×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • غلامحسين جمالي [و عده اي از اهالي اليگودرز از اراك] شكايت از آقاي اميرقاسم فولادوند كه دو دانگ موقوفه قريه كرجي جاپلق را در بربرود تصرف نموده [نامه اي از عزيزاله بيات در شكايت از تعديات فولادونديها و تقاضاي تعويض فرماندار و نامه ديگري از معصومه بيات در شكايت از عمليات جابرانه عزيزاله بيات آقاخاني در املاك جاپلق سهم الارث پدري او و درخواست رسيدگي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله عيسي‌زاده از جيرفت به مجلس شوراي ملي در شكايت از تجاوزات و تصرفات عدواني سعيد رودباري در محصول خرماي او و عدم رسيدگي فرماندار نظامي كرمان به پرونده او . نامه مجلس به وزارت جنگ و كشور و جوابيه آنها
کرمان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف گداعلي نظرپور از رشت به مجلس شوراي ملي در شكايت از عزيزاله جوان‌بخت و عده‌اي ديگر كه شبانه در غيبت او به خانه‌اش ريخته و اموال و اثاثيه‌اش را به غارت برده و ام‌البنين ( دخترش ) را هم ربوده‌اند درخواست رسيدگي و تعقيب آنها و استرداد اموال و اثاثيه و دخترش و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه مراد رضواني، دانشجوي دبيرستان البرز ( كالج ) تهران به مجلس شوراي ملي در شكايت از تعديات و تجاوزات حسين خزلي ( سالار نصرت ) و پسرعموهايش، عزيزاله خزائي و نامدار اسدي ( سالاراكرم سابق ) نسبت به او و ازبين بردن محصول زراعيش . نامه مجلس به وزارت كشور و جوابيه آن ( در جزوه‌دان۳۴/۱، ۱۰دوره ۱۵ بايگاني شده است )
نهاوند ـ ملاير ـ تويسركان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف شكايت عزيزاله بيات و عده‌اي ديگر از اهالي خمين به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه چغندرهايشان را به كارخانه قندسازي شازند تحويل داده‌اند اما نه قند توليدشده را به آنها دادند و نه مساعده سال جاري را . نامه مجلس به وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و جوابيه آن
گلپايگان-كمره-خوانسار
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عده‌اي از اهالي بندر پهلوي [ بندر انزلي ] به مجلس شوراي ملي در شكايت از شرارت و غارتگري مسلحانه عزيزاله اميري و عده ديگري از سارقين كه اموال و احشام اهالي را به غارت برده‌اند درخواست رسيدگي و جلوگيري از تعديات آنان و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت گروهبان سوم، عزيزاله سرابي از همدان به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه وي به بيماري عصبي مبتلا مي‌باشد و در زماني كه از حالت طبيعي خارج بوده، مامورين ژاندارمري او را بدون دليل زنداني و اموالش را تصاحب كرده‌اند او تقاضاي رسيدگي و آزادي دارد. نامه مجلس به وزارت كشور و جوابيه آن
همدان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله بيات و عده‌اي ديگر از اهالي چاپلق از خمين به مجلس شوراي ملي درشكايت از فشار مامورين خواروبار در مطالبه مازاد و محروميت رعايا ازدريافت سهميه قندوشكر و قماش و سختي معاش درخواست رسيدگي ونامه رئيس مجلس و وزارت دارايي دراين خصوص
خرم‌آباد
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه سرهنگ بازنشسته عزيزاله اميررحيمي، به منوچهر اقبال نخست وزير و رونوشت آن به مجلس شوراي ملي در اعتراض به عمل‌كرد دولت حسين اعلا مبني بر شركت ايران در پيمان بغداد و اشغال جزيره بحرين كه متعلق به ايران بوده و توسط انگلستان از خاك ايران جدا شده و تحت عنوان اميرنشين بحرين اداره ميشود
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف شكايت عزيزاله گلشن و تعدادي از اهالي آباده به مجلس شورايملي مبني بر اينكه شيخ علي اكبر روضه خان با تشكيل حزب، مردم را به قتل و غارت يك عده بهايي حوزه آباده تشويق مي كند و نامه مجلس به وزارت كشور
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت سرباز وظيفه كتاب اله سنائي از عزيزاله محسني كه در غياب او ملكش را تصرف و به نام خود ثبت كرده است، درخواست رسيدگي و احقاق حقش را دارد و نامه رئيس مجلس شورايملي به وزارت دادگستري و جوابيه‌هاي اين وزارتخانه و مجلس شورايملي در اين مورد
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شكايت حسين ناصري از عبدالله و بياض ناصري كه ضمن تحريك عده‌اي از رعاياي روستاي چناق بلاغ [از توابع مراغه] پدر خود عزيزاله ناصري (ناصر لشكر) را به قتل رسانده اموال او را سرقت كرده‌اند و نامه رئيس مجلس شورايملي به وزارت دادگستري و جوابيه اين وزارتخانه در اين خصوص
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عده‌اي از اهالي بندر پهلوي [ بندر انزلي ] به مجلس شوراي ملي در شكايت از شرارت و غارتگري مسلحانه عزيزاله اميري و عده ديگري از سارقين كه اموال و احشام اهالي را به غارت برده‌اند درخواست رسيدگي و جلوگيري از تعديات آنان و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف شكايت عزيزاله بيات و عده‌اي ديگر از اهالي خمين به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه چغندرهايشان را به كارخانه قندسازي شازند تحويل داده‌اند اما نه قند توليدشده را به آنها دادند و نه مساعده سال جاري را . نامه مجلس به وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و جوابيه آن
گلپايگان-كمره-خوانسار
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه مراد رضواني، دانشجوي دبيرستان البرز ( كالج ) تهران به مجلس شوراي ملي در شكايت از تعديات و تجاوزات حسين خزلي ( سالار نصرت ) و پسرعموهايش، عزيزاله خزائي و نامدار اسدي ( سالاراكرم سابق ) نسبت به او و ازبين بردن محصول زراعيش . نامه مجلس به وزارت كشور و جوابيه آن ( در جزوه‌دان۳۴/۱، ۱۰دوره ۱۵ بايگاني شده است )
نهاوند ـ ملاير ـ تويسركان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله عيسي‌زاده از جيرفت به مجلس شوراي ملي در شكايت از تجاوزات و تصرفات عدواني سعيد رودباري در محصول خرماي او و عدم رسيدگي فرماندار نظامي كرمان به پرونده او . نامه مجلس به وزارت جنگ و كشور و جوابيه آنها
کرمان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف گداعلي نظرپور از رشت به مجلس شوراي ملي در شكايت از عزيزاله جوان‌بخت و عده‌اي ديگر كه شبانه در غيبت او به خانه‌اش ريخته و اموال و اثاثيه‌اش را به غارت برده و ام‌البنين ( دخترش ) را هم ربوده‌اند درخواست رسيدگي و تعقيب آنها و استرداد اموال و اثاثيه و دخترش و نامه رئيس مجلس به وزارت كشور
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه صغري امان‌داري از تبريز به مجلس شوراي ملي در شكايت از عزيزاله كامكار مبني بر اينكه اموال و اثاثيه او ضبط نموده و به دليل نفوذ كامكار در ادارات به شكايت او رسيدگي نمي‌شود درخواست رسيدگي و استرداد اموال و نامه رئيس مجلس به وزارت دادگستري
کرمان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [عزيزاله افشار و عده اي ديگر از كاركنان آموزش و پرورش تقاضاي ارتقاء گروه، حسن نيك نژاد و عده اي از معلمان ممتاز قزوين شكايت نسبت به عدم ارتقاء گردهشان/ حسين ميزچي و عده‌اي ديگر تقاضاي پاداش و را به معلمان]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله افتخاري حسابدار انبار غله اقتصاد داراب از نيريز به مجلس شوراي ملي راجع به مجروح شدن خود از سارقين و خسارت وارده و شكايت از عدم رجوع شغل و درخواست پرداخت حقوق معوقه خود، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت دارايي جهت رسيدگي، پاسخ رسيده از سيد مهدي فرخ وزير دارايي در اين خصوص
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 301

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.