×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: The Impact of Culturally Authentic Stories on Developing Sociolinguistic Competence [electronic resource](Teachers’ Beliefs in Iranian EFL Context)
عنوان: تأثير داستانهاي موثق برگسترش و توسعه توانش جامعه شناسي زبان(باورهاي اساتيد ايراني در محيط يادگيري زبان)
پدیدآورندگان : Melika Mirnejad (پديدآور)
ISLAMIC REPUBLIC OF)009(Central library and Documentation center ) IR(IRAN (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

توصیفگر : باور معلمان
محيط ايراني يادگيري زبان به عنوان زبان خارجي
توانش جامعه شناسي-زبان
Iranian EFL context
culturally authentic stories
teachers’ beliefs
داستانهاي موثق فرهنگي
sociolinguistic competence
وضعیت نشر : Tehran : Allameh Tabatabaei University ، 2019
خلاصه : پژوهش حاضر تلاشی براي بررسی تأثی ر داستانهاي موثق برگسترش و توسعه توانش جامعه شناسی زبان:است. بدین منظو ر ، 70 (EFL) باورهاي اساتید ایرانی در محیط یادگیري زبان به عنوان زبان خارجیایران ی ب ه طور تصادفی انتخاب شدن د و پرسشنامه معتب ر در مورد تأثی ر داستانهاي موثق (EFL) معلم زبانبرگستر ش و توسعه توانش جامعه - شناسی زبان: باورهاي اساتی د ایران ی در محیط یادگیري زبان ب ه عنوا ندریافت کردن د. در این زمین ه با بیست نفر از این معلمان نی ز مصاحبه شد. براي جمع (EFL) زبان خارجیآوري داده هاي پژوهش حاضر ، هر دو پرسشنام ه توسط کلیه شرکت کنندگان پر شد و از مصاحبه نیمهنسخه 25 و اب SPSS ساختاري برا ي استخرا ج نظرات 20 معلم استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارمورد تجزیه و تحلیل (MANOVA) چند متغیره ANOVA مستقل و T-Test استفاده زا آزمونهايقرار گرفت. داده هاي کیفی نیز کدگذاري و تجزی ه و تحلیل شدن د . نتایج نشان داد که تفاوت معنی داري بیندرك معلمان زن و مرد ایرانی از استفاده از داستانهاي موثق برگستر ش و توسعه توانش جامعه - شناس یوجود ندارد. همچنی ن ، مشخص شد که بین دیدگاه معلمان تفاوتی وجود ( EFL) زبان در بین زبان آموزازبان (EFL) زن و مرد نشان داد که معلمان (EFL) ندارد. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با معلمان زبانپیشنهاد (EFL) ایرانی دید کامل ی از تعری ف توانش جامعه شناسی - زبان ی دارن د. علاوه ب ر این ، معلمان زبانمی توان د زمینه را (L کردن د که استفاد ه از داستانهاي فرهنگی موثق کودکا ن در کلاس هاي زبان دوم ( 2هموار کند . به همین (EFL) براي گسترش و توسعه توانش جامعه شناسی- زبان در بین زبان آموزان ایرانیمهمتری ن (EFL) ترتیب ، فرهنگ زبان مقصد ، رابطه زبان و فرهنگ و سواد فرهنگی را معلمان زبان( EFL) مفاهیم ی دانستن د که می توان د ب ه زبان آموزان کمک کند تا توانش جامعه شناسی- زبان خود رابهبود بخشن . د
یادداشت :
Melika Mirnejad
ملیکا میرنژاد
x,131p.
Bibliography : p.101-116
شناسه : 794779
تاریخ ایجاد رکورد : 1399/3/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.