×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تطبيقي نظريات تربيتي اسلام و ژان ژاك روسو
پدیدآورندگان : سيد حميدرضا علوي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، چاپ اول-1388
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , پیشگفتار , فصل اول: مروری كلی بر مبانی نظریات تربیتی اسلام , مقدمۀ بحث , اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت , مفهوم تربیت در اسلام , هماهنگى تربیت اسلامی با فطرات اصیل انسان و تمام جنبه‌هاى خلقت او , پرورش بعد دینى , پرورش بعد جسمانی , پرورش بعد عقلانی , پرورش بعد عاطفی , پرورش بعد اجتماعی , , فصل دوم: مروری كلی بر مبانی نظریات تربیتی ژان ژاك روسو (همراه با تاریخچۀ مختصر زندگی وى), , , فصل سوم:‌ اهداف تربیت از دیدگاه اسلام و ژان ژاك روسو , اهداف تربیت از دیدگاه اسلام , هدف غایی تربیت اسلامی: عبودیت , اهداف واسطى تربیت اسلامی ,تندرستى قوت و نظافت (جنبۀ جسمى) ,تفكر و تعقل (جنبۀ فكری ) ,تزكیه و تهذیب (جنبۀ اخلاقی) ,اقامۀ قسط (جنبۀ اقتصادى) ,تعاون (جنبۀ اجتماعى) ,استقلال و عزت جامعۀ اسلامى (جنبۀ سیاسى) , اهداف تربیت از دیدگاه ژان ژاك روسو , هدف غایى و نهایی تربیت انطباق و هماهنگى كامل با طبیعت , اهداف واسطى تربیت از دیدگاه ژان ژاك روسو ,تندرستى و قوت (جنبۀ جسمى) ,تفكر و تعقل (جنبۀ فكری ) ,تهذیب و پرورش صفات عالى اخلاقى (جنبۀ اخلاقی) ,عدالت و تساوى و به كارگیری شغل مناسب و مفید (جنبۀ اقتصادى) ,روابط اجتماعى صحیح تعاون و ایثار (جنبۀ اجتماعى) ,عشق به میهن و قوانین آن و بار آوردن شهروندان مطلوب (جنبۀ سیاسى), , فصل چهارم‌: اصول و روش تربیت از دیدگاه اسلام و روسو در «اصل تعقل», , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل تعقل» , عقل تعقل و شناخت , بحثی در معنا و نقش حس و فكر , اصالت عقل , مراحل مختلف شناخت یا ادراك , غیرمادی بودن پدیدۀ ادراك , ابزار شناخت , منابع شناخت , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل تعقل» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , هدف تعقل و تفكر , میزان توجه به جنبه‌هاى عاطفى انسان , شناخت سطحی و شناخت عمیق , نقش حواس انسان در تعقل , سنین تبدیل تدریجی «محسوسات» به «مفاهیم» , نقش و ارزش تفكر و تعقل , خلاصه بحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى , تلخیص آرای تربیتی اسلام دربارۀ «روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى» , روش مشاهده و مطالعۀ‌ طبیعت و تفكر , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله (روش‌هاى استقرا و آزمایش و فعالیت و تجربۀ توأم با تفكر ) , استخراج و تلخیص آرای تربیتی ژان ژاك روسو درباره «روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى» , روش مشاهده و نظر , نفى مطالعۀ كتاب براى كودكان , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله , لزوم پرورش حواس , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , روش مشاهده و مطالعه طبیعت و تفكر , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله (روش‌هاى استقرا و آزمایش و فعالیت و تجربۀ همراه با تفكر) , توجه به «انگیزه» و «علاقه» , لزوم پرورش حواس , لزوم پرورش حواس از دیدگاه تحقیقات علمى , نقش كتاب و آموزشگاه , دیدگاه غزالى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , هدف اساسى تعلیمات ابتدایى , خلاصۀ مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل عدم پیروى از اجتماع , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل عدم پیروى از اجتماع» , انسان موجودى اجتماعی , دیدگاه فارابی , دیدگاه ابن مسكویه , غزالى , خواجه نصیرالدین طوسى , استاد محمدتقى فلسفى , استاد دكتر علی شریعتمداری , نقش اجتماع , اهمیت روابط فرد با اجتماع از نظر اسلام , لزوم تشكیل جامعه مسلمین , اصالت فرد و جامعه , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ «اصل عدم پیروی از اجتماع» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , اجتماعى بودن انسان , نقش اجتماع , قراردادهاى اجتماعى , اجتماع و حفظ آزادى و شخصیت اشخاص , خلاصه مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش دور ساختن كودكان از اجتماع , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش دور ساختن كودكان از اجتماع» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش دور ساختن كودكان از اجتماع , (تا قبل از جوانى)» , , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , تأثیرات اجتماع بر افراد , نظر غزالى و خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ «دور بودن كودك از اجتماع» , لزوم شناخت جامعه , نتایج تحقیقات روان‌شناسى و تربیتى در مورد نقش و تأثیر اجتماع , خلاصه بحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل پیروى از طبیعت , تلخیص آرای تربیتی اسلام دربارۀ‌ «اصل پیروى از طبیعت» , بحثى در مورد واژه‌هاى «طبیعت» و «فطرت» و مقایسۀ‌ آن دو , انطباق و هماهنگى تربیت الهی با طبیعت و فطرت انسان و لزوم توجه به طبیعت و فطرت انسان , , دیدگاه عنصرالمعالى , دیدگاه ابن مسكویه , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , غرایز طبیعى انسان , روح انسان , طبیعت پاك و عالى انسان , دیدگاه غزالى در مورد طبیعت و فطرت انسان , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , دیدگاه ملا احمد نراقى , استخراج و تلخیص آراى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل پیروى از طبیعت» , پاكى و خلوص طبیعت و فطرت انسان , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , خلاصه مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش مجازات طبیعى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مجازات طبیعى» , دیدگاه حضرت على (ع) راجع به مجازات طبیعى , دیگر مجازات‌ها , برخى از شرایط مجازات , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش مجازات طبیعى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , اختلاف‌ها , روش تعلیم و تربیت منفى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش تعلیم و تربیت منفى»‌ , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش تعلیم و تربیت منفى»‌ , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش عدم عادت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش عدم عادت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ «روش عدم عادت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ «اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , تعریف اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , تشریح اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , استعدادها و تفاوت‌هاى فردى و نحوه توجه به آن , دیدگاه شهید ثانى راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , دیدگاه غزالى راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ «استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , نظر ابوعلى سینا راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ‌ «اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش انتظار بر طبق استعداد , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ «روش انتظار بر طبق استعداد» , نحوۀ تنظیم برنامه‌هاى تربیتى براساس مقتضیات رشد فردى ,دورۀ سیادت و سرورى (از تولد تاسالگى) ,دورۀ اطاعت و فرمانبردارى (ازتاسالگى) ,دورۀ مشورت و هم‌رأیی (ازتاسالگى) , تكلیف‌پذیرى انسان در سنین مختلف عمر , رعایت میزان استعداد افراد در ابعاد گوناگون تربیت , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت عقلانی , دیدگاه فارابى دربارۀ میزان استعداد عقلانى افراد در سنین مختلف , دیدگاه شهید ثانی دربارۀ رعایتاستعداد عقلانى و علمى شاگردان , دیدگاه ابن خلدون راجع‌به لزوم در نظر گرفتن میزان هوش متعلم , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت دینى , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت اخلاقى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ‌ لزوم تربیت اخلاقى در كودك , نتایج تحقیقات اخیر در مورد رشد اخلاقى كودكان , نقش داستان‌سرایى در تربیت , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اجتماعى , تفاوت روش تربیت زنان و مردان , لزوم اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در تربیت , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو درباره «روش انتظار بر طبق استعداد» , در نظر گرفتن میزان استعداد فرد در تربیت عقلانى آنان , نفى آموزش زبان‌هاى بیگانه براى كودكان , نفى آموزش علایم اشیاء به جاى آن‌ها در مورد كودكان , توجه به سودمندى و كاربرد علوم , نفی افسانه‌ها و داستان‌سرایى براى كودكان , نفى قرائت كتاب و انجام تكالیف درسى براى كودكان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت دینى آنان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اخلاقى آنان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اجتماعى آنان , تفاوت روش تربیت زنان و مردان , لزوم اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در تربیت , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل سالم‌سازى شرایط محیطى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ »اصل سالم‌سازى شرایط محیطى» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ »اصل سالم‌سازى شرایط محیطى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش آماده‌سازى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ »روش آماده‌سازى‌« , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ «روش آماده‌سازى‌‌« , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش مسافرت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مسافرت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ «روش مسافرت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش الگویى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش الگویى» , نقش الگویى دوستان و معاشرین , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ ‌»روش الگویى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل مسئولیت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل مسئولیت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل مسئولیت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش مواجهه با نتایج اعمال , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مواجهه با نتایج اعمال» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش مواجهه با نتایج اعمال» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش تحمل سختى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش تحمل سختى» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش تحمل سختى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل محبت و عدم محبت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل محبت و عدم محبت» , محبت و تأثیرات آن , لزوم محبت با توجه به تحقیقات روان‌شناسى و تربیتى , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل محبت و عدم محبت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها, , فصل پنجم: نتیجه‌گیرى , فهرست منابع و مآخذ , منابع فارسى , منابع عربى , منابع انگلیسى
شناسه : oai:iup.ir/2926
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1390/11/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.