×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رسانه ها، زندگي شهري و حقوق شهروندان
پدیدآورندگان : امير باقريان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : سمينار رسانه و آموزش شهروندي
خلاصه : چكيدهاز جمله مفاهيم حقوقي است كه اخيراً در » حقوق شهروندي « مفهومگفتمان سياسي واجتماعي جامعه رونق گرفته است؛ دراصل بيست و دوم قانونحيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از »: اساسي ذكر شده استمگر در مواردي كه قانون تجويز كند. پياده سازي حقوق » تعرض مصون استشهروند و آگاه سازي عمومي در اين حوزه از طريق رسانه ها مي تواند كشورهارا در روند توسعه يافتگي بسيار همراهي كند. رسانه ها يكي از مهمترين اجزايزندگي مدرن و شهري هستند. وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها چنان جايگاهي درزندگي شهروندان يافته اند كه ناگزيريم آنها را در هر معادله اي لحاظ كنيم. رسانهها حتي به بازتعريف مفاهيم اساسي زندگي روزمره مي پردازند و از اين منظر ميتوانند خود به معياري براي تعريف واقعيت تبديل شوند گسترش رسانه ها باعثجامعه و فرهنگ معاصر و اهميت يافتن و تحول معنا و كاربرد » رسانه اي شدن «اطلاعات در زندگي انسان شد. از طرفي ديگر سلامت اجتماعي، رسانه و زندگيشهري اساساً داراي پيوندي دروني هستند. بنابراين در مهندسي سلامت اجتماعيو زندگي شهري، توجه به رسانه ها بسيار حائز اهميت است. زيرا مهمترين نهادالگوساز در يك جامعه رسانه هاي عمومي اند. از سوي ديگر در بعد مديريت شهرينيز به واسطه پيچيدگي هايي كه به سبب گسترش روزافزون شهرها با آنهامواجه هستيم نيازمند ابزار جامع تر و منطبق با شكلهاي نوين مسائل شهريمي باشيم و آن رسانه هاي ارتباطي است. مقابله با مشكلات مدرن به ابزار مدرناحتياج دارد و رسانه ها ابزاري كارآمد و امتحان پس داده هستند كه به طرقگوناگون مي توانند زمينه تسهيل مشاركت شهروندان و همكاري آنها براي ادارهبهتر شهر را فراهم كنند. روش پژوهش تركيبي است از روشهاي تحقيق توصيفي،تحليلي و اسنادي كه تجزيه و تحليل نهايي مطالب به شيوه كيفي صورت گرفتهاست. تعدادي از يافته هاي پژوهش بيانگر آنست كه مشاركت تسهيل نمي شودمگر با ذكر منافعي كه براي شهروندان خواهد داشت و در رسانه ها بايد بر فوايدملموس و ناملموس آن تاكيد شود. و سرانجام اينكه موثرترين راه براي تسهيل39 38مشاركت شهروندان، آگاه كردن آنان از مسايل و ارايه اطلاعات به روز، بادقت،متناسب و جامع از ط ر ي ق ر س ان ه ه ا ا س ت .
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CITIZENSHIPMEDIA01-CITIZENSHIPMEDIA01_010.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/7/25
تاریخ تغییر رکورد : 1393/7/25
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.