×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

فيزيك پلاسما : مقدمه اي بر نظريه اختر فيزيكي، ژئو فيزيكي و پلاسماي آزمايشگاهي
----

پدیدآورندگان :

احمد خراساني (مترجم)
پيتر آ استروك (پديدآور)
محمد خراساني (مترجم)

نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ اول - 1378
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : وزیری
خلاصه :
فهرست مطالب : فهرست , عنوان صفحه, پیشگفتار مؤلف یك, پیشگفتار مترجمان سه ,درآمد ,مفاهیم اساسی , . آثار جمعی , . خنثایی بار و طول دبی , . حفاظ دبی , . پارامترهای پلاسما , . نوسانهای پلاسما , مسائل ,نظریه مداری میدانهای یكنواخت , . حركت ذره در یك میدان مغناطیسی یكنواخت استاتیك , . حركت ذره در میدانهای الكتریكی و مغناطیسی , . حركت ذره در میدانهای مغناطیسی و گرانشی , . حركت ذره در یك میدان مغناطیسی یكنواخت متغیر با زمان , مسائل ,ناورداهای بی‌دررو , . ناورداهای بی‌دررو كلی , . نخستین ناوردای بی‌دررو: گشتاور مغناطیسی , . شكل نسبیتی ناوردای بی‌دررو نخست , . ناوردای بی‌دررو نوع دوم: ناوردای جهتی , . تله‌های مغناطیسی , . ناوردای بی‌درروی نوع سوم , مسائل ,نظریه مداری , . حركت ذره در میدان مغناطیسی ناهمگن ایستا , . بحث دربارۀ نظریه مداری برای میدان مغناطیسی ناهمگن ایستا , . رانشها در مغناطیس سپهرزمین , . حركت در میدان الكتریكی با تغییر زمانی , . حركت ذره در میدان الكترومغناطیسی با تغییرات زمانی سریع , مسائل ,امواج الكترومغناطیسی در یك پلاسمای الكترون سرد , . معادله موج , . امواج در پلاسمای الكترون سرد بدون میدان مغناطیسی , . اثر برخوردها , . امواج الكترومغناطیسی در پلاسمای الكترون مغناطیده سرد , . انتشار موج عمود بر میدان مغناطیسی , . انتشار موازی با میدان مغناطیسی , . نمادگذاری فاراده , . پاشندگی امواج رادیویی , . سوتكشها , مسائل ,امواج الكترومغناطیسی در پلاسمای الكترون یون , . رابطه پاشندگی , . انتشار موج در پلاسمای الكترون , مسائل ,ناپایداری دوجریانی , . جریانهای ذرات با دمای صفر , . ناپایداری دوجریانی , . دوجریان یكسان ولی مخالف , . جریان متحرك از میان پلاسمای ساكن , مسائل ,نوسانات الكتروستاتیك در پلاسمای با دمای ناصفر , . توابع توزیع , . تجزیه و تحلیل اختلال خطی معادله ولاسف , . رابطه پاشندگی برای پلاسمای گرم , . مسئله مقدار اولیه لانداوی , . قضیه كاردنر , . امواج ضعیف میرایی لانداوی , . معیار پنروز برای پایداری , مسائل ,نظریه برخورد , . بسط لاكرانژ , . معادله فوكر پلانك , . برخوردهای كولنی , . معادله فوكر پلانك برای برخوردهای كولنی , . زمانهای واهلش , مسائل ,معادلات MHD , . معادلات گشتاور , . توصیف شارۀ پلاسمای الكترون پروتون , . جملۀ برخورد , . معادلات گشتاور برای هر گونه , . توصیف شار , . قانون اهم , . معادلات MHD ایده‌آل , . تانسور رسانانی , مسائل ,مغناطو هیدرودینامیك (MHD) , . تغییر زمانی میدان مغناطیسی , . خطوط ساكن میدان مغناطیسی , . نفوذ خطوط میدان مغناطیسی , . قضیه ویریال , . بسط قضیه ویریال , . تجزیه و تحلیل پایداری با استفاده قضیه ویریال , مسائل ,پیكربندی های میدان مغناطیسی بدون نیرو , . مقدمه , . میدانهای بدون نیروی خطی , . مثالهایی از میدانهای بدون نیروی خطی , . روش تابع مولد , . محاسبه پیكربندی‌های میدان مغناطیسی , . میدانهای بدون نیروی خطی با تقارن استوانه‌ای , . میدان بدون نیرواستوانه‌ای با پیچش یكنواخت , . مارپیچی مغناطیسی , . قضیه ولتجر , . روابطی مفید بر پیكربندی‌های میدان مغناطیسی بدون نیروشبه نامتناهی , مسائل ,امواج در سیستمهای MHD , . امواج مغناطو هیدرودینامیكی (MHD) در پلاسمای یكنواخت , . امواج در محیط جو , مسائل ,پایداری مغناطوهیدرودینامیكی , . تنگش خطی , . تحلیل پایداری , . شرایط مرزی , . تنگش خطی از لحاظ همگن , . كاربرد شرایط مرزی , مسائل ,اصل وردش در سیستمهای MHD , . اصل وردش در سیستمی با اختلال فضایی , . همرفت میدان مغناطیسی , . اصل وردش برای حركت MHD , . توزیعهای كم دامنه , مسائل ,ناپایداری مقاوم , . ملاحظات مقدماتی , . پیكربندی ورقۀ جریان , . تغییر زمانی میدان مغناطیسی , . معادله حركت , . مُد گسیختگی , . اصل معادلات دیفرانسیل , مسائل ,فرآیندهای تصادفی , . پخش تصادفی , . شتاب تصادفی یك بعدی , . پخش تصادفی میرایی لانداوی و نظریه شبه خطی , مسائل ,برهم كنش ذرات و امواج , . توصیف مكانیك كوانتومی , . گذر به حد كلاسیكی , . مدل سه حالته گسبل و جذب , . معادله پخش برای تابع توزیع ذره , مسائل , پیوست الف: واحدها و ثابتها , پیوست ب: سرعت گروه , پیوست ج: امواج تقویت شونده و میراء ناپایداریهای همرفتی و مطلق , منابع
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:iup.ir/2723
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/5/4
تاریخ تغییر رکورد : 1389/12/4
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1389/12/10
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
حسن
محمد

تست