×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

گلستان سعدي [نسخه خطي]

پدیدآورندگان :

-

نوع : تصوير
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : ۱۲۳۸ق
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : -
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : , ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ن‍ث‍ره‍ای‌ م‍ع‍روف‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ زن‍گ‍ی‌ در س‍ال‌ ۶۵۶ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و م‍طال‍ب‌ آن‌ در ه‍ش‍ت‌ ب‍اب‌ ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍دون‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌: ب‍اب‌ اول‌ در س‍ی‍رت‌ پ‍ادش‍اه‍ان‌، دوم‌ در اخ‍لاق‌ دروی‍ش‍ان‌، س‍ی‍م‌ در ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ق‍ن‍اع‍ت‌، چ‍ه‍ارم‌ در ف‍وائ‍د خ‍ام‍وش‍ی‌، پ‍ن‍ج‍م‌ در ع‍ش‍ق‌ و ج‍وان‍ی‌، ش‍ش‍م‌ در ض‍ع‍ف‌ و پ‍ی‍ری‌، ه‍ف‍ت‍م‌ در ت‍اث‍ی‍ر ت‍رب‍ی‍ت‌، ه‍ش‍ت‍م‌ در آداب‌ ص‍ح‍ب‍ت‌
شناسه : oai:nlai.ir/5904
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/10
تاریخ تغییر رکورد : -
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1390/2/25
قیمت شيء دیجیتال : رایگان
دانلود
دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست