×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مباني ترموديناميك مهندسي شيمي
پدیدآورندگان : سلطانيه , محمد (مترجم)
جي. ام اسميت (پديدآور)
ام. ام. ابوت (پديدآور)
محمدباقر پورسيد (ویراستار)
غلامرضا وكيلي نژاد (مترجم)
اچ. سي ون نس (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : مركز نشر دانشگاهي ، چاپ دوم - 1392
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست , , پیشگفتار , , فهرست نمادها , , مقدمه , . قلمرو ترمودینامیك , . ابعاد و یكاها , , . مقیاسهاى مقدار یا اندازه , . نیرو , . دما , . فشار , . كار , . انرژى , . گرما , مسائل , , قانون اول و سایر مفاهیم اساسى , . آزمایشهاى ژول , . انرژى داخلى , . قانون اول ترمودینامیك , . موازنه انرژى براى سیستمهاى بسته , . حالت ترمودینامیكى و تابعهاى حالت , . تعادل , . قاعدۀ فاز , . فرایند برگشت‌پذیر , . فرایندهاى V ثابت وPثابت , . آنتالپى , . ظرفیت گرمایى , . موازنه‌هاى جرم و انرژى براى سیستمهاى باز , , مسائل , , خواص حجمى سیالات خالص , . رفتار PVT مواد خالص , . معادلات حالت ویریال , . گاز ایده‌آل , . كاربرد معادلات ویریال , . معادلات حالت درجه سه , . روابط تعمیم‌یافته براى گازها , . روابط تعمیم‌یافته براى مایعات , مسائل , , آثار گرمایى , . آثار گرماى محسوس , . گرماى نهان مواد خالص , . گرماى واكنش استاندارد , . گرماى تشكیل استاندارد , . گرماى احتراق استاندارد , . وابستگى 〖∆H〗^° به دما , . آثار گرمایى واكنشهاى صنعتى , مسائل , , قانون دوم ترمودینامیك , . گزاره‌هاى قانون دوم , .موتورهاى گرمایى , . مقیاسهاى دماى ترمودینامیكى , . آنتروپى , . تغییر آنتروپى گاز ایده‌آل , . تبیین ریاضى قانون دوم , . موازنه آنتروپى براى سیستمهاى باز , , . محاسبه كار ایده‌آل , . كار اتلافى , . قانون سوم ترمودینامیك , . آنتروپى از دیدگاه میكروسكوپى , مسائل , , خواص ترمودینامیكى سیالات , . روابط خواص فازهاى همگن , . خواص باقیمانده , . تعیین خواص باقیمانده به وسیله معادلات حالت , . سیستمهاى دوفازى , . نمودارهاى ترمودینامیكى , . جداول خواص ترمودینامیكى , . روابط تعمیم‌یافته خواص ترمودینامیكى گازها , مسائل , , كاربرد ترمودینامیك براى فرایندهاى جریانى , . جریان سیالات تراكم‌پذیر در مجارى , . توربینها (منبسط كننده‌ها) , . فرایندهاى تراكم , مسائل , , تولید توان از گرما , . نیروگاه بخارى , . موتورهاى احتراق داخلى , . موتورهاى جت؛ موتورهاى موشك , مسائل , , سردسازى و مایع‌سازى, , . واحد سردسازى كارنو , . چرخه تراكم بخار , . انتخاب مادۀ سرمازا , . واحد سردسازى جذبى , . پمپ گرما , . فرایندهاى مایع‌سازى , مسائل , , تعادل بخار/ مایع: مقدمه , . ماهیت تعادل , . قاعدۀ فاز. قاعدۀ دوهم , . VLE: رفتار كیفى , . مدلهاى ساده براى تعادل بخار / مایع , . VLE به‌وسیلۀ قانون اصلاح شده رائول , . تعیین VLE از همبستگیهاى مقدار K , مسائل , , ترمودینامیك محلولها: نظریه , . رابطۀ بنیادى خاصیت , . پتانسیل شیمیایى و تعادلهاى فازها , . خواص جزئى , . مخلوطهاى گاز ایده‌آل , . فوگاسیته و ضریب فوگاسیته: گونۀ خالص , . فوگاسیته و ضریب فوگاسیته , . همبستگیهاى تعمیم‌یافته براى ضریب فوگاسیته, , . محلول ایده‌آل , . خواص اضافى , مسائل , , ترمودینامیك محلول:‌ كاربردها , . خواص فاز مایع با استفاده از داده‌هاى VLE , . مدلهاى انرژى گیبس اضافى , . تغییرات خواص ناشى از اختلاط , . آثار گرمایى فرایندهاى اختلاط , مسائل , , تعادلهاى واكنشهاى شیمیایى , . مختصۀ واكنش , . كاربرد معیارهاى تعادل در واكنشهاى شیمیایى , . تغییر انرژى گیبس استاندارد و ثابت تعادل , . اثر دما بر ثابت تعادل , . تعیین ثابتهاى تعادل , . رابطه ثابتهاى تعادل با تركیب , . تبدیلهاى تعادلى براى واكنشهاى تكین , . قاعده فاز و قضیه دوهم براى سیستمهاى واكنش‌دهنده , . تعادلهاى واكنشهاى چندگانه , . پیلهاى سوختى , مسائل , , مباحثى دربارۀ تعادلهاى فازها , . فرمولبندى گاما/ فى VLE , . تعیین VLE از روى معادلات حالت , , . تعادل و پایدارى , . تعادل مایع/ مایع (LLE)‌ , . تعادل بخار/ مایع/ مایع (VLLE)‌ , . تعادل جامد/ مایع (SLE)‌ , . تعادل جامد/ بخار (SVE) , . جذب سطحى تعادلى گازها روى جامدات , . تعادل اسمزى و فشار اسمزى , مسائل , , تحلیل ترمودینامیكى فرایندها , . تحلیل ترمودینامیكى فرایندهاى حالت یكنواخت , مسائل , , مقدمه‌اى بر ترمودینامیك مولكولى , . نظریۀ‌ مولكولى سیالات , . تعیین ضرایب ویریال دوم از روى تابعهاى پتانسیل , . انرژى داخلى گازهاى ایده‌آل: دیدگاه میكروسكوپى , . خواص ترمودینامیكى و مكانیك آمارى , . پیوند هیدروژنى و كمپلكس انتقال بار , . رفتار خواص اضافى , . مبناى مولكولى براى رفتار مخلوط , . VLE به روش مشابه‌سازى مولكولى , مسائل , , پیوست الف , , پیوست ب , , پیوست ج , , پیوست د , , , پیوست ه, , پیوست و , , پیوست ز, , پیوست ح , , پیوست ط , , نمایه
یادداشت :
گروه شيمي و مهندسي شيمي با مديريت آقاي دكتر علي پورجوادي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف فعاليّت خود را از مهرماه 1359، پس از تأسيس مركز نشر دانشگاهي به اهتمام ستاد انقلاب فرهنگيِ وقت، آغاز كرد. هدف تهيه و توليد كتابهاي درسي دانشگاهي بود كه پيشتر از وضعيت مناسبي برخوردار نبودند. چنين كتابهايي غالباً از روي ذوق و سليقة شخصي تهيه مي‌شدند و در نگارش يا ترجمه و تدوين آنها قواعد و ضوابط آن‌طور كه بايد رعايت نمي‌شد. به‌همين جهت گروه شيمي و مهندسي شيمي مركز نشر دانشگاهي بر آن شد تا با همكاري دهها تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزشي گامي مؤثر در رفع اين مشكلات بردارد. اين گروه كار خود را با بررسي بيش از چهارصد پيشنهاد ترجمه و تأليف آغاز و از ميان آنها پيشنهاد 245 نفر را تصويب كرد. شاخه‌هاي تخصصي گروه هرماه ترجمه‌هايي را كه مترجمان ارسال مي‌داشتند به‌دقّت بازبيني مي‌كردند و پس از ويرايش مقدماتي مجدداً به آنها عودت مي‌دادند. يكي از اين شاخه‌هاي تخصصي شاخة واژه‌گزيني بود كه از همان ابتداي تشكيل گروه به‌منظور يكدست‌كردن واژه‌ها و اصطلاحات شيميايي در كتابهاي ترجمه‌شده شروع به كار كرد. ثمرة جلسات مستمر اين شاخه وضع و انتخاب معادلهايي براي واژه‌ها و اصطلاحات خارجي شيمي بود كه مجموع آنها سرانجام به‌صورت ويرايش اوّل واژه‌نامة شيمي در سال 1360 انتشار يافت. گفتني است هم‌اكنون ويرايش چهارم اين واژه‌نامه در دسترس علاقه‌مندان است.
شناسه : oai:iup.ir/5352
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/1/28
تاریخ تغییر رکورد : 1392/9/3
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.