×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

بررسي تطبيقي نظريات تربيتي اسلام و ژان ژاك روسو
----

پدیدآورندگان :

سيد حميدرضا علوي (پديدآور)

نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، چاپ اول-1388
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : وزیری
خلاصه :
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , پیشگفتار , فصل اول: مروری كلی بر مبانی نظریات تربیتی اسلام , مقدمۀ بحث , اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت , مفهوم تربیت در اسلام , هماهنگى تربیت اسلامی با فطرات اصیل انسان و تمام جنبه‌هاى خلقت او , پرورش بعد دینى , پرورش بعد جسمانی , پرورش بعد عقلانی , پرورش بعد عاطفی , پرورش بعد اجتماعی , , فصل دوم: مروری كلی بر مبانی نظریات تربیتی ژان ژاك روسو (همراه با تاریخچۀ مختصر زندگی وى), , , فصل سوم:‌ اهداف تربیت از دیدگاه اسلام و ژان ژاك روسو , اهداف تربیت از دیدگاه اسلام , هدف غایی تربیت اسلامی: عبودیت , اهداف واسطى تربیت اسلامی ,تندرستى قوت و نظافت (جنبۀ جسمى) ,تفكر و تعقل (جنبۀ فكری ) ,تزكیه و تهذیب (جنبۀ اخلاقی) ,اقامۀ قسط (جنبۀ اقتصادى) ,تعاون (جنبۀ اجتماعى) ,استقلال و عزت جامعۀ اسلامى (جنبۀ سیاسى) , اهداف تربیت از دیدگاه ژان ژاك روسو , هدف غایى و نهایی تربیت انطباق و هماهنگى كامل با طبیعت , اهداف واسطى تربیت از دیدگاه ژان ژاك روسو ,تندرستى و قوت (جنبۀ جسمى) ,تفكر و تعقل (جنبۀ فكری ) ,تهذیب و پرورش صفات عالى اخلاقى (جنبۀ اخلاقی) ,عدالت و تساوى و به كارگیری شغل مناسب و مفید (جنبۀ اقتصادى) ,روابط اجتماعى صحیح تعاون و ایثار (جنبۀ اجتماعى) ,عشق به میهن و قوانین آن و بار آوردن شهروندان مطلوب (جنبۀ سیاسى), , فصل چهارم‌: اصول و روش تربیت از دیدگاه اسلام و روسو در «اصل تعقل», , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل تعقل» , عقل تعقل و شناخت , بحثی در معنا و نقش حس و فكر , اصالت عقل , مراحل مختلف شناخت یا ادراك , غیرمادی بودن پدیدۀ ادراك , ابزار شناخت , منابع شناخت , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل تعقل» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , هدف تعقل و تفكر , میزان توجه به جنبه‌هاى عاطفى انسان , شناخت سطحی و شناخت عمیق , نقش حواس انسان در تعقل , سنین تبدیل تدریجی «محسوسات» به «مفاهیم» , نقش و ارزش تفكر و تعقل , خلاصه بحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى , تلخیص آرای تربیتی اسلام دربارۀ «روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى» , روش مشاهده و مطالعۀ‌ طبیعت و تفكر , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله (روش‌هاى استقرا و آزمایش و فعالیت و تجربۀ توأم با تفكر ) , استخراج و تلخیص آرای تربیتی ژان ژاك روسو درباره «روش‌هاى پرورش نیروى عقلانى» , روش مشاهده و نظر , نفى مطالعۀ كتاب براى كودكان , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله , لزوم پرورش حواس , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , روش مشاهده و مطالعه طبیعت و تفكر , روش‌هاى اكتشافى و حل مسأله (روش‌هاى استقرا و آزمایش و فعالیت و تجربۀ همراه با تفكر) , توجه به «انگیزه» و «علاقه» , لزوم پرورش حواس , لزوم پرورش حواس از دیدگاه تحقیقات علمى , نقش كتاب و آموزشگاه , دیدگاه غزالى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , هدف اساسى تعلیمات ابتدایى , خلاصۀ مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل عدم پیروى از اجتماع , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل عدم پیروى از اجتماع» , انسان موجودى اجتماعی , دیدگاه فارابی , دیدگاه ابن مسكویه , غزالى , خواجه نصیرالدین طوسى , استاد محمدتقى فلسفى , استاد دكتر علی شریعتمداری , نقش اجتماع , اهمیت روابط فرد با اجتماع از نظر اسلام , لزوم تشكیل جامعه مسلمین , اصالت فرد و جامعه , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ «اصل عدم پیروی از اجتماع» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , اجتماعى بودن انسان , نقش اجتماع , قراردادهاى اجتماعى , اجتماع و حفظ آزادى و شخصیت اشخاص , خلاصه مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش دور ساختن كودكان از اجتماع , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش دور ساختن كودكان از اجتماع» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش دور ساختن كودكان از اجتماع , (تا قبل از جوانى)» , , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , تأثیرات اجتماع بر افراد , نظر غزالى و خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ «دور بودن كودك از اجتماع» , لزوم شناخت جامعه , نتایج تحقیقات روان‌شناسى و تربیتى در مورد نقش و تأثیر اجتماع , خلاصه بحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل پیروى از طبیعت , تلخیص آرای تربیتی اسلام دربارۀ‌ «اصل پیروى از طبیعت» , بحثى در مورد واژه‌هاى «طبیعت» و «فطرت» و مقایسۀ‌ آن دو , انطباق و هماهنگى تربیت الهی با طبیعت و فطرت انسان و لزوم توجه به طبیعت و فطرت انسان , , دیدگاه عنصرالمعالى , دیدگاه ابن مسكویه , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , غرایز طبیعى انسان , روح انسان , طبیعت پاك و عالى انسان , دیدگاه غزالى در مورد طبیعت و فطرت انسان , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى , دیدگاه ملا احمد نراقى , استخراج و تلخیص آراى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل پیروى از طبیعت» , پاكى و خلوص طبیعت و فطرت انسان , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , خلاصه مبحث بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش مجازات طبیعى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مجازات طبیعى» , دیدگاه حضرت على (ع) راجع به مجازات طبیعى , دیگر مجازات‌ها , برخى از شرایط مجازات , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش مجازات طبیعى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , اختلاف‌ها , روش تعلیم و تربیت منفى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش تعلیم و تربیت منفى»‌ , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش تعلیم و تربیت منفى»‌ , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , روش عدم عادت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش عدم عادت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ «روش عدم عادت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ «اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , تعریف اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , تشریح اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , استعدادها و تفاوت‌هاى فردى و نحوه توجه به آن , دیدگاه شهید ثانى راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , دیدگاه غزالى راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ «استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , نظر ابوعلى سینا راجع‌به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى , استخراج و تلخیص آراى تربیتى روسو دربارۀ‌ «اصل توجه به استعدادها و تفاوت‌هاى فردى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش انتظار بر طبق استعداد , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ «روش انتظار بر طبق استعداد» , نحوۀ تنظیم برنامه‌هاى تربیتى براساس مقتضیات رشد فردى ,دورۀ سیادت و سرورى (از تولد تاسالگى) ,دورۀ اطاعت و فرمانبردارى (ازتاسالگى) ,دورۀ مشورت و هم‌رأیی (ازتاسالگى) , تكلیف‌پذیرى انسان در سنین مختلف عمر , رعایت میزان استعداد افراد در ابعاد گوناگون تربیت , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت عقلانی , دیدگاه فارابى دربارۀ میزان استعداد عقلانى افراد در سنین مختلف , دیدگاه شهید ثانی دربارۀ رعایتاستعداد عقلانى و علمى شاگردان , دیدگاه ابن خلدون راجع‌به لزوم در نظر گرفتن میزان هوش متعلم , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت دینى , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در بعد تربیت اخلاقى , دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى دربارۀ‌ لزوم تربیت اخلاقى در كودك , نتایج تحقیقات اخیر در مورد رشد اخلاقى كودكان , نقش داستان‌سرایى در تربیت , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اجتماعى , تفاوت روش تربیت زنان و مردان , لزوم اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در تربیت , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو درباره «روش انتظار بر طبق استعداد» , در نظر گرفتن میزان استعداد فرد در تربیت عقلانى آنان , نفى آموزش زبان‌هاى بیگانه براى كودكان , نفى آموزش علایم اشیاء به جاى آن‌ها در مورد كودكان , توجه به سودمندى و كاربرد علوم , نفی افسانه‌ها و داستان‌سرایى براى كودكان , نفى قرائت كتاب و انجام تكالیف درسى براى كودكان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت دینى آنان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اخلاقى آنان , در نظر گرفتن میزان استعداد افراد در تربیت اجتماعى آنان , تفاوت روش تربیت زنان و مردان , لزوم اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در تربیت , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اختلاف‌ها , اصل سالم‌سازى شرایط محیطى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ »اصل سالم‌سازى شرایط محیطى» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ »اصل سالم‌سازى شرایط محیطى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش آماده‌سازى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ‌ »روش آماده‌سازى‌« , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ «روش آماده‌سازى‌‌« , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش مسافرت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مسافرت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ‌ «روش مسافرت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش الگویى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش الگویى» , نقش الگویى دوستان و معاشرین , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ ‌»روش الگویى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل مسئولیت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل مسئولیت» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل مسئولیت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش مواجهه با نتایج اعمال , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش مواجهه با نتایج اعمال» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش مواجهه با نتایج اعمال» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , روش تحمل سختى , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «روش تحمل سختى» , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «روش تحمل سختى» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها , اصل محبت و عدم محبت , تلخیص آراى تربیتى اسلام دربارۀ «اصل محبت و عدم محبت» , محبت و تأثیرات آن , لزوم محبت با توجه به تحقیقات روان‌شناسى و تربیتى , استخراج و تلخیص آراى تربیتى ژان ژاك روسو دربارۀ «اصل محبت و عدم محبت» , بیان مشابهت‌ها و اختلاف‌ها , مشابهت‌ها, , فصل پنجم: نتیجه‌گیرى , فهرست منابع و مآخذ , منابع فارسى , منابع عربى , منابع انگلیسى
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:iup.ir/2926
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1390/11/6
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1390/11/8
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست