×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مدرس در پنج دوره تقنينيه
پدیدآورندگان : بكوشش محمد تركمان (پديدآور)
تركمان دهنوي، محمد، ‎۱۳۳۲- (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : کتاب
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : ايران. مجلس شوراي ملي
مدرس‌‏، حسن، ۱۲۴۹-۱۳۱۶
وضعیت نشر : تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، ‎‎‎‎‎‎‎‎۱۳۶۷
فهرست مطالب : فهرست مطالب سه سال‌شمار زندگی مدرس الف تذکر چند نکته فصل اول (دوره دوم تفنینیه) 1مکتوب آیت الله خراسانی و مازندرانی به مجلس شورای ملی پیرامون معرفی جمعی از علما از جمله مدرس به عنوان طراز اول در دوره دوم تفنینیه 3مکتوب مجلس شورای ملی به آیت الله خراسانی و مازندرانی درباره انتخاب شدن پنج نفر طراز اول از جمله مدرس 5تلگراف مجلس شورای ملی به مدرس 5تلگراف مدیر اتحادیه علمای اصفهان به مجلس شورای ملی پس از انتخاب مدرس به عنوان طراز اول (جلسه 135 شماره 4 ) 6نطق مدرس درباره گزارش کمیسیون قوانین مالیه پیرامون انحصار خرید و فروش شیره تریاک (جلسه 200 شماره 5 ) 6نطق مدرس در باب ضرورت انتخاب هیئت 5 نفره طراز اول از سیاهه 20 نفری پیشنهاد مراجع نجف ولا غیر (جلسه 201 شماره 6 ) 9دعوت نمایندگان مجلس به اتحاد در غرض در عین اختلاف در سلیقه (جلسه 202 شماره 7 ) 10وجوب حفظ مملکت و ثور اسلام بر هر نفس و عدم تعلق تکلیف اسلام بر غیر اهل اسلام (جلسه 209 شماره 8 ) 11مختار بودن برادران وطنی زردشتی یهودی و ارامنه در شکرت در امر دفع از کشور (جلسه 210 شماره 9 ) 12عدم صحت جزای نقدی برای عامل مفت (جلسه 215 شماره 10 ) 13برای رفع تدریجی‌ام سم قاتل سوخته و شیره دولت باید مالیات گران وضع کند (جلسه 218 شماره 11 ) 15آوردن معلم خارجی به ایران ارجح از فرستادن محصل به خارجه است (جلسه 222 شماره 12 ) 16تمام مللی مذاهبی که در ایران هستند همه باید مشغول خدمت به مملکت خودشان بشوند (جلسه 227 شماره 13 ) 17سخنان مدرس در موقع مذاکره درباره لایحه قانونی تحدید تریاک (جلسه 228 شماره 14 ) 18تقاضای رجوع ماده 87 قانون ثبت اسناد در کمیسیون (جلسه 232 شماره 15 ) 19سخنان مدرس به هنگام شور ثانوی در ماده 8 و 10 قانون معارض (جلسه 235 شماره 16 ) 20سخنان مدرس در موقع مذاکره درباره لایحه منع احتکار (جلسه 236 شماره 17 ) 22گزارش مخبر کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد با حضور مدرس (جلسه 235 شماره 18 ) 25سخنان مدرس به هنگام مذاکره نمایندگان پیرامون قانون قبول و نکول بروات (جلسه 236 شماره 19 ) 25توضیح اصلاحی و مذاکره مدرس راجع به ماده 133 و 134 قانون ثبت اسناد (جلسه 241 شماره 20 ) 27توضیح مدرس راجع به نظر حاج سید ابراهیم درباره ماده 13 قانون پستی (جلسه 244 شماره 21 ) 29درخواست توضیح مدرس از معاون وزارت پست درباره فصل 31 و 41 قانون پستی (جلسه 246 شماره 22 ) 29مخالفت با ماده 50 قانون پستی (جلسه 250 شماره 23 ) 29تایید نظر شیخ ابراهیم زنجانی درباره ماده اول قانون قبول و نکول بروات (جلسه 251 شماره 24 ) 30تذکر مدرس راجع به صورت مجلس 26 جمادی‌الاولی 1329 ق (جلسه 252 شماره 25 ) 31درباره ماده الحاقیه به ماده ششم قانون معارف و اوقاف (جلسه 256 شماره 26 ) 31درباره ماده 3 قانون عتیقات (جلسه 260 شماره 27 ) 32درباره ماده هفتم قانون عتیقات (جلسه 261 شماره 28 ) 32تذکر در عدم کفایت مذاکرات درباره ماده واحده پیشنهادی کمیسیون مبتکرات راجع به استخدام نمایندگان (جلسه 263 شماره 29 ) 33راجع به ماده الحاقیه ملحق به ماده ششم قانون معارف و اوقاف (جلسه 264 شماره 30 ) 33درباره ماده الحاقیه مذکور در فوق (جلسه 265 شماره 31 ) 34درباره ماده اول قانون شرکت‌هایی تجارتی (جلسه 269 شماره 32 ) 36در رابطه با ماده 26 طرح قانون شرکت‌های تجارتی (جلسه 270 شماره 33 ) 36در خواست توضیح از مخبر کمیسیون فوائد عامه درباره ماده 72 قانون شرکت‌های تجارتی (جلسه 271 شماره 34 ) 38درباره ماده 85 قانون شرکت‌های تجارتی (جلسه 272 شماره 35 ) 39سخنان مدرس درباره ماده 11 لایحه حکومت نظامی (جلسه 275 شماره 36 ) 43توضیح مجدد در رابطه با ماده 11 لایحه حکومت نظامی (جلسه 276 شماره 37 ) 44درباره عدم حق نسوان برای انتخاب نمایندگان مجلس و مقابله با محمد علی شاه و اتباعش (جلسه 280 شماره 38 ) 44پیشنهاد الحاقیه به ماده 22 قانون انتخابات (جلسه 281 شماره 39 ) 45درباره ماده 56 قانون انتخابات (جلسه 282 شماره 40 ) 45تذکر راجع به حوزه انتخابیه خوزستان (جلسه 285 شماره 41 ) 47راجع به تعداد نمایندگان حوزه های انتخاباتی (جلسه 287 شماره 42 ) 47سخنان مدرس درباره یگانگی پیروان شعب مختلف ملل متنوعه (جلسه 288 شماره 43 ) 47جواب مدرس به حاج آقا و منتصر السلطان راجع به تعویق شور دوم برخی از قوانین (جلسه 289 شماره 44 ) 49درباره لایحه امتیاز لوله کشی نفت از انزلی به رشت به برادران نویل (جلسه 294 شماره 45 ) 49توضیحات مدرس درباره ماده چهارم قانون انتخابات (جلسه 300 شماره 46 ) 50پیشنهاد در شرایط انتخاب شوندگان (جلسه 301 شماره 47 ) 51مخالفت با انتخاب جمعی و پیشنهاد راجع به تعداد نمایندگان حوزه انتخاباتی اصفهان (جلسه 306 شماره 48 ) 55تذکر (جلسه 307 شماره 49 ) 56پیشنهاد راجع به نمایندگان ملل متنوعه (جلسه 308 شماره 50 ) 56تذکر مدرس (جلسه 309 شماره 51 ) 57دفاع از امتیاز نامه حاج معین التجار بوشهری نسبت به خاک سرخ جزیره هرمز و تذکر این نکته که برای آبادی مملکت سرمایه های داخلی باید امنیت داشته باشند (جلسه 310 شماره 52 ) 58پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش داخلی و کالاهای داخلی (جلسه 312 شماره 53 ) 59تذکر راجع به صورت جلسه سیم ذیقعده 1329/ (جلسه 314 شماره 54 ) 60پیشنهاد اصلاحی راجع به ماده دوم امتیاز نامه خاک سرخ جزیره هرمز (جلسه 316 شماره 55 ) 60راجع به قانون شرکت‌های تجارتی (جلسه 317 شماره 56 ) 61پیشنهاد درباره مواد قانون شرکت‌های تجارتی (جلسه 318 شماره 57 ) 62تمدید دوره مجلس در صورتی صلاح است که برای امور اساسی کشور چاره ای اندیشیده شود (جلسه 321 شماره 58 ) 62معیار برای صحت بقای مجلس مصالح کشور است (جلسه 322 شماره 59 ) 65راجع به شروط فسخ شرکت‌ها (جلسه 323 شماره 60 ) 66انتخاب مدرس به عنوان عضو شعبه پنجم مجلس (جلسه 326 شماره 61 ) 69فصل دوم (دوره سوم تفنینیه) 71مدرس عضو شعبه ششم (جلسه 1 شماره 62 ) 73پیشنهاد (جلسه 2 شماره 63 ) 73اظهارات و پیشنهادات مدرس در جلسه سوم مدرس سوم (جلسه 3 شماره 64 ) 73تذکر مدرس راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 4 شماره 65 ) 75راجع به گزارش شعبه درباره اعتبارنامه حاج آقا شیرازی (جلسه 5 شماره 66 ) 77انتقاد مدرس به تضعیف قوای ملت توسط برخی از نمایندگان (جلسه 6 شماره 67 ) 78سؤال رئیس مجلس از مدرس (جلسه 10 شماره 68 ) 79رسیدگی به مخارج مجلس دعاء دوره فترت بعهده قوه ای که تصویب کرده است و است و مربوط به مجلس نیست (جلسه 13 شماره 69 ) 80راجع به برنامه دولت و پیشنهاد ختم جلسه (جلسه 14 شماره 70 ) 81تجدید عضویت در شعبه ششم (جلسه 15 شماره 71 ) 82پیشنهاد فسخ 23 جواز (جلسه 18 شماره 72 ) 82مذاکره در برنامه دولت مشیر الدوله و پیشنهاد تاسیس دارالترجمه (جلسه 20 شماره 73 ) 83درخواست توضیح راجع به مدت ماده واحده وزارت مالیه (جلسه 24 شماره 74 ) 91مذاکره در قانون تشکیلات مالیه (جلسه 25 شماره 75 ) 92تذکر (جلسه 26 شماره 76 ) 99تذکر (جلسه 30 شماره 77 ) 100پیشنهاد (جلسه 31 شماره 78 ) 101تقاضای رأی مخفی در مورد اعتبارنامه نمایندگان قم و ساوه (جلسه 32 شماره 79 ) 104راجع به فصل نهم قانون پستی و مخالفت با اختیارات ادارات برای عقد قرارداد با دول خارجی (جلسه 34 شماره 80 ) 104پیشنهاد اصلاحی عبارتی (جلسه 35 شماره 81 ) 107درخواست ارجاع برخی از مواد قانون پستی به کمیسیون (جلسه 36 شماره 82 ) 107راجع به مقام صلاحیت‌دار تعیین پیشکاری و امناء مالیه (جلسه 37 شماره 83 ) 109راجع به فقره ششم ماده هشتم قانون تشکیلات مالیه (جلسه 38 شماره 84 ) 113پیشنهاد اصلاحی مدرس راجع به ماده 27 (جلسه 39 شماره 85 ) 117مخالفت با تقدم پرداخت بودجه وزارت عدلیه بر سایر وزارت خانه‌ها (جلسه 40 شماره 86 ) 118راجع به بودجه وزارت عدلیه (جلسه 42 شماره 87 ) 119درباره ماده 68 تشکیلات مالیه (جلسه 43 شماره 88 ) 121مذاکره در قوانین پستی (جلسه 44 شماره 89 ) 123توضیح مدرس راجع به پیشنهاد خود راجع به قانون تشکیلات مالیه (جلسه 45 شماره 90 ) 127مذاکره در مواد قانون پستی راجع به ماده پنجم (جلسه 46 شماره 91 ) 132تذکر راجع به صورت مجلس (جلسه 47 شماره 92 ) 135درباره ماده 12 قانون پستی (جلسه 48 شماره 93 ) 137راجع به ماده 37 قانون پستی (جلسه 49 شماره 94 ) 139پیشنهاد درباره ماده 47 قانون پستی (جلسه 50 شماره 95 ) 141راجع به سخنان شاهزاده سلیمان میرزا درباره بودجه (جلسه 51 شماره 96 ) 143در مخالفت با استیضاح وزیر داخله (جلسه 52 شماره 97 ) 146راجع به ماده سوم قانون پستی (جلسه 53 شماره 98 ) 152درباره ماده 44 قانون پستی (جلسه 54 شماره 99 ) 156درباره سیر مذاکره پیشنهادات و لوایح در مجلس (جلسه 55 شماره 100 ) 157تذکر راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 56 شماره 101 ) 158راجع به ماده اول قانون مستغلات (جلسه 57 شماره 102 ) 163درباره ماده دوم قانون مستغلات (جلسه 59 شماره 103 ) 165درخواست تشکیل جلسه غیر علنی (جلسه 61 شماره 104 ) 168راجع به ماده 19 قانون مستغلات (جلسه 62 شماره 105 ) 170راجع به تبصره ماده اول قانون مستغلات (جلسه 63 شماره 106 ) 170راجع به ماده سوم قانون تفریق بودجه 3 سماع پارس نیل مجلس (جلسه 64 شماره 107 ) 171درباره ماده اول قانون دخانیات (جلسه 65 شماره 108 ) 173درخواست توضیح راجع به ماده دوم قانون دخانیات (جلسه 66 شماره 109 ) 174راجع به ماده چهارم قانون دخانیات (جلسه 67 شماره 110 ) 175راجع به قانون مجازات (جلسه 68 شماره 111 ) 176عضویت مدرس در شعبه پنجم (جلسه 70 شماره 112 ) 178درباره ماده دوم قانون سربازگیری (جلسه 71 شماره 113 ) 178راجع به ماده نهم قانون سربازگیری (جلسه 72 شماره 114 ) 178راجع به تشکیل آتیه مجلس (جلسه 73 شماره 115 ) 181تذکر مدرس راجع به اعضاء کمیسیون تطبیق حواله‌جات (جلسه 74 شماره 116 ) 182راجع به ماده نهم قانون سربازگیری در شور دوم (جلسه 77 شماره 117 ) 182درباره ماده نهم قانون سربازگیری (جلسه 78 شماره 118 ) 184فصل سوم (دوره چهارم تفنینیه) 185تشکیل جلسه به ریاست مدرس نیاب رئیس مجلس (جلسه 1 شماره 119 ) 187راجع به نمایندگی حاجی میرزا اسدالله خان از حوزه انتخابیه سنندج (جلسه 2 شماره 120 ) 187تذکر راجع به صورت مجلس جلسه گذشته (جلسه 3 شماره 123 ) 188راجع به اعتبارنامه فتح الدوله نماینده نجف آباد (جلسه 4 شماره 124 ) 189راجع به اعتبارنامه نصرت الدوله فیروز نماینده کرمانشاه (جلسه 5 شماره 125 ) 194تذکر مدرس راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 6 شماره 126 ) 199راجع به سخنان مدرس و سلیمان میرزا درباره نصرت الدوله فیروز (جلسه 7 شماره 127 ) 200رأی به اعتبارنامه نصرت الدوله فیروز (جلسه 8 شماره 128 ) 201گزارش شعبه چهارم درباره نمایندگی مدرس از حوزه تهران (جلسه 10 شماره 129 ) 201رأی نمایندگان به اعتبارنامه مدرس (جلسه 11 شماره 130 ) 205تشکر از امیر ناصر و سلیمان میرزا (جلسه 12 شماره 131 ) 205تعیین مدرس باب عضویت در هیئت ملاقات کننده با احمد شاه قاجار (جلسه 13 شماره 132 ) 209پیشنهاد مدرس راجع به اعتبارنامه معتمد السلطنه از خراسان (جلسه 14 شماره 133 ) 209انتخاب مدرس به نیابت دوم رئیس مجلس (جلسه 16 شماره 134 ) 211در این جلسه مدرس غایب بوده است (جلسه 17 شماره 135 ) 211ادای مراسم تحلیف توسط مدرس (جلسه 18 شماره) 211راجع به پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر مذاکره پیرامون اساس‌نامه دیوان عدالت بین‌المللی (جلسه 23 شماره 136 ) 213درخواست توضیح راجع به پرونده شیخ العراقین زاده نماینده ساری (جلسه 25 شماره 137 ) 215تشکیل جلسه به ریاست مدرس و انتخاب هیئت رئیسه (جلسه 26 شماره 138 ) 215انتخاب مدرس به نیابت دوم ریاست مجلس (جلسه 27 شماره 139 ) 218تذکر مدرس (جلسه 29 شماره 140 ) 219رأی به تعمیر سد جاجرود (جلسه 30 شماره 141 ) 222تذکر راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 31 شماره 142 ) 225مدرس عضو کمیسیون عدلیه (جلسه 32 شماره 143 ) 230درباره ماده پنجم برنامه دوم (جلسه 33 شماره 144 ) 231بحث در کلیات برنامه دولت قوام‌السلطنه (جلسه 34 شماره 145 ) 238پاسخ به سلیمان میرزا (جلسه 35 شماره 146 ) 240عضویت در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات (جلسه 47 شماره 147 ) 241رأی به مستمری برای ورثه حاج شیخ محمد جواد خراسانی (جلسه 67 شماره 148 ) 241رأی به لایحه پیشنهادی دولت راجع به قوانین عدلیه (جلسه 68 شماره 149 ) 241رأی منفی به بودجه (جلسه 70 شماره 150 ) 244پاسخ به شیخ الاسلام و شرح تاریخچه تشکیلات عدلیه و جزء چهارم ماده 147/ (جلسه 72 شماره 151 ) 244راجع به جزء چهارم ماده چهارم گزارش کمیسیون معارف (جلسه 73 شماره 152 ) 249رأی منفی به پرداخت حق السهم سالیانه ایران در جامعه ملل (جلسه 74 شماره 153 ) 252راجع به نظارت شورای معارف بر امور مدارس قدیمه (جلسه 75 شماره 154 ) 255پیشنهاد راجع به ماده دوم لایحه امتیاز الحاق رود کارون و زاینده رود (جلسه 76 شماره 155 ) 257راجع به نمایندگان سیاسی ایران در خارجه (جلسه 77 شماره 156 ) 259راجع به مقرری ورثه مرحوم عماد الدوله (جلسه 78 شماره 157 ) 260ماده اول لایحه الحاقیه آب کارون به زاینده رود (جلسه 79 شماره 158 ) 262مخالفت با توقیف انتخابات آباده (جلسه 80 شماره 159 ) 263موافقت با ماده سوم لایحه الحاق آب کارون به زاینده رود (جلسه 81 شماره 160 ) 264رأی به گزارش کمیسیون فوائد عامه راجع به الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود (جلسه 82 شماره 161 ) 265درباره لایحه قانونی راجع به شیوه دریافت مالیات و ضرورت برقراری امنیت در کشور (جلسه 83 شماره 162 ) 268درباره لایحه منع برده کشی و صدور پوست برده (جلسه 84 شماره 163 ) 271انتخاب مدرس به نیاب اولی مجلس (جلسه 85 شماره 164 ) 271مخالفت با انتخاب کمیسیون (جلسه 86 شماره 165 ) 274این جلسه بری‌ات مدرس نایب رئیس تشکیل گردید (جلسه 87 شماره 166 ) 274جلسه فوق به ریاست مدرس نایب رئیس تشکیل شده (جلسه 88 شماره 167 ) 274درخواست رأی گیری راجع به کمیسیون‌ها در موقع تنفس (جلسه 89 شماره 168 ) 276تذکر به رئیس راجع به انتخاب اعضای کمیسیون‌ها (جلسه 90 شماره 169 ) 276راجع به پیشنهاد دولت برای تشکیل کمیسیونی از نمایندگان جهت تبادل نظر با نمایندگان (جلسه 91 شماره 170 ) 277راجع به بودجه درباره سلطنتی (جلسه 92 شماره 171 ) 279راجع به قانون انتخابات (جلسه 93 شماره 172 ) 283پیشنهاد سه ساله برای دوره تفنینیه (جلسه 95 شماره 173 ) 285پیشنهاد راجع به ماده سوم لایحه ممیزات اعضای دولت و هیئت‌های شوروی (جلسه 98 شماره 174 ) 285پیشنهاد برگشت ماده سوم لایحه ممیزات اعضای دولت و هیئت‌های شوری (جلسه 99 شماره 175 ) 286سؤال رئیس مجلس از مدرس راجع به نظر مشارالیه راجع به نمایندگی سالار معظم (جلسه 100 شماره 176 ) 287درباره ماده واحده تقدیمی دولت جهت اعزام و مخارج یک ساله شصت نفر محصل نظامی به اروپا (جلسه 101 شماره 177 ) 289تذکر به رئیس مجلس (جلسه 102 شماره 178 ) 290درباره لایحه حق العبور راه تهران به دماوند (جلسه 103 شماره 179 ) 292تذکر ارباب کیخسرو (جلسه 104 شماره 180 ) 292تشکیل جلسه بری‌ات مدرس (جلسه 105 شماره 181 ) 292درخواست خاتمه مذاکرات (جلسه 106 شماره 182 ) 292راجع به طرح قانونی محرومیت وکلا از مشاغل دولتی (جلسه 107 شماره 183 ) 295راجع به لایحه قانونی مالیات کتیرا (جلسه 108 شماره 184 ) 295رأی به تخفیف مالیات ندوشن یزد (جلسه 109 شماره 185 ) 296درباره پیشنهاد وزارت مالیه راجع به شهریه بگیرها (جلسه 110 شماره 186 ) 298راجع به ماده سوم قانون استخدام کارمندان (جلسه 111 شماره 187 ) 298درباره ماده ششم قانون استخدام (جلسه 112 شماره 188 ) 299درباره ماده واحده کمیسیون بودجه راجع به سیم کشی خط تلگراف در برخی از منطق (جلسه 113 شماره 189 ) 302راجع به قانون هیئت‌منصفه مطبوعاتی (جلسه 114 شماره 190 ) 305راجع به ماده یازدهم قانون استخدام و تبصره آن (جلسه 115 شماره 191 ) 306پیشنهاد درباره ماده پانزدهم قانون استخدام (جلسه 116 شماره 192 ) 307درباره ماده 24 قانون استخدام (جلسه 117 شماره 193 ) 307درباره ماده پنجم لایحه کنترات رئیس کل مالیه ایران از آمریکا (جلسه 119 شماره 194 ) 308پیرامون پرداخت شهریه‌ها و پیشنهاد قطع شهریه مستمری‌بگیرها (جلسه 123 شماره 195 ) 311رأی به کلیات قانون شهریه‌ها مشتمل بر 9 ماده (جلسه 124 شماره 196 ) 311پیشنهاد ختم جلسه (جلسه 126 شماره 197 ) 312راجع به عملکرد برنارد بلژیکی در گمرک (جلسه 127 شماره 198 ) 314درباره ماده 31 قانون استخدام (جلسه 129 شماره 199 ) 315درباره ماده 42 قانون استخدام (جلسه 130 شماره 200 ) 318راجع به ماده اول به لایحه قانونی ممیزی عمومی (جلسه 131 شماره 201 ) 318پیشنهاد درباره ماده سوم ممیزی عمومی (جلسه 132 شماره 202 ) 319پیشنهاد درباره ماده چهارم قانون ممیزی عمومی (جلسه 134 شماره 203 ) 319پیشنهاد کسر بودجه وزارت فوائد عامه (جلسه 135 شماره 204 ) 321سؤال از رئیس (جلسه 136 شماره 205 ) 321درباره ماده چهارم بودجه وزارت فواید عامه (جلسه 137 شماره 206 ) 321راجع به گزارش دو شعب از شعبات مجلس درباره انتخابات پور رضا (جلسه 138 شماره 207 ) 322تذکر راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 139 شماره 208 ) 323درباره ماده واحده انتقال یک دستگاه کارخانه چراغ برق از کارخانجات دولت برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه علیه‌السلام (جلسه 140 شماره 209 ) 323پیشنهاد راجع به ماده نهم لایحه ممیزی (جلسه 141 شماره 210 ) 324تذکر راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 142 شماره 211 ) 326تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 144 شماره 212 ) 326پیشنهاد راجع به مستمری‌ات (جلسه 145 شماره 213 ) 327نطق مدرس علیه رضاخان میر پنج (وزیر جنگ) (جلسه 148 شماره 214 ) 330تشکیل مجلس به ریاست مدرس و انتخاب رئیس (جلسه 149 شماره 215 ) 331انتخاب مدرس به نیابت اول رئیس مجلس (جلسه 150 شماره 216 ) 331مدرس عضو شعبه چهارم (جلسه 151 شماره 217 ) 331راجع به ماده اول امتیاز تأسیس کارخانجات کبیرت سازی (جلسه 152 شماره 218 ) 332درباره ماده ششم امتیاز فوق (جلسه 153 شماره 219 ) 332درخواست قرائت لایحه تقاضای امتیاز چراغ برق همدان (جلسه 153 شماره 220 ) 333پاسخ رضاخان به نطق مدرس (جلسه 154 شماره 221 ) 333پاسخ مدرس به سلیمان میرزا (جلسه 155 شماره 222 ) 334در پاسخ به محمد هاشم میرزا (جلسه 157 شماره 223 ) 334پیشنهاد جمعی از نمایندگان از جمله مدرس برای لغو مالیات تحمیلی بر انگور وارده شده در شهرها (جلسه 159 شماره 224 ) 335راجع به ماده پانزدهم قانون استخدام (جلسه 160 شماره 225 ) 337گفتگوی مدرس و علی اکبر خان دلاور (جلسه 161 شماره 226 ) 340راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 162 شماره 227 ) 341پیشنهاد راجع به ماده 22 قانون استخدام (جلسه 163 شماره 228 ) 342درباره ماده 27 قانون استخدام (جلسه 164 شماره 229 ) 344راجع به ماده سی و هشتم قانون استخدام مجازات اداری (جلسه 165 شماره 230 ) 344راجع به ماده 55 قانون استخدام (جلسه 166 شماره 231 ) 346پیشنهاد درباره ماده 67 قانون استخدام (جلسه 167 شماره 232 ) 349تذکر از واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی و مخالفت با واگذاری آن به کمپانی‌های اروپایی و پیشنهاد واگذاری یکی از ایالات خمسه به تبعه داخلی (جلسه 169 شماره 233 ) 353راجع به امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی (جلسه 170 شماره 234 ) 355تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 171 شماره 235 ) 358تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 172 شماره 236 ) 359تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 175 شماره 237 ) 359تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 176 شماره 238 ) 359سؤال از رئیس (جلسه 177 شماره 239 ) 359در ضرورت اتمام قانون امتیاز نفت شمال (جلسه 180 شماره 240 ) 360پیشنهاد ماده الحاقیه به قانون استخدام (جلسه 182 شماره 241 ) 363تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 183 شماره 242 ) 365سؤال از رئیس (جلسه 184 شماره 243 ) 365نفت مورد احتیاج عموم همچون گندم مورد نیاز مردم مشمول حکم احتکار می‌شود (جلسه 185 شماره 244 ) 365راجع به استیضاح دولت در رابطه با مولی‌تر (جلسه 187 شماره 245 ) 369تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 188 شماره 246 ) 369راه علاج دردهای اقتصادی کشور (جلسه 190 شماره 247 ) 370راجع به پیشنهاد شیخ الاسلام اصفهانی در باب منع زراعت تریاک (جلسه 191 شماره 248 ) 370تذکر راجع به صورت مجلس جلسه قبل (جلسه 192 شماره 249 ) 371تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 193 شماره 250 ) 372پیشنهاد راجع به لایحه مستمری‌ات (جلسه 194 شماره 251 ) 372تذکر (جلسه 196 شماره 252 ) 373راجع به آوردن معلمین خارجی برای تدریس و استفاده از معلمین ایرانی (جلسه 198 شماره 253 ) 373تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 200 شماره 254 ) 374در دفاع از ضرورت پایان یافتن لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی امریکایی (جلسه 201 شماره 255 ) 374تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 202 شماره 256 ) 376تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 203 شماره 257 ) 377تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 204 شماره 258 ) 377تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 205 شماره 259 ) 377تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 206 شماره 260 ) 378تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 207 شماره 261 ) 378پیشنهاد راجع به ماده 15 امتیاز نفت شمال (جلسه 208 شماره 262 ) 378اظهار تنفر از مظالم انگلیس در بین‌النهرین (جلسه 210 شماره 263 ) 378پیشنهاد راجع به ماده 9 قانون واگذاری امتیاز نفت شمال (جلسه 215 شماره 264 ) 380تشکیل جلسه پس از ختم تنفس به ریاست مدرس (جلسه 216 شماره 265 ) 380پیشنهاد راجع به لوایح پیشنهادی دولت برای برقراری حقوق تصاعدی 8 نفر از مستخدمین (جلسه 217 شماره 266 ) 381تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 218 شماره 267 ) 382راجع به قانون محاکمه وزرا (جلسه 219 شماره 268 ) 383پیشنهاد راجع به ماده 10 قانون شورای دولتی (جلسه 220 شماره 269 ) 385مخالفت با کفایت مذاکرات درباره لایحه مربوط به روشنائی بقاع متبرکه (جلسه 223 شماره 270 ) 385تذکر به رئیس مجلس درباره ماده اول قانون انتخابات (جلسه 224 شماره 271 ) 385پیشنهاد راجع به ماده پنجم قانون انتخابات (جلسه 225 شماره 272 ) 386پیشنهاد راجع به ماده پانزدهم قانون انتخابات (جلسه 226 شماره 273 ) 386پیشنهاد درباره ماده سوم لایحه استعمال منسوجات وطنی توسط مستخدمین دولت (جلسه 227 شماره 274 ) 386سؤال رئیس از مدرس راجع به دستور جلسه (جلسه 231 شماره 275 ) 388از تریاک مصروفه داخله مالیات عمده بگیرند و از تریاک صادره از کشور نه گمرک و نه مالیات (جلسه 235 شماره 276 ) 388تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 236 شماره 277 ) 389نطق مدرس راجع به برنامه دولت مستوفی‌الممالک (جلسه 237 شماره 278 ) 389راجع به اعتبارنامه آقای قوام‌السلطنه (جلسه 238 شماره 279 ) 397توضیحی بر سخن تدین (جلسه 239 شماره 280 ) 398پاسخ مدرس به شیخ الاسلام اصفهانی (جلسه 240 شماره 281 ) 401تذکر مدرس به رئیس (جلسه 241 شماره 282 ) 402تذکر مدرس به شاهزاده سلیمان میرزا (جلسه 244 شماره 283 ) 403پیشنهاد در رابطه با ماده اول قانون استخدام قضات (جلسه 245 شماره 284 ) 404تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 246 شماره 285 ) 405راجع به درخواست مرخصی میرزا ابراهیم قمی (جلسه 247 شماره 286 ) 406سؤال از رئیس (جلسه 248 شماره 287 ) 406درخواست در دستور قرار گرفتن مواد اصلاح شده قانون انتخابات (جلسه 249 شماره 288 ) 408تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 250 شماره 289 ) 408تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 251 شماره 290 ) 409درخواست اعلان انتخابات دوره پنجم (جلسه 252 شماره 291 ) 409انتخاب مدرس به عضویت شعبه سوم (جلسه 253 شماره 292 ) 411تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 254 شماره 293 ) 411در ضرورت اعلان انتخابات دوره پنجم و اشاره به موقعیت کشور (جلسه 256 شماره 294 ) 412تذکر راجع به قانون استخدام قضات (جلسه 257 شماره 295 ) 414پیشنهاد مدرس و چند نفر از نمایندگان راجع به حق فرستادن یک نماینده از سوی اهالی بحرین به مجلس شورای ملی (جلسه 258 شماره 296 ) 414راجع به ماده واحده پیشنهادی نصرت الدوله درباره پرداخت وجوه از سوی وزارت مالیه به وزارت جنگ (جلسه 263 شماره 297 ) 415مخالفت با پاسخ وزارت امور خارجه به یادداشت سفارت انگلیس (جلسه 266 شماره 298 ) 416پیشنهاد راجع به ماده سوم لایحه بودجه مملکتی (جلسه 267 شماره 299 ) 416درخواست اجازه برای مذاکره در بودجه مجلس (جلسه 268 شماره 300 ) 417درخواست ختم جلسه (جلسه 271 شماره 301 ) 418راجع به اتفاقات دو شب قبل مجلس (جلسه 272 شماره 302 ) 418پیشنهاد راجع به تبصره ماده اول قانون امتیاز نفت شمال (جلسه 274 شماره 303 ) 420پیشنهاد راجع به ماده 6 لایحه امتیاز نفت شمال (جلسه 275 شماره 304 ) 421پیشنهاد راجع به ماده 11 لایحه امتیاز نفت شمال (جلسه 276 شماره 305 ) 421راجع به ماده 15 لایحه امتیاز نفت (جلسه 277 شماره 306 ) 422تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 279 شماره 307 ) 422راجع به ماده 15 لایحه امتیاز نفت شمال (جلسه 280 شماره 308 ) 422تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 281 شماره 309 ) 423تقدیم ورقه استیضاح از دولت مستوفی‌الممالک به رئیس مجلس (جلسه 282 شماره 310 ) 423دفاع از ماده 19 لایحه امتیاز نفت شمال در برابر مخالفت آقای دستغیب (جلسه 283 شماره 311 ) 424استیضاح از دولت مستوفی‌الممالک (جلسه 284 شماره 312 ) 427پیشنهاد ماده الحاقی به لایحه امتیاز نفت شمال (جلسه 285 شماره 313 ) 424پیشنهاد راجع به ماده 4 لایحه امتیاز نفت شمال (جلسه 286 شماره 314 ) 436تذکر راجع به پیشنهاد آقا سید یعقوب درباره طرح قانون پیشنهادی عده ای از وکلا (جلسه 287 شماره 315 ) 437تشکیل جلسه به ریاست مدرس (جلسه 293 شماره 316 ) 437راجع به ماده واحده کمیسیون بودجه درباره مستمری‌ات و شهریه‌ها (جلسه 294 شماره 317 ) 438مأخذ 443ضمایم 455
مخاطب : عام
شناسه : oai:aqlibrary.org/1701229
مکان : مخزن بسته
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/8/28
تاریخ تغییر رکورد : 1399/5/9
ملحقات : ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ IE6+شيوه دسترسي: شبکه جهاني وبعنوان از روي صفحه عنوان گرفته شده است داده هاي الکترونيکيچهل+462 صفحه، وزیری. (جلد اول) 666 صفحه، وزیری. (جلد دوم)
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.