×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مجموعه ي طبقه بندي شده تاريخ ادبيات (1) سال دوم دبيرستان رشته ي علوم انساني
منوچهر شعباني - سعدالله زارع كاريزي - اصلان قزللو - شيرين چنگيزي - محمدعلي باطني - افخم السادات جدي آراني - عباس صميمي آملي - سيدسجاد سيدجعفري - جمال طباطبايي نژاد - بهداد كامفر
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • پرسش و پاسخ تاريخ (‎۴) ايران در دوره معاصر، سال چهارم ادبيات و علوم انساني
تاريخ - كتابهاي درسي--ازمونها و تمرينها
بيات، فيروز، ‎۱۳۱۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • راهنماي تاريخ اسلام و دولت‌هاي مسلمان سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني نظام جديد
اسلام--تاريخ--راهنماي اموزشي
شمس، علي، ‎۱۳۲۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ سال اول دانشسراي راهنمايي رشته ادبيات و علوم انساني (دوره اختصاصي)
تاريخ - ايران - كتابهاي درسي - تاريخ--كتابهاي درسي
اسمعيل دولتشاهي تاليف محمد جواد مشكور - مشكور، محمد جواد، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۴. - دولتشاهي، اسماعيل، ‎۱۳۰۶-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:مؤسسه فرهنگ دانش، شماره :۲
تاريخ - كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ازمونها و تمرينها
علي اسفندي - اسفندي، علي، ‎۱۳۲۷-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • پرسش و پاسخ تاريخ (‎۴) ايران در دوره معاصر، سال چهارم ادبيات و علوم انساني
تاريخ - كتابهاي درسي--ازمونها و تمرينها
تهيه‌كننده فيروز بيات - بيات، فيروز، ‎۱۳۱۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • خودآموز گام به گام تاريخ ادبيات ايران و جهان (‎۲) سال سوم متوسطه رشته علوم انساني
ادبيات فارسي--تاريخ و نقد--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - ادبيات فارسي--تاريخ و نقد--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
كامبيز خطيب شهيدي - خطيب شهيدي، كامبيز، ‎۱۳۴۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران، شماره :۳۰۲
ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق - ايران--تاريخ--پهلوي، ۱۳۲۰-۱۳۵۷ - تاريخ--كتابهاي درسي (متوسطه)
تهيه‌شده در گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي - ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي. گروه تاريخ
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران؛ ۳/‎۲۷۱
ايران--تاريخ--كتابهاي درسي (متوسطه) - تاريخ جهان--كتابهاي درسي (متوسطه)
سيروس غفاريان؛ برنامه‌ريزي محتوا و نظارت بر تاليف دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتاب‌هاي درسي مولفان محمدعلي علوي كيا - غفاريان، سيروس، ‎۱۳۲۲- - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي - شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران - محمدعلي علوي‌كيا
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران؛ ۴/‎۲۳۵
تاريخ جهان - تاريخ--كتابهاي درسي (متوسطه)
مؤلفان مسعود جواديان ... [و ديگران]؛ برنامه‌ريزي محتوا و نظارت بر تأليف. دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتابهاي درسي - جواديان، مسعود، ‎۱۳۴۰- - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر برنامه‌ريزي و تتليف كتابهاي درسي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرهنگ‌سازان آمل
ايران--تاريخ--ازمونها و تمرينها - تاريخ--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
نگارنده حسين نجات - حسين نجات
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • راهنماي تاريخ اسلام و دولت‌هاي مسلمان سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني نظام جديد
اسلام--تاريخ--راهنماي اموزشي
تهيه كننده علي شمس - شمس، علي، ‎۱۳۲۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي، شماره :۲۵۳
تاريخ--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
مولف گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي - ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي. گروه تاريخ
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • راهنماي تاريخ ايران و جهان (‎۲) سال سوم دبيرستان(ويژه‌ي رشته‌ي ادبيات و علوم انساني )
ايران--تاريخ--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - تاريخ--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ايران--تاريخ--پرسشها و پاسخها (متوسطه) - تاريخ جهان--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
فريبا حبيبي سلماسي مولفان بهروز يحيي - يحيي، بهروز، ‎۱۳۴۱- - حبيبي سلماسي، فريبا، ‎۱۳۴۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:نشر آزمون، شماره :۱۲۸۴
ادبيات فارسي--تاريخ و نقد--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - ادبيات--تاريخ و نقد--ازمونها و تمرينها (متوسطه) - ادبيات فارسي--تاريخ و نقد--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه)
كامبيز خطيب شهيدي - خطيب شهيدي، كامبيز، ‎۱۳۴۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • از مدرسه تا دانشگاه
ايران--تاريخ--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ايران--تاريخ--پرسشها و پاسخها (متوسطه) - تاريخ جهان--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - تاريخ--پرسشها و پاسخها (متوسطه)
فاطمه قاسم اليگودرزي مولفان فرشيد مهري - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. انتشارات مدرسه - مهري، فرشيد، ‎۱۳۴۵- - قاسم اليگودرزي، فاطمه، ‎۱۳۴۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه طبقه‌بندي شده آموزش تاريخ ادبيات ايران و جهان ‎۱ و ‎۲ رشته علوم انساني
ادبيات فارسي - تاريخ و نقد--كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - كتابهاي درسي--راهنماي اموزشي (متوسطه) - ادبيات فارسي--تاريخ و نقد--پرسشها و پاسخها (متوسطه) - ادبيات فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
مؤلف سعيد عنبرستاني - عنبرستاني، سعيد، ‎۱۳۴۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران؛ ۴/‎۲۳۵
تاريخ--كتابهاي درسي (متوسطه) - كتابهاي درسي--ايران - تاريخ جهان--كتابهاي درسي (متوسطه)
مولفان مسعود جواديان ... [و ديگران]؛ برنامه‌ريزي محتوا و نظارت بر تاليف دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتابهاي درسي - جواديان، مسعود، ‎۱۳۴۰- - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر برنامه‌ريزي و تاليف كتابهاي درسي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ( 3) ايران و جهان معاصر
جمعي از نويسندگان
Electronic Book
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • استعداد تحصيلي ويژه گروه علوم انساني
آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي - ايران - آزمون هاي هوش-آزمون ها و تمرين ها (عالي) - آزمونهاي هوش-راهنماي آموزشي ( عالي ) - دانشگاه ها و مدارس عالي - ايران - آزمون ها
امير حسام بهروز
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 134814

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.