در اسلام 361گفتار اول: لزوم تأمین امنیت شخصی مأمور در زمان جنگ 361گفتار دوم: لزوم پرداختن مأمور به انجام دادن مأموریت خود در زمان جنگ 368گفتار سوم: اصل معامله به‌مثل و تطبیق آن بر مأموران دیپلماتیک زمان جنگ 371گفتار چهارم: خروج مأمور دیپلماتیک از مأموریت خود در زمان جنگ 373گفتار پنجم: ادعای کاذب نمایندگی در زمان جنگ 376الف: در شریعت اسلامی 377ب: بررسی تطبیقی در اسلام و حقوق بین‌الملل 380گفتار ششم: دسترسی مأمور دیپلماتیک به اطلاعات سودمند در زمان جنگ 382الف: در شریعت اسلامی 382ب: بررسی تطبیقی در اسلام و حقوق بین‌الملل 384گفتار هفتم: مسئولیت بین‌المللی در برابر غصب ناروای اموال 387گفتار هشتم: وضعیت حقوقی فرستاده‌ای که اسیر جنگی به همراه دارد 390الف: دیدگاه‌های فقهی 390ب: نظر نویسنده 392گفتار نهم: ابعاد وضعیت حقوقی فرستادگان و سفیران زمان جنگ در اسلام 393فصل دوم: رابطه میان حقوق جنگ و حقوق دیپلماتیک در اسلام 395گفتار اول: استفاده از فرستادگان و سفیران به‌عنوان حربه‌ای جنگی در ... 395الف: استفاده از نمایندگی برای رسیدن به هدف نظامی 396ب: فرستادگان وسیله‌ای برای گردآوری اطلاعات 397ج: ادعای نمایندگی برای دستیابی به یک هدف مشروع 398گفتار دوم: عدم استفاده از فرستادگان یا نامه برای فریب 398گفتار سوم: استفاده از فرستادگان برای گریز از جنگ 399گفتار چهارم: فرستادگان یا سفیران عامل جنگ‌افروزی 400الف: شکست مأموریت فرستاده یا سفیر 401ب: گزارش فرستاده مبنی بر تعرض به مسلمانان 402ج: تعرض به مصونیت فرستاده یا سفیر 405گفتار پنجم: تأثیر جنگ بر روابط دیپلماتیک موجود 410نتیجه کلی 412فهرست منابع 419
مخاطب : عام
شناسه : 1121874
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/1/3
تاریخ تغییر رکورد : 1397/3/5
ملحقات : ملاحظات:0-621-530-964-978 ISBN
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.