×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تأثير مديريت استعداد و ماندگاري شغلي بر نگرش كارآفرينانه در كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بوشهر
پدیدآورندگان : اميد صابرفرد (پديدآور)
عزت ديره (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : همايش بين المللي مديريت
خلاصه : هدف كلي پژوهش حاضر كه پژوهشي از نوع توصيفي همبستگي است، بررسي تأثير مديريت استعداد و ماندگاري شغلي بر نگرش كارآفرينانه بود. بدين منظور، با استفاده از جدول مورگان و با روشنمونه گيري تصادفي ساده از بين كليه كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر بوشهر تعداد 99 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه هاي مديريت استعداد نيكپور 1390با ضريب پايايي0/91ماندگاري شغلي لالهپرور 0991 با ضريب پايايي0/94 و نگرش كارآفرينانه رابينسون و همكاران 1991 با ضريب پايايي0/95 بود. جهت تجزيه و اطلاعات به دست آمده ازروش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه، آزمون تي براي گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يك راهه استفاده گرديد. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه بين مديريتاستعداد و ماندگاري شغلي با نگرش كارآفرينانه رابطه مثبت و معنيداري وجود داشته و اين دو متغير قادر به پيش بيني نگرش كارآفرينانه مي باشند. به علاوه، ابعاد مديريت استعداد پيشبيني كننده مثبت ومعنيدار ماندگاري شغلي و نگرش كارآفرينانه ميباشند. همچنين، بين نگرش كارآفرينانه كاركنان بر اساس جنسيت و سوابق خدمتي آنها تفاوت معنيداري وجود ندارد. در نهايت، نتايج نشان داد كه32/3 درصد از كاركنان نسبت به مديريت استعداد نگرش منفي و67/7 درصد نگرش مثبت دارند.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0933.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/1/25
تاریخ تغییر رکورد : 1394/12/15
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.