×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي مقايسه اي رويكرد ديني و فرهنگ سياسي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي و دانشكده فني دانشگاه تهران
پدیدآورندگان : دانشگاه تهران- (پديدآور)
نوع : متن
جنس : پايان نامه
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

وضعیت نشر :
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف شناسايي رويكردهاي ديني و فرهنگ سياسي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي و دانشكده فني دانشگاه تهران و مقايسه دو رويمكرد انجام شده است و فرضيات و سوالات اصلي پژوهش به شرح ذيل مي باشد : فرضيه ها : 1. بين رويكرد ديني و فرهنگ سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد . 2. بين متغيرهاي شناسايي و رويكرد ديني دانشجويان رابطه وجود دارد . 3. بين متغيرهاي شناسايي و فرهنگ سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.پرسشها: 1. رويكرد ديني دانشجويان داشكده علوم اجتماعي و فني چگونه است؟2. فرهنگ سياسي دانشجويان علوم اجتماعي و فني به تمايلات فرآيندي - سياست گذاري و سيستمي چگونه است؟ نوع پژوهش حاضر شناختي و توصيفي مي باشد و روش مطالعه نيز پيمايشي . در پژوهش حاضر جامعه آماري عبارتست از كليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشكده فني و علوم اجتماعي دانشگاه تهران . شيوه نمونه گيري در پژوهش حاضر نيز نمونه گيري خوشه اي مي باشد . براي برآوردن حجم نمونه فرمولهاي متفاوتي وجود دارد كه در اين پژوهش گروه نمونه به تعداد 486 نفر از فرمول كوكران به دست آمده است . ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسشنامه اي 54 سوالي بوده و مقياس اندازه گيري براي گويه ها رتبه اي و در طيف ليكرت 4 گزينه هاي ( كاملا مخالفم - مخالفم - موافقم - كاملا موافقم ) طراحي شده است. براي بررسي روايي ابزار از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده كه مقدار آن برابر 92% بوده و براي بررسي اعتبار ابزار نيز از اعتبار محتوي بهره گرفته شد. براي تحليل نتايج نيز از جداول فراواني دو و چند بعدي ضريب همبستگي اسپيرمن و مدلهاي تحليل واريانس وt براي مقايسه ديدگاههاي گروههاي مختلف فرهنگ سياسي : 1. گرايش غالب دانشجويان در تمايلات سياست گذاري دموكراتيك در تمايلات سيستمي وفاق گرا و در تمايلات فرآيندي مشاركت جو ميباشند اما ميتوان گفت كه بين درجه اين متغيرها در بين دانشجويان دو دانشكده از لحاظ آماري تفاوت معني داري و جود دارد و دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دموكراتيك تر - مشاركت جو تر و وفاق گراتر ميباشند .رويكرد ديني 1. رويكرد ديني دانشجويان تقريبا تا اندازه اي قرينه مي باشد و تعداد قابل توجهي در هر دو گروه قرار مي گيرند لذا دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي سكولارتر خواستار اصلاحات بنيادي در پيرايش دين هستند .تبيين رابطه رويكرد ديني و فرهنگ
یادداشت :
�تابنامه: به فارسي
دانشكده علوم اجتماعي
كارشناسي ارشد
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-99808
تاریخ ایجاد رکورد : 1386/9/28
تاریخ تغییر رکورد : 1386/9/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.