×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • عده اي از اهالي روستاي محمدآباد كاشان شكايت از انتخاب اعضاي خانه انصاف آنجا بر خلاف مقررات و تقاضاي اعزام بازرس جهت رسيدگي به موضوع/ اسداله كله پز ساكن ساكن نوش آباد كاشان شكايت از تجاوز و تعدي عزيزاله خان فرزين رئيس خانه انصاف آنجا و رسيدگي و مجازات مشاراليه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله عتيقي و سايرين از همدان به مجلس شوراي ملي در شكايت از عمليات شركت پخش سيگار همدان و عمليات حاجي محمود شمس رئيس هيات مديره كه باعث خسارت آنها و سوء استفاده شركاء شده است، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت دارايي جهت رسيدگي، پاسخ رسيده از وزارت دارايي مرتضي بيات در اين خصوص
همدان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[اسداله و عزيزاله كريمي ساكن قريه دنكيرد] از بروجرد در مورد سهم مالك و رعيت [كه از ديم كاري] ۵/۱ مالك [و از آبي ۳/۱ مالك هستند، درخواست كمك و جبران خسارت وارده به آنها و همچنين درخواست جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران براي كمك به آنها به دليل آتش سوزي خرمن هايشان]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله آقايي مامور سوار فرمانداري قم به مجلس شوراي ملي و شكايت از اخراج خود و سختي معيشت با توجه به ۶ عائله‌اي كه بايد مخارج آنها را بپردازد و درخواست ارجاع شغل و رسيدگي و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
قم
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله آقايي مامور سوار فرمانداري قم به مجلس شوراي ملي و شكايت از اخراج خود و سختي معيشت با توجه به ۶ عائله‌اي كه بايد مخارج آنها را بپردازد و درخواست ارجاع شغل و رسيدگي و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
قم
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اهالي كوي نهم آبان [نامه اي از اهالي مزبور به رئيس مجلس در شكايت از شرارتها و تعديات هوشنگ اكبري مبني بر آزار و اذيت آنها به انضمام نامه اي از عزيزاله خصوصي رئيس انجمن محلي كوي نهم آبان در اعتراض به بي كفايتي شهرباني و پاسگاه كلانتري و درخواست تأمين آسايش محل و رسيدگي دارند]
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • عزيزراله هيبت اله برازنده [نامه عزيزاله برازنده و هيبت الله برازنده به مجلس در شكايت از حسين خدابندلو كدخدا و اعضاي انجمن ده براقان (برغان) كرج مبني بر اينكه بر اثر غرض ورزي پرونده اش را براي آنها تشكيل دادند و نامه ناصر تاج گردن در شكايت از اخراجش از كار]
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه صغري امان‌داري از تبريز به مجلس شوراي ملي در شكايت از عزيزاله كامكار مبني بر اينكه اموال و اثاثيه او ضبط نموده و به دليل نفوذ كامكار در ادارات به شكايت او رسيدگي نمي‌شود درخواست رسيدگي و استرداد اموال و نامه رئيس مجلس به وزارت دادگستري
کرمان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫محمد جاذب نيكو [از رشت (كرد محله)، راجع به گفتگوي حقوقي خد با محمدحسين عزيزاله در اجراي ثبت و دادگاه و بازپرسي رشت بواسطه دسيسه‌چيني قاسم‌نژاد آستانه‌اي (كارمند دادسراي رشت) با نامبرده و تصرف و تصاحب اموال غيرمنقول (خانه و دكاكين) وي]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله عتيقي و سايرين از همدان به مجلس شوراي ملي در شكايت از عمليات شركت پخش سيگار همدان و عمليات حاجي محمود شمس رئيس هيات مديره كه باعث خسارت آنها و سوء استفاده شركاء شده است، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت دارايي جهت رسيدگي، پاسخ رسيده از وزارت دارايي مرتضي بيات در اين خصوص
همدان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شمسي تاجيك [به حادذق نماينده مجلس شوراي ملي، تقاضاي ارجاع شغل به وي در بانك ملي ايران به انضمام شكوائيه اي از وي مبني بر قلت مستمري برقرار شده از سوي وزارت دادگستري در خصوص ورثه شوهرش، عزيزاله امير پناهي، كارمند متوفي آن وزارت خانه و تقاضاي افزايش آن]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه اهالي خورگام و عمارلو به مجلس شوراي ملي در خصوص مزاحمت دهبانان و رؤساي ايل نسبت به رعايا و سوء استفاده‌هايي كه از اهالي به عناوين مختلف مي‌كنند از جمله پيشنهاد كشيدن راه‌شوسه به خرج و كمك مردم كه از طرف عزيزاله جوان‌بخت عمارلوئي به نام ملت داده كه اين پيشنهاد كذب بوده و از طرف اهالي نبوده است و درخواست رسيدگي و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي عزيزاله خان امير تيمچه گروسي به مجلس شوراي ملي توسط محمدحسن مجتهد نماينده گروس به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات مشيرالتجار كردستاني مبني بر دعواي حقوقي بر سر املاك خودالان سنندج و بودالان گروس و تقاضاي رسيدگي. نامه مجلس به وزارت داخله جهت رسيدگي. جوابيه وزارت داخله به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر دستور رسيدگي لازم به حكومت كردستان جهت احقاق حق
گروس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله و علي داد كليمي تويسركاني به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات محمد معاون ماليه محل و كربلائي اسداله تاجر به سبب انحصار مجراي آب مدرسه شاه عباسي و تقاضاي رسيدگي. نامه مجلس به وزارت ماليه جهت رسيدگي. جوابيه وزير ماليه [ميرزا خليل خان فهيم‌الملك] به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر رسيدگي به موضوع شكايت و رفع آن توسط مقامات محلي
نهاوند ـ ملاير ـ تويسركان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه اهالي خورگام و عمارلو به مجلس شوراي ملي در خصوص مزاحمت دهبانان و رؤساي ايل نسبت به رعايا و سوء استفاده‌هايي كه از اهالي به عناوين مختلف مي‌كنند از جمله پيشنهاد كشيدن راه‌شوسه به خرج و كمك مردم كه از طرف عزيزاله جوان‌بخت عمارلوئي به نام ملت داده كه اين پيشنهاد كذب بوده و از طرف اهالي نبوده است و درخواست رسيدگي و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه همرديف استوار يكم عزيزاله ساساني (نصرت ديوان) از تهران دفتر چاپخانه ستاد ارتش به مجلس شوراي ملي در شكايت از مداخله محمد ساساني در املاك موقوفه جد پدري او (حاجي ميرزا عبدالعلي مرحوم امين ديوانخانه سابق آذربايجان) واقع در گرمرود كه به ناحق خود را جزو ورثع معرفي و توليت آنجا را به اسم خودش گرفته و اصل وقفنامه را از بين برده است، نامه رئيس مجلس به وزارت فرهنگ جهت رسيدگي
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه همرديف استوار يكم عزيزاله ساساني (نصرت ديوان) از تهران دفتر چاپخانه ستاد ارتش به مجلس شوراي ملي در شكايت از مداخله محمد ساساني در املاك موقوفه جد پدري او (حاجي ميرزا عبدالعلي مرحوم امين ديوانخانه سابق آذربايجان) واقع در گرمرود كه به ناحق خود را جزو ورثع معرفي و توليت آنجا را به اسم خودش گرفته و اصل وقفنامه را از بين برده است، نامه رئيس مجلس به وزارت فرهنگ جهت رسيدگي
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • آرسن سليمانيان [از خرم آباد لرستان راجع به اينكه شيخ عزيزاله ضيائي به ناحق دادخواستي عليه وي مبني بر عدم پرداخت بهره مالكانه به دادگستري خرم آباد داده و با همدستي مأمورين دادگستري مبلغي از ا و اخذ و در شهرباني زندانش نموده اند و] شكايت از دادگستري خرم آباد كه به پرونده او رسيدگي نمي كند [تقاضاي جبران خسارت وارده و اعاده حيثيت نموده]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي عزيزاله خان امير تيمچه گروسي به مجلس شوراي ملي توسط محمدحسن مجتهد نماينده گروس به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات مشيرالتجار كردستاني مبني بر دعواي حقوقي بر سر املاك خودالان سنندج و بودالان گروس و تقاضاي رسيدگي. نامه مجلس به وزارت داخله جهت رسيدگي. جوابيه وزارت داخله به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر دستور رسيدگي لازم به حكومت كردستان جهت احقاق حق
گروس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله و علي داد كليمي تويسركاني به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات محمد معاون ماليه محل و كربلائي اسداله تاجر به سبب انحصار مجراي آب مدرسه شاه عباسي و تقاضاي رسيدگي. نامه مجلس به وزارت ماليه جهت رسيدگي. جوابيه وزير ماليه [ميرزا خليل خان فهيم‌الملك] به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر رسيدگي به موضوع شكايت و رفع آن توسط مقامات محلي
نهاوند ـ ملاير ـ تويسركان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 301

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.