×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ‏‫محمد فولادي-شكايت از آقاي صفائي [مبني بر عدم پرداخت حقوق آنها كه كارمندان روزمزد بدون حكم اداره دارايي اراك مي باشند، درخواست صدور حكم و دستور پرداخت دستمزد خود را دارند همچنين شكايت از بركنار نمودنش از خدمت و جايگزيني عزيزاله احمدي به جاي وي]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حاج عزيزاله فريد طالقاني از طالقان به مجلس شوراي ملي در شكايت از سارقين مسلح و غارت گوسفندان خود و بد رفتاري مامورين ژاندارم، نامه رئيس مجلس شوراي ملي آقاي اسفندياري به وزارت كشور جهت رسيدگي، پاسخ وزارت كشور مبني بر رسيدگي
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حاج عزيزاله فريد طالقاني از طالقان به مجلس شوراي ملي در شكايت از سارقين مسلح و غارت گوسفندان خود و بد رفتاري مامورين ژاندارم، نامه رئيس مجلس شوراي ملي آقاي اسفندياري به وزارت كشور جهت رسيدگي، پاسخ وزارت كشور مبني بر رسيدگي
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله افتخاري حسابدار انبار غله اقتصاد داراب از نيريز به مجلس شوراي ملي راجع به مجروح شدن خود از سارقين و خسارت وارده و شكايت از عدم رجوع شغل و درخواست پرداخت حقوق معوقه خود، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت دارايي جهت رسيدگي، پاسخ رسيده از سيد مهدي فرخ وزير دارايي در اين خصوص
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [عزيزاله شفيعي ايران نژاد راجع به باغباني خود در اراضي آقايان جعفر كاغذچي و محمدرضا كرمي تجار سرشناس رضائيه در شكايت از عدم پرداخت دستمزد عزيزاحمدي از مياندوآب در شكايت از بيكاري از شغلش در شركت آپور سد نوروز كو زرينه رود و اظهار عسرت و پريشاني و تقاضاي رسيدگي/ محمدخليل خاتمي راننده شركت مهاباد در شكايت از اخراج از شغلش و تقاضاي رسيدگي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت گروهبان سوم، عزيزاله سرابي از همدان به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه وي به بيماري عصبي مبتلا مي‌باشد و در زماني كه از حالت طبيعي خارج بوده، مامورين ژاندارمري او را بدون دليل زنداني و اموالش را تصاحب كرده‌اند او تقاضاي رسيدگي و آزادي دارد. نامه مجلس به وزارت كشور و جوابيه آن
همدان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه سرهنگ بازنشسته عزيزاله اميررحيمي، به منوچهر اقبال نخست وزير و رونوشت آن به مجلس شوراي ملي در اعتراض به عمل‌كرد دولت حسين اعلا مبني بر شركت ايران در پيمان بغداد و اشغال جزيره بحرين كه متعلق به ايران بوده و توسط انگلستان از خاك ايران جدا شده و تحت عنوان اميرنشين بحرين اداره ميشود
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي عزيزاله قاضي‌پور به مجلس شوراي ملي درشكايت ازعدم پرداخت حقوق مدت خدمتش كه در خرم‌آباد متصدي فروش ترياك بوده و همچنين شكايت ازسوء استفاده عموي خود رضا قاضي كه پس از فوت پدرش قيم او شده و كليه ماترك پدر وارثيه او را تصاحب نموده درخواست رسيدگي و احقاق حق و نامه رئيس مجلس و وزارت دارايي و دادگستري دراين خصوص
خرم‌آباد
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله بيات و عده‌اي ديگر از اهالي چاپلق از خمين به مجلس شوراي ملي درشكايت از فشار مامورين خواروبار در مطالبه مازاد و محروميت رعايا ازدريافت سهميه قندوشكر و قماش و سختي معاش درخواست رسيدگي ونامه رئيس مجلس و وزارت دارايي دراين خصوص
خرم‌آباد
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي عزيزاله قاضي‌پور به مجلس شوراي ملي درشكايت ازعدم پرداخت حقوق مدت خدمتش كه در خرم‌آباد متصدي فروش ترياك بوده و همچنين شكايت ازسوء استفاده عموي خود رضا قاضي كه پس از فوت پدرش قيم او شده و كليه ماترك پدر وارثيه او را تصاحب نموده درخواست رسيدگي و احقاق حق و نامه رئيس مجلس و وزارت دارايي و دادگستري دراين خصوص
خرم‌آباد
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف چندتن از رعاياي سقز و كردستان از تكاب به مجلس شوراي ملي درشكايت از تعديات، تجاوزات و غارتگري‌هاي بخشدار و رئيس خواربار آنجا، عزيزاله مسعود وزيري. همچنين آنها از پرداخت مازاد غله و طرز دريافت ماليات از آنها، شكايت دارند و خواستار رسيدگي مي‌باشند. نامه مجلس به وزارت دارايي و جوابيه آن
ک‍ردس‍ت‍ان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت عزيزاله هوشيدري از كرمانشاه به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه گروهبان يكم، لاررادكيان، به همراه همسرش، شبانه به منزل او حمله كرده، وي را كتك زده و اموال واثاثيه‌اش را غارت كرده‌اند. نامه مجلس به وزارت جنگ و جوابيه آن
كرمانشاهان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايات گل دادخسروي، براتعلي سيامكا، رمضانعلي شريفي، عزيزاله كافي، خانلر صفرزاده، فضل حق، مشهدي محمد سلطاني به همراه ۱۴ نفر، عباس اميري به همراه چند نفر، حسن خورشيدي، غلامرضا نيازآبادي به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه به اتهام قتل، حمل اسلحه و قاچاق و راهزني در زندان شهرباني مشهد زنداني هستند و نامه مجلس به وزارت جنگ و دادگستري و جوابيه آن
خراسان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ابراهيم صفايي [از بروجرد شكايت از تعديات و تجاوزات عزيزاله بيات نسبت به تصرف اموال و املاك وي و تقاضاي مساعدت و رسيدگي به آن/ كبري سالار پور گودرزي شكايت از شيخ الاسلامي رئيس دادگستري بروجرد راجع به همدستي با شهر بانو بيات در تصرف املاك موروثي وي]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف چندتن از رعاياي سقز و كردستان از تكاب به مجلس شوراي ملي درشكايت از تعديات، تجاوزات و غارتگري‌هاي بخشدار و رئيس خواربار آنجا، عزيزاله مسعود وزيري. همچنين آنها از پرداخت مازاد غله و طرز دريافت ماليات از آنها، شكايت دارند و خواستار رسيدگي مي‌باشند. نامه مجلس به وزارت دارايي و جوابيه آن
ک‍ردس‍ت‍ان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف شكايت عزيزاله گلشن و تعدادي از اهالي آباده به مجلس شورايملي مبني بر اينكه شيخ علي اكبر روضه خان با تشكيل حزب، مردم را به قتل و غارت يك عده بهايي حوزه آباده تشويق مي كند و نامه مجلس به وزارت كشور
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت عزيزاله هوشيدري از كرمانشاه به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه گروهبان يكم، لاررادكيان، به همراه همسرش، شبانه به منزل او حمله كرده، وي را كتك زده و اموال واثاثيه‌اش را غارت كرده‌اند. نامه مجلس به وزارت جنگ و جوابيه آن
كرمانشاهان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت حسين ناصري از عبدالله و بياض ناصري كه ضمن تحريك عده‌اي از رعاياي روستاي چناق بلاغ [از توابع مراغه] پدر خود عزيزاله ناصري (ناصر لشكر) را به قتل رسانده اموال او را سرقت كرده‌اند و نامه رئيس مجلس شورايملي به وزارت دادگستري و جوابيه اين وزارتخانه در اين خصوص
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت سرباز وظيفه كتاب اله سنائي از عزيزاله محسني كه در غياب او ملكش را تصرف و به نام خود ثبت كرده است، درخواست رسيدگي و احقاق حقش را دارد و نامه رئيس مجلس شورايملي به وزارت دادگستري و جوابيه‌هاي اين وزارتخانه و مجلس شورايملي در اين مورد
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايات گل دادخسروي، براتعلي سيامكا، رمضانعلي شريفي، عزيزاله كافي، خانلر صفرزاده، فضل حق، مشهدي محمد سلطاني به همراه ۱۴ نفر، عباس اميري به همراه چند نفر، حسن خورشيدي، غلامرضا نيازآبادي به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه به اتهام قتل، حمل اسلحه و قاچاق و راهزني در زندان شهرباني مشهد زنداني هستند و نامه مجلس به وزارت جنگ و دادگستري و جوابيه آن
خراسان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 301

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.