×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اصول و روشهاي پيشرفته آماري (تجزيه رگرسيون) (چاپ دوم)
پدیدآورندگان : عزت اله فرشادفر (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه رازي كرمانشاه ، چاپ دوم-1384
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , فصل اول: اصول پایه در آمار و احتمالات , . علائم جمع و ضرب , . احتمال , . متغیرهاى تصادفى , , ارزش موردانتظار (امید ریاضى)‌ , واریانس , توزیع احتمال شرطى كنارى و توام , كو واریانس , متغیرهاى تصادفى مستقل , توابع متغیرهاى تصادفى , قضیه حد مركزى , . توزیع احتمال نرمال و توزیعهاى مربوط به آن , تابع متغیرهاى تصادفى نرمال مستقل , . برآورد آمارى , برآورد كننده‌هاى حداكثر درستنمایى , برآورد كننده‌هاى حداقل مربعات , . استنباط درباره میانگین جمعیت جمعیت نرمال , برآورد فاصله , آزمونها , مقدار P (احتمال) براى نتایج حاصل از نمونه , . مقایسه میانگین‌هاى دو جمعیت جمعیتهاى طبیعى , برآورد حدود اطمینان , آزمونها , مشاهدات جفتى , . استنباط درباره واریانس جمعیت جمعیت نرمال , برآورد حدود اطمینان , آزمونها , . مقایسه واریانس دو جمعیت جمعیتهاى نرمال , برآورد حدود اطمینان , آزمونها , . خصوصیات متغیرهاى تصادفى ,امید ریاضى ,واریانس , ,امید ریاضى تركیب خطى چند متغیر تصادفى ,واریانس تركیب خطى چند متغیر تصادفى ,واریانس یك تركیب خطى ,واریانس حاصلضرب یك متغیر تصادفى با یك عدد ثابت ,واریانس میانگین یك نمونه تصادفى ,قوانین عملى براى نوشتن واریانس متغیرهاى خطى ,واریانس اختلاف دو متغیر مستقل ,واریانس اختلاف دو میانگین مستقل هر كدام با N مشاهده ,واریانس میانگین براى وقتى كه متغیرها با یكدیگر همبستگى دارند ,واریانس اختلاف دو متغیر با فرض برابر بودن واریانس‌ها , تمرین , پاسخ تمرینها , روش امید ریاضى , فصل دوم: همبستگى و رگرسیون خطى ساده , . رابطه بین متغیرها , .. رابطه تابعى: رابطه تابعى بین دو متغیر را با فرمول ریاضى مثل Y= F(X) , .. رابطه آمارى: در رابطه آمارى متغیرها بطور كامل با یكدیگر همبستگى , . مدل رگرسیون خطى ساده , فرضیات مدل رگرسیون خطى ساده , صورتهاى دیگر مدل رگرسیون , باقیمانده‌ها (اشتباه) , خصوصیات خط رگرسیون برازش داده شده , تمرینها , فصل سوم: استنباط در تجزیه رگرسیون , . استنباط مربوط به , توزیع نمونه‌گیرى B , B بعنوان یك تركیب خطى از YI , تفسیر , نرمال بودن , , میانگین , واریانس , برآورد واریانس , توزیع نمونه‌گیرى ((B_Β_))/(S(B_)) , حدود اطمینانΒ , آزمونهاى مربوط به Β , . استنباط مربوط به Β , توزیع نمونه‌گیرى B , توزیع نمونه‌گیرى ((B_Β_))/(S(B_)) , حدود اطمینان Β , . ملاحظاتى پیرامون استنباطهاى مربوط Β وΒ , تفسیر ضریب اطمینان و خطر اشتباه , فاصله مقادیر X , توان آزمونها , . برآورد فاصله E((Y ̂_N ) ̂) , توزیع نمونه‌گیرى , توزیع نمونه‌گیرى (Y ̂_HE(Y_H))/(S(Y ̂_N)) , حدود اطمینانE((Y ̂_N ) ̂) , . پیش‌بینى مشاهده جدید , پیش‌بینى میانگین M مشاهده جدید براى XH معین , . ملاحظاتى پیرامون كاربرد تجزیه رگرسیون , . مواردى كه X تصادفى است , . تجزیه واریانس رگرسیون , تجزیه مجموع مربعات كل , , صورت تجزیه تغییرات كل , فرمولهاى محاسباتى , تجزیه درجه آزادى , میانگین مربعات , جدول تجزیه واریانس , جدول تغییر یافته , امید ریاضى میانگین مربعات , تساوى آزمون T و آزمون F , . روش آزمون خطى عمومى ,مدل كاهش ,مدل كاهش‌یافته ,آماره آزمون , . اندازه توصیفى همبستگى بین X و Y در مدل رگرسیون , ضریب تشخیص , ضریب همبستگى , فرمول محاسباتى R , . ورودیها و خروجیهاى كامپیوتر , تمرینها , فصل چهارم: شناخت روشهاى صحیح در رگرسیون , . تشخیص متغیر مستقل , . باقیمانده‌ها , خصوصیات باقیمانده‌ها , باقیمانده‌هاى استاندارد شده , روشهاى تشخیص باقیمانده‌ها ,خطى نبودن تابع رگرسیون , عدم ثبات واریانس اشتباه , وجود مشاهدات خارج از رده , , عدم استقلال اشتباهات , نرمال نبودن اشتباهات , نمودارهاى توزیع , مقایسه فراوانیها , نمودار احتمال نرمال باقیمانده‌ها , حذف متغیرهاى مستقل مهم , . مرورى بر آزمونهاى مربوط به باقیمانده‌ها , آزمونهاى تصادفى بودن , آزمونهاى ثبات واریانس , آزمونهاى مربوط به مشاهدات خارج از رده , آزمونهاى نرمال بودن , . آزمون F براى فقدان برازش , فرضیات , علامت‌گذارى , مدل كامل , مدل كاهش یافته , شاخص آمارى , جدول تجزیه واریانس , . مرورى بر تصحیح اندازه‌گیریها , خطى نبودن تابع رگرسیون , عدم ثبات واریانس اشتباه , عدم استقلال اشتباهات , نرمال نبودن اشتباهات , حذف متغیرهاى مستقل مهم , . تبدیل‌ها , تبدیل‌هاى لازم براى رابطه غیرخطى , تبدیل‌هاى لازم براى عدم وجود حالت نرمال و عدم تساوى واریانس‌ها , , تبدیل‌هاى كاكس باكس , تمرینها , فصل پنجم: استنباطهاى همزمان و سرفصلهاى دیگر در تجزیه رگرسیون , . برآورد همزمان Β وΒ , فاصله اطمینان توام بون فرونى , . برآورد همزمان میانگین پاسخها , روش كار هتلینگ , روش بون فرونى , . فواصل پیش‌بینى همزمان براى مشاهدات جدید , رگرسیون از مبدأ‌ , . اثر اشتباه اندازه‌گیرى , اشتباه اندازه‌گیرى درY , اشتباه اندازه‌گیرى در X , مدل بركسون , . پیش‌بینى‌هاى معكوس , . انتخاب سطوح X , فصل ششم: جبر ماتریس , . تعریف ماتریس , . نمایش ریاضى ماتریس , . ماتریس مربع , . ماتریس صفر , . بردار , . برگردان یك ماتریس , . تساوى ماتریس‌ها , . عملیات ریاضى در ماتریس‌ها , .. جمع و تفریق در ماتریس‌ , ... خصوصیات جمع ماتریس‌ها , .. ضرب ماتریس‌ , ... ضرب ماتریس‌ در یك اسكالر , ... ضرب یك ماتریس‌ در یك ماتریس , , ... خصوصیات ضرب ماتریس‌ها , . ماتریس‌هاى ویژه , .. ماتریس‌ متقارن , .. ماتریس‌ قطر , ... ماتریس واحد ‌ , ... ماتریس‌ اسكالر , بردار و ماتریسى كه كلیه عناصر آن واحد است , .. بردار صفر , . وابستگى خطى و رتبه ماتریس , . رتبه ماتریس , . عكس یك ماتریس , .. روش بدست آوردن عكس ماتریس , ... روش تبدیلى مقدماتى , ... روش حذف , ... روش الحاقى (ضمیمه‌اى) , ... روش دولیتل , ... روش تراكم در مركز , . حاصلضرب كرونكر (حاصلضرب مستقیم دو ماتریس) , . كاربرد عكس ماتریس , . قضایاى پایه در ماتریس‌ها , . بردارها و ماتریس‌هاى تصادفى , امید ریاضى بردارها یا ماتریس‌هاى تصادفى , .. ماتریس واریانس كوواریانس یك بردار تصادفى , . بعضى از قضایاى پایه , . رگرسیون خطى ساده و جبر ماتریس , . برآورد پارامترهاى رگرسیون با روش حداقل مربعات , برآورد ضرائب رگرسیون, , ماتریس كلاه‌دار , باقیمانده‌ها , . تجزیه واریانس , مجموع مربعات بعنوان فرمهاى درجه دوم , . استنباط در تجزیه رگرسیون , ضرائب رگرسیون , پاسخ میانگین , پیش‌بینى مشاهده جدید , برازش مقادیر و باقیمانده‌ها , تمرینها , فصل هفتم: رگرسیون چندگانه ,مدلهاى رگرسیون چندگانه , نیاز به چندین متغیر مستقل , مدل درجه اول با دو متغیر مستقل , معناى ضرائب رگرسیون , مدل درجه اول با توجه به دو متغیر مستقل , مدل رگرسیون خطى كلى , متغیرهاى تبدیل شده , اثرات متقابل , تعدادPمتغیر مستقل , اثرات متقابل و ماهیت سطح پاسخ ,مدل رگرسیون خطى كلى به صورت ماتریس ,برآوردكننده‌هاى حداقل مربعات ,برازش مقادیر باقیمانده‌ها ,تجزیه واریانس نتایج , آزمون F برای رابطه رگرسیون , ضریب تشخیص چندگانه , ضریب همبستگى چندگانه, ,استنباط درباره پارامترهاى رگرسیون , برآورد حدود اطمینان ΒK , آزمون برای ΒK , استنباط همزمان ,استنباط هاى مربطو به میانگین پاسخ , حدود اطمینان همزمان چندین میانگین پاسخ , آزمون F برای فقدان برازش ,پیش‌بینى مشاهدات جدید , پیش‌بینى میانگین M مشاهده جدید در XH , پیش‌بینى‌هاى G مشاهده جدید ,نمودار باقیمانده‌ها تشخیص‌هاى دیگر و تصحیح اندازه‌ها ,مثال رگرسیون چندگانه با دو متغیر , معادلهاى جبرى , برآورد تابع رگرسیون , ترجمه جبرى معادلات نرمال , برازش مقادیر و مانده‌ها , تجزیه تناسب مدل , تجزیه واریانس , آزمون رابطه رگرسیون , ضریب تشخیص چندگانه , عبارت جبرى SSE , برآورد پارامترهاى رگرسیون , برآورد میانگین پاسخ , حدود پیش‌بینى براى مشاهدات جدید , تمرینها , فصل هشتم: رگرسیون چندگانه () ,مجموع مربعات اضافى , تعاریف , تجزیه SSR به مجموع مربعات اضافى , جدول تجزیه واریانس تجزیه SSR , كاربرد مجموع مربعات اضافى براى آزمون اینكه چندین = ΒK است یا خیر ,آزمون فرضهاى مربوط به ضرائب رگرسیون در رگرسیون چندگانه , آزمون اینكه آیا تعدادى ΒK است یا خیر , آزمونهاى دیگر ,ضرائب تشخیص ناقص‌ (جزئى) , , دو متغیر مستقل , ضرائب همبستگى ناقص‌ (جزئى) ,مدل رگرسیون چندگانه استاندارد شده , گرد كردن اشتباهات در محاسبات حداقل مربعات , فقدان مقایسه در ضرائب رگرسیون , تبدیل همبستگى , مدل رگرسیون استاندارد شده , ماتریس XX براى متغیرهاى تبدیل شده , برآورد ضریب همبستگى استاندارد ,هم‌خطى چندگانه و اثرات آن , آثار فقدان همبستگى بین متغیرهاى مستقل , ماهیت مسأله وقتى كه متغیرهاى مستقل با یكدیگر همبستگى كامل دارند , اثرات هم‌خطى چندگانه , اثرات بر روى ضرائب رگرسیون , اثرات بر روى مجموع مربعات اضافى , اثرات بر روى S (BK) , اثرات بر روى برازش و پیش‌بینى مقادیر , اثر روى آزمونهاى همزمان BK , تصحیح‌ اصلاح و تشخیص اندازه‌گیریها و همبستگى چندگانه , تفسیر ,فرمول ماتریسى آزمون خطى كلى , مدل كامل , جملات مربوط به آزمون فرض, , مدل كاهش یافته , شاخص آمارى , تمرینها , فصل نهم: رگرسیون چند جمله‌اى , . مدلهاى رگرسیون چند جمله‌اى , یك متغیر مستقل درجه دوم , استفاده از مدل درجه دوم , یك متغیر مستقل درجه سوم , یك متغیر مستقل درجات بالاتر , دو متغیر مستقل درجه دوم , سه متغیر مستقل درجه دوم , كاربرد مدلهاى رگرسیون چند جمله‌اى , . مثال یك یك متغیر مستقل , برازش مدل , تجزیه شایستگى مدل , آزمون تابع پاسخ درجه دوم , آزمون F ناقص (جزئى) , برآورد ضرائب رگرسیون , ضریب تشخیص چندگانه , برآورد میانگین پاسخ , تابع رگرسیون به صورت X , . مثالدو متغیر مستقل , مدل‌سازى , . روش‌شناسى سطح پاسخ , طراح مطالعات سطح پاسخ , جستجو براى شرایط پاسخ مطلوب یك متغیر مستقل , , جستجو براى شرایط پاسخ مطلوب دو متغیر مستقل , . توضیحاتى پیرامون رگرسیون چند جمله‌اى , تمرینها , فصل دهم: متغیرهاى مستقل كیفى , . یك متغیرمستقل كیفى , متغیرهاى نشانگر , تفسیر ضرائب رگرسیون , . مدلهاى داراى اثرات متقابل , معنى ضرائب رگرسیون , . مدلهاى پیچیده‌تر , متغیر كیفى با بیش از دو دسته , مدل درجه اول به اضافه اثرات متقابل , بیش از یك متغیر كیفى مستقل , مدل درجه اول , مدل درجه اول با افزودن بعضى از انواع اثرات متقابل , فقط متغیرهاى كیفى مستقل , . مقایسه دو یا چند تابع رگرسیون , استنباط درباره دو خط رگرسیون , . كاربردهاى دیگر متغیرهاى نشانگر , گسستگى در تابع رگرسیون , كاربرد سریهاى زمانى , . بعضى از ملاحظات در استفاده از متغیرهاى نشانگر , متغیرهاى نشانگر در مقابل اختصاص كد , متغیرهاى نشانگر در مقابل متغیرهاى كمى , كد بندهاى دیگر براى متغیرهاى نشانگر , تمرینها , فصل یازدهم: حداقل مربعات وزنى , وزنها هنگامى كه IΣ نامعلوم است , , تمرینها , فصل دوازدهم: مدل‌سازى در رگرسیون , . مرورى بر مدل‌سازى در رگرسیون , تهیه و جمع‌آورى داده‌ها , كاهش تعداد متغیرهاى مستقل , شاخص RP , شاخص ‌ MSEP یاRA , شاخص CP , شاخص PRESSP , . روشهاى كاهش تعداد متغیرها در مدل رگرسیون , هم‌خطى چندگانه , آزمون فرض در مورد انتخاب یا حذف متغیر ,انتخاب پسرو ,انتخاب پیشرو ,روش رگرسیون قدم به قدم ,رگرسیون ریج , برآوردكننده هاى ریج , انتخاب ثابت اریب C , مثال رگرسیون چندگانه ریج , فصل سیزدهم: مدلهاى همبستگى , . تفاوت بین مدلهاى رگرسیون و كورولاسیون , . كوواریانس , . ضریب همبستگى , . استنباط در تجزیه همبستگى , ضریب تشخیص (تبیین)‌ , آزمون =Ρ , حدود اعتمادΡ , برآورد فاصله , مقایسه دو ضریب همبستگى,, یكنواختى ضرائب همبستگى , . توزیع نرمال چند متغیره , استنباط شرطى , ضریب تشخیص و ضریب همبستگى چندگانه , برآورد ضرائب , آزمون ضرائب , ضریب تشخیص و ضریب همبستگى جزئى (ناقص) , . رابطه بین رگرسیون و كورولاسیون , فصل چهاردهم: تجزیه علیت , مفروضات تجزیه علیت , ضرائب علیت , تجزیه همبستگى‌ها , آزمونهاى مدلهاى على (سببى) , تئورى پیرایش , آزمونهاى مدلهاى با اطلاعات بیش از حد , تجزیه علیت و جبر ماتریس , تفسیر نتایج , تمرین
شناسه : oai:iup.ir/2944
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/12/9
تاریخ تغییر رکورد : 1390/8/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.