×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی :

ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ (پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌)، داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ م‍وس‍ي‌ در ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌

عنوان :

ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ (پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌)، داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ م‍وس‍ي‌ در ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر: ف‍رازه‍اي‍ي‌ از ت‍اري‍خ‌ زن‍دگ‍ي‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
ف‍رازه‍اي‍ي‌ از ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر (خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌) - فرعی
س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
داستان حضرت موسي د رقرآن كريم - فرعی

پدیدآورندگان :

-

نوع : متن
جنس : کتاب راهنما
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : -- ‏‫۳۳۲ -‏ ۳۰ق.م.‏‏‬‬
292462
-- تاريخ
س‍ي‍ن‍وه‍ه‌
پيامبر يهود
۲۰ق‌
ق‍رن‌
موسي‌
355505
مصر
-- تمدن
74223
132277
رده بندی : -
وضعیت نشر : ت‍ب‍ری‍ز : : ج‍ام‌ ج‍م‌ ، ‏‫، [۱۳۷۴].‮‬
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫[۲۰۰] ص‌.‮‬ سایر جزئیات : : م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : ,عنوان و پدیدآور : خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ از آث‍ار م‍ی‍ک‍ا ت‍وم‍ی‌ وال‍ت‍اری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر: ف‍رازه‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ی‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ف‍رازه‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر (خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌). کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۹].‮‬
شناسه : oai:nlai.ir/308281
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/4/29
تاریخ تغییر رکورد : 1390/4/29
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1390/5/23
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست