×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Interracialism
Miscegenation in literature - United States - Law and legislation-- - Interracial marriage-- - Racially mixed people-- - Miscegenation-- - Racially mixed people in literature - History--
Werner. Sollors
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شریف
 • Forms of English history in literature, landscape, and architecture
kapakEnglish literature--History and criticism - kapakLandscapes in literature - kapakArchitecture in literature
Twyning, John,1952- - EBSCOhost (Online service)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Theodor Fontane. English
Prussia (Germany)--History--1789-1900 - Fontane, Theodor,1819-1898 - Germany--History--1789-1900 - Authors, German--19th century--Biography
Craig, Gordon Alexander,1913-2005.
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • The Cambridge history of African and Caribbean literature
Black authors - Literature - History and criticism
Abiola Irele - Simon Gikandi
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Language and history in Theodor W. Adorno's Notes to literature
Literature - History and criticism - Noten zur Literatur - Adorno, Theodor W.
Ulrich Plass
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • The Routledge history of literature in English
History - ‏‫‭English literature - English language - ‏‫‭ History and criticism
Ronald Carter - Great Britain ; Intellectual life - Ireland ; Intellectual life - John McRae
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Homer between history and fiction in imperial Greek literature
Trojan War - In literature - Greek Literature - Homer - History--To 1500 - History - Literature and history - History and criticism - Literature and the war - e-gr--- - Greece
Lawrence Young 1970-Kim
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • The unquiet western front
Western Front - Casualties - Army - Great Britain - Historiography - Great Britain. - Campaigns - History - Military discipline
Brian Bond - Great Britain ; Social conditions ; 20th century - Inc Ebrary
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Interracialism
Race relations in literature - Miscegenation in literature - Interracial marriage--United States--History - United States -- Race relations - Interracial marriage--Law and legislation--United States--History - Miscegenation--United States--History - Miscegenation--United States--Law and legislation - Racially mixed people--United States--History - Racially mixed people in literature
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Islamic Homosexualities
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • Hope in ancient literature, history, and art
Greek literature--History and criticism--Congresses - Latin literature--History and criticism--Congresses - Hope in art - Classical literature--History and criticism--Congresses - Hope in literature
Greece) Ancient Emotions Conference(1st :2015 :Rethymnon
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • lt;A> comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature, being Johnson and Richardson's Persian, Arabic, and English dictionary
Persian language-Dictionaries-English - English language - Dictionaries - Persian
Steingass, Francis Joseph, 1825-1903
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • A history of literary criticism in Iran (1866-1951): literary criticism in the works of Enlightent thinkers of Iran, Akhundzade, Kermani, Malkom, Talebof Maraghe,i Kasravi and Hedayat
 • روشنگران ايراني و نقد ادبي
Criticism--Iran--History--19th century - Persian literature--20th century--History and criticism--Theory, etc - Criticism--Iran--History--20th century
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;A> history of literary criticism in Iran (1866-1951)
Criticism-Iran-History-19th century - Talebof, Abd al-Rahim ebn Abu Taleb, 1834-1911 - Hedayat, Sadeq, 1903-1951 - Persian literature-20th century-History and criticism-Theory, etc - Akhund-Zade, Fath-'Ali, 1812-1878 - Malkum, 1833-1908 - Zeyn al-'Abedin Maraghe'i, 1838-1911 - Persian literature-19th century-History and criticism-Theory, etc - Mirza Aqa Khan-e Kermani, Abd al-Hoseyn, 1853-1896 - Criticism-Iran-History-20th century - kasravi, Ahmad, 1890-1946
Iraj Parsinejad
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫A history of literary criticism in Iran (1866-1951): literary criticism in the works of enlightened thinkers of Iran: Akhundzadeh, Kermani, Malkom, Talbef, Maraghei, ‭Kasravi and Hedayat
 • روشنگران ايراني و نقد ادبي
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Marxism and literary criticism
Communism and literature - Marxist criticism
Eagleton, Terry,1943-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ‏‫‭Literary terms and criticism
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Deconstruction and criticism
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Humanism and democratic criticism
Humanism--Social aspects--United States
Edward W Said
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫‭Criticism and truth
‫‭ ;foreword by Philip Thody. - ‫‭; translated and edited by Katrine Pilcher Keuneman
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 625472

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.