×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: روز شمار جنگ ايران و عراق : وسعه روابط با قدرت هاي آسيايي 24 خرداد تا 30 مرداد 1364 جلد 37
پدیدآورندگان : مركز مطالعات و تحقيقات سپاه (پديدآور)
علي اكبر نهاوندي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توصیفگر : هشت سال دفاع مقدس‌
جنگ و دفاع‌
امام زمان، حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه)‌
جنگ ايران و عراق-دفاع مقدس‌
علائم ظهور‌
فضايل و مناقب مهدويه‌
وضعیت نشر : مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
یادداشت :
جنگ ايران و عراق : وسعه روابط با قدرت هاي آسيايي ۲۴ خرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۶۴ جلد 37 مشخصات كتاب: سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات جنگ عنوان و نام پديدآور : توسعه روابط با قدرت هاي آسيايي ۲۴ خرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۶۴/ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران؛ هادي نخعي، حميدرضا فراهاني. مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۸۳. مشخصات ظاهري : ۸۸۸ ص.: مصور، نمودار. فروست : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ ج. ۳۷. شابك : ۴۵۰۰۰ريال ؛ ۸۹۰۰۰ ريال: چاپ دوم: 964-6315-62-3 ؛ ۰ ۱۰۰۰۰ ريال : چاپ سوم: 978-964-6315-62-4 يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۷. يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۰. يادداشت : كتابنامه. موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ گاهشماري موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ نبرد ها موضوع : ايران روابط خارجي ۱۳۵۸ - شناسه افزوده : نخعي، هادي، ۱۳۲۸ - شناسه افزوده : فراهاني، حميدرضا، ۱۳۳۶ - شناسه افزوده : روز شمار جنگ ايران و عراق؛ [ج.] ۳۷. رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۲/س ۲۵ر۹ ۳۷.ج ۱۳۸۳ رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۲ شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۳۱۸۵۴ ص: 1 عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست نقشه ها؛ فهرست عكس ها؛ فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)؛ پيش گفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ جمعه /24 خرداد 1364 /24 رمضان 1405 /14 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ شنبه / 25 خرداد 1364/ 25 رمضان /1405 15 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /26 خرداد 1364 /26 رمضان 1405 /16 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /27 خرداد 1364 /27 رمضان 1405 /17 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /28 خرداد 1364 /28 رمضان 1405 /18 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /29 خرداد 1364 /29 رمضان 1405 /19 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /30 خرداد 1364 /1 شوال 1405 /20 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /31 خرداد 1364 /2 شوال 1405 /21 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /1 تير 1364 /3 شوال 1405 /22 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /2 تير 1364 /4 شوال 1405 /23 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /3 تير 1364 /5 شوال 1405 /24 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /4 تير 1364 /6 شوال 1405 /25 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /5 تير 1364 /7 شوال 1405 /26 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ پنج شنبه /6 تير 1364 /8 شوال 1405 /27 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /7 تير 1364 /9 شوال 1405 /28 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /8 تير 1364 /10 شوال 1405 /29 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /9 تير 1364 /11 شوال 1405 /30 ژوئن 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /10 تير 1364 /12 شوال 1405 /1 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /11 تير 1364 /13 شوال 1405 /2 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /12 تير 1364 /14 شوال 1405 /3 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /13 تير 1364 /15 شوال 1405 / 4 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /14 تير 1364 /16 شوال 1405/ 5 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /15 تير 1364 /17 شوال 1405 /6 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /16 تير 1364 /18 شوال 1405 /7 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /17 تير 1364 /19 شوال 1405 /8 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /18 تير 1364 /20 شوال 1405 /9 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه / 19 تير 1364 /21 شوال 1405 /10 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /20 تير 1364 /22 شوال 1405 /11 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /21 تير 1364 /23 شوال 1405 /12 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /22 تير 1364 /24 شوال 1405 /13 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /23 تير 1364 /25 شوال 1405 /14 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /24 تير 1364 /26 شوال 1405 /15 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /25 تير 1364 /27 شوال 1405 /16 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /26 تير 1364 /28 شوال 1405 /17 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /27 تير 1364 /29 شوال 1405 /18 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /28 تير 1364 /30 شوال 1405 /19 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /29 تير 1364 /1 ذيقعده 1405 /20 ژوئي-ه 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /30 تير 1364 /2 ذيقعده 1405 /21 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /31 تير 1364 /3 ذيقعده 1405 /22 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /1 مرداد 1364 /4 ذيقعده 1405 /23 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه / 2 مرداد 1364 / 5 ذيقعده 1405 /24 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /3 مرداد 1364 /6 ذيقعده 1405 /25 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /4 مرداد 1364 /7 ذيقعده 1405 /26 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /5 مرداد 1364 /8 ذيقعده 1405 /27 ژوئي-ه 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه / 6 مرداد 1364 /9 ذيقعده 1405 /28 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /7 مرداد 1364 /10 ذيقعده 1405 /29 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /8 مرداد 1364 /11 ذيقعده 1405 /30 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه / 9 مرداد 1364 /12 ذيقعده 1405 /31 ژوئيه 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه / 10 مرداد 1364 /13 ذيقعده 1405 /1 اوت 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /11 مرداد 1364 /14 ذيقعده 1405 /2 اوت 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /12 مرداد 1364 /15 ذيقعده 1405 /3 اوت 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /13 مرداد 1364 /16 ذيقعده 1405 /4 اوت 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /14 مرداد 1364 /17 ذيقعده 1405 /1 اوت 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /15 مرداد 1364 /18 ذيقعده 1405 /6 اوت 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /16 مرداد 1364 /19 ذيقعده 1405 /7 اوت 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /17 مرداد 1364 /20 ذيقعده 1405 /8 اوت 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /18 مرداد 1364 /21 ذيقعده 1405 /9 اوت 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /19 مرداد 1364 /22 ذيقعده 1405 /10 اوت 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /20 مرداد 1364 /23 ذيقعده 1405 /11 اوت 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه /21 مرداد 1364 /24 ذيقع-ده 1405 /12 اوت 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه /22 مرداد 1364 /25 ذيقعده 1405 /13 اوت 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /23 مرداد 1364 /26 ذيقعده 1405 /14 اوت 1985؛ روزشمار جنگ پنجشنبه /24 مرداد 1364 /27 ذيقعده 1405 / 15 اوت 1985؛ روزشمار جنگ جمعه /25 مرداد 1364 /28 ذيقعده 1405 /16 اوت 1985؛ روزشمار جنگ شنبه /26 مرداد 1364 / 29 ذيقعده 1405 / 17 اوت 1985؛ روزشمار جنگ يكشنبه /27 مرداد 1364 /1 ذيحجه 1405 / 18 اوت 1985؛ روزشمار جنگ دوشنبه / 28 مرداد 1364 /2 ذيحجه 1405 / 19 اوت 1985؛ روزشمار جنگ سه شنبه / 29 مرداد 1364 / 3 ذيحجه 1405 /20 اوت 1985؛ روزشمار جنگ چهارشنبه /30 مرداد 1364 /4 ذيحجه 1405 /21 اوت 1985؛ گزارش روزشمار فشرده اهم مطالب؛ فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)
شناسه : oai:ghbook.ir/bookid/15353
مکان :
تاریخ ایجاد رکورد : 1398/9/13
تاریخ تغییر رکورد : 1398/9/13
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.