×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
شاكيان منابع طبيعي [حمزه زندي و عده اي ديگر از عشاير كشكولي بزرگ تيره لك در شكايت از عبداله خان قاسمي كشكولي مبني بر تصرف اراضي آنها / عشاير قلي استوارتي و عده اي از تقاضاي مساعدت مالي به علت خشكسالي / انجمن شهر شيراز در شكايت از مهندس هاشمي مبني بر تصرف عدواني مراتع و زمين هاي آنها/ اردشير موسوي پور از بازرنگ بويراحمد در شكايت از صدراله رودشتيان، پري جان حسيني و عده اي ديگر از قل خسرو بويراحمد مبني بر خلع يد وي از اراضي اش/ قربانعلي جعفرپور و كارگران آردسفيد حاج ميرزا احمد عربزاده در شكايت از وي مبني بر تضييع حقوق كارگري آنها/ عشاير كشكولي تيره يادكوري در شكايت از عبداله خان قاسمي خان آنجا مبني بر ايجاد مزاحمت و ممانعت از تعليف احشام آنها/ اله وردي ذيلاب پور از گچ محمدحسين خان وتل بلند ماهور ميلاس در شكايت از عبدالحسين و عبداله عباس كيخا و رياست پاسگاه آنجا مبني بر تصرف عدواني مراتع آنها/ علي بازكردلو در شكايت از باميرخان آزادي، اسكندي مبني بر تصرف مرتع آنها/ قلي روستا از طرف زارعين و د
 • شاكيان منابع طبيعي [حمزه زندي و عده اي ديگر از عشاير كشكولي بزرگ تيره لك در شكايت از عبداله خان قاسمي كشكولي مبني بر تصرف اراضي آنها / عشاير قلي استوارتي و عده اي از تقاضاي مساعدت مالي به علت خشكسالي / انجمن شهر شيراز در شكايت از مهندس هاشمي مبني بر تصرف عدواني مراتع و زمين هاي آنها/ اردشير موسوي پور از بازرنگ بويراحمد در شكايت از صدراله رودشتيان، پري جان حسيني و عده اي ديگر از قل خسرو بويراحمد مبني بر خلع يد وي از اراضي اش/ قربانعلي جعفرپور و كارگران آردسفيد حاج ميرزا احمد عربزاده در شكايت از وي مبني بر تضييع حقوق كارگري آنها/ عشاير كشكولي تيره يادكوري در شكايت از عبداله خان قاسمي خان آنجا مبني بر ايجاد مزاحمت و ممانعت از تعليف احشام آنها/ اله وردي ذيلاب پور از گچ محمدحسين خان وتل بلند ماهور ميلاس در شكايت از عبدالحسين و عبداله عباس كيخا و رياست پاسگاه آنجا مبني بر تصرف عدواني مراتع آنها/ علي بازكردلو در شكايت از باميرخان آزادي، اسكندي مبني بر تصرف مرتع آنها/ قلي روستا از طرف زارعين و دامداران قريه شاه شهيدان كوار فارس در شكايت عباس ماندش و جعفر شكرالهي كارمند منابع طبيعي مبني بر تصرف
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حسين سلطان‌زاده از اردبيل به رئيس مجلس آقاي اسفندياري راجع به كشته شدن برادر خود حسن عطايي در حوادث حمله هوايي ارتش شوروي در حين انجام وظيفه سربازي و غارت اموال و اثاثيه او و مطالبه خسارت وارده، نامه رئيس مجلس به وزارت جنگ و وزارت كشور جهت رسيدگي، پاسخ وزارت جنگ مبني بر اينكه درصورتيكه سرباز شهيد وراثي دارد ورقه حصر وراثت ارسال دارند تا اقدام شود
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حسين سلطان‌زاده از اردبيل به رئيس مجلس آقاي اسفندياري راجع به كشته شدن برادر خود حسن عطايي در حوادث حمله هوايي ارتش شوروي در حين انجام وظيفه سربازي و غارت اموال و اثاثيه او و مطالبه خسارت وارده، نامه رئيس مجلس به وزارت جنگ و وزارت كشور جهت رسيدگي، پاسخ وزارت جنگ مبني بر اينكه درصورتيكه سرباز شهيد وراثي دارد ورقه حصر وراثت ارسال دارند تا اقدام شود
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[نامه ها و تلگرافهاي تبريك محسن پزشكپور، احمد هوشنگ شريفي و فضل اله كاسمي، علي نقي عالياني، جواد مهذب، روشن ضمير، علي دريا بيگي، ناصر صدري، امين اسلامي، عباس قره باغي، موسي درودي، جواد سعيدي، محمد سام، عباس صفريان، ابراهيم، صهبا، عباس عطايي، اكبر خرازي، رضا رستگار، احمد انواري، امير علم خزيمه، دكتر مقصود لو، مجتبي عالمي، احمد مطهري به عبداله رياضي در خصوص انتخاب مجدد وي به نمايندگي مجلس]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫پرويز اسفندياري شكايات اشخاص [پرويز اسفندياري ساكن باجگاه شيراز شكايت از صفدريارخاني و عده اي ديگر مبني بر حمله به منزل مشاراليه و ربودن دخترش /رحمت الله كريمي شكايت از مأمورين ماليات مبني بر اخذ ماليات غيرقانوني از مشاراليه / حنيفه كاظمي ساكن پاسارگارد شكايت از اجحافات جهانگير هوشيار /علي سحرگاهي ساكن گله دار شكايت از تعديات حسن چوگاني نسبت به مشاراليه /نادعلي ترابي از شيراز شكايت از حاج علمدار ترابي و عده اي ديگر /نوروز ملا احمدي ساكن قريه الياس آباد شكايت از اجخافات سهرابخان كشكولي نسبت به مشاراليه / محمد قائدي و عده اي از اهالي جاه ورز بيرم شكايت از تعديات حيدرذ حيدري و چند نفر ديگر نسبت به مشاراليها /پور اكبري ساكن ابرقو شكايت از تعديات اميد سالار ابرقوئي نسبت به اهالي / يار محمد افغاني ساكن حسين آباد كوشك راجع به معامله خود با قدرت شاهسوندي /بانو دلشاد هوشمند ساكن سروستان شكايت از عبدالمجيد فريدوني /غفار عابدي ساكن اردكان شكايت از شركت فرجام مبني بر از بين بردن درختهاي گردوي مشار
 • ‏‫پرويز اسفندياري شكايات اشخاص [پرويز اسفندياري ساكن باجگاه شيراز شكايت از صفدريارخاني و عده اي ديگر مبني بر حمله به منزل مشاراليه و ربودن دخترش /رحمت الله كريمي شكايت از مأمورين ماليات مبني بر اخذ ماليات غيرقانوني از مشاراليه / حنيفه كاظمي ساكن پاسارگارد شكايت از اجحافات جهانگير هوشيار /علي سحرگاهي ساكن گله دار شكايت از تعديات حسن چوگاني نسبت به مشاراليه /نادعلي ترابي از شيراز شكايت از حاج علمدار ترابي و عده اي ديگر /نوروز ملا احمدي ساكن قريه الياس آباد شكايت از اجخافات سهرابخان كشكولي نسبت به مشاراليه / محمد قائدي و عده اي از اهالي جاه ورز بيرم شكايت از تعديات حيدرذ حيدري و چند نفر ديگر نسبت به مشاراليها /پور اكبري ساكن ابرقو شكايت از تعديات اميد سالار ابرقوئي نسبت به اهالي / يار محمد افغاني ساكن حسين آباد كوشك راجع به معامله خود با قدرت شاهسوندي /بانو دلشاد هوشمند ساكن سروستان شكايت از عبدالمجيد فريدوني /غفار عابدي ساكن اردكان شكايت از شركت فرجام مبني بر از بين بردن درختهاي گردوي مشاراليه / محمد كاظم مظلوميان ساكن اكبرآباد فسا شكايت از روح الله و نصرت الله كرمانشاهچي مالكان كارخانه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
كاركنان شهرباني[ آصفه كرامتي همسر مرتضي لك ستوان بازنشسته، تقاضاي معالجه همسرش/ محمدحامدي ستوان دوم بازنشسته، تقاضاي پرداخت كسر حقوق سنواتي وي/ رضامينايي سرپاس دوم ذبيح الله قالي باف پاسبان، محمدرضا اميني، افسر (متهم به جاسوسي)، اسمعيل غيرسرپاسبان دوم، علي خمجاني سرپاس دوم از استان مركزي (متهم به مصرف موادمخدر)، اخراج شدگان از كار، تقاضاي استخدام مجدد كمك مالي يداله افشار استاجلو، سرهنگ بازنشسته، محمدرضا كهنوش ستوان يكم بازنشسته اجرائي حقوق تقاضاي رسيدگي به وضعيت بازنشستگي آنها/ حسين خدامان، افراد بازنشسته شهرباني، تقاضاي رسيدگي به وضعيت معاش فرزندان آنها/ ناصر عطايي ستوان يكم بازنشسته، تقاضاي افزايش حقوق بازنشستگي / خسرو رضوانپور سرهنگ بازنشسته، شكايت نسبت به عدم ترفيع درجه و بازنشستگي پيش از موعدش/ باقر ضرغامي، استوار بازنشسته اخراجي، تقاضاي رفع و تبعيض و رسيدگي به پرونده بازنشستگي اش/ ميرزايي سرپاس يكم بازنشسته اخراجي، تقاضاي رسيدگي و احقاق حقش/ علي اكبر وادي همرديف سروان، حسين قدم شا
 • كاركنان شهرباني[ آصفه كرامتي همسر مرتضي لك ستوان بازنشسته، تقاضاي معالجه همسرش/ محمدحامدي ستوان دوم بازنشسته، تقاضاي پرداخت كسر حقوق سنواتي وي/ رضامينايي سرپاس دوم ذبيح الله قالي باف پاسبان، محمدرضا اميني، افسر (متهم به جاسوسي)، اسمعيل غيرسرپاسبان دوم، علي خمجاني سرپاس دوم از استان مركزي (متهم به مصرف موادمخدر)، اخراج شدگان از كار، تقاضاي استخدام مجدد كمك مالي يداله افشار استاجلو، سرهنگ بازنشسته، محمدرضا كهنوش ستوان يكم بازنشسته اجرائي حقوق تقاضاي رسيدگي به وضعيت بازنشستگي آنها/ حسين خدامان، افراد بازنشسته شهرباني، تقاضاي رسيدگي به وضعيت معاش فرزندان آنها/ ناصر عطايي ستوان يكم بازنشسته، تقاضاي افزايش حقوق بازنشستگي / خسرو رضوانپور سرهنگ بازنشسته، شكايت نسبت به عدم ترفيع درجه و بازنشستگي پيش از موعدش/ باقر ضرغامي، استوار بازنشسته اخراجي، تقاضاي رفع و تبعيض و رسيدگي به پرونده بازنشستگي اش/ ميرزايي سرپاس يكم بازنشسته اخراجي، تقاضاي رسيدگي و احقاق حقش/ علي اكبر وادي همرديف سروان، حسين قدم شاهي ستوان يكم، قدرت اله ناظري همرديف ستوان دوم، محمد صادق برزي همرديف ستوان دوم/ رضا زندي مقدم پليس ب
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[شكايتهاي اهالي و كشاورزان دشت مغان از شركت زراعي شاهسون، اداره املاك استان آذربايجان شرقي و شركت زراعي مغان به خاطر اجحاف به آنها /شكايات و درخواستهاي احقاق حق آقايان محمد فتحي افشار، حاج آقاجان نوري ساكن قريه يالتوز آغاج، عبدالله امير عطايي خرده مالك مقيم ميانه درباره قراء سيدلر، هفت چشمه و ليوانلو، حميد بروكي ميلان، شهسوار صبوري از زارعين آعجه رود از توابع هشترود /درخواست اهالي چاراوياق براي رسيدگي به كار كشاورزان و جلوگيري از كوچ آنها به تهران/تقاضاي عده اي از توليد كنندگان پياز شهرك ايلخچي از توابع تبريز مبني بر حمايت دولت از آنها براي جبران خسارتهاي وارده به آنان /شكايت حاح صمد پارسيان از اداره كل تعاون و امور روستاهاي آذربايجان شرقي مبني بر ندادن اجازه ساخت و ساز به او در زمين خودش]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫[هوشنگ فاطمي، محمد تقي شريعت نماينده مردم گناباد، دكتر اقدمي عبداله صديق زاده دكتر فتح الله سوادكوهي، پروينه وزيبي، محمد رضا هاشمي نژاد، مهناز اعتمادي، موسي عباس عطايي، مهدي صائبي، ژاله ضرابي، علي اكبر معتضدي، احمد كميلي زاده، پروين فرهنگ بيگوند، محمود تقي زاتده منظري، جعفر جوادي دكتر چهررازي، علي پاشانوري اسفندياري، سالارجاف، دكتر مهدي مينايي، عبدالله توكلي، حسن صدر، محمد كاظم جزايري مجتبي عالمي، سيف الدين اهري /عبدالحسين نژده، هرمز پيشوايي، دكتر بقايي يزدي، نعمت الله قاضي، دكتر ستوده، سيد رضا حجتي، صدرالله رئيسي، ابراهيم ماخوري، غلامعلي محمدي كوشكي، فريدون سعادت قدسي نيا، سيد محمد جزايري، هوشنگ رشيد ياسمي، محمد علي اديب مجلسي، مصطفي رحيم زاده، محمد اسلامي، عبدالعزيز راشدي و رحيمي لاريجاني تقاضاي عضويت در گروه پارلماني بين المجالس را دارند/اساسنامه شركت تعاوني مسكن نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي ملي /اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره هاي جديد به قانون شركتهاي تعاوني /مشخصات مجتبي نوري
 • ‏‫[هوشنگ فاطمي، محمد تقي شريعت نماينده مردم گناباد، دكتر اقدمي عبداله صديق زاده دكتر فتح الله سوادكوهي، پروينه وزيبي، محمد رضا هاشمي نژاد، مهناز اعتمادي، موسي عباس عطايي، مهدي صائبي، ژاله ضرابي، علي اكبر معتضدي، احمد كميلي زاده، پروين فرهنگ بيگوند، محمود تقي زاتده منظري، جعفر جوادي دكتر چهررازي، علي پاشانوري اسفندياري، سالارجاف، دكتر مهدي مينايي، عبدالله توكلي، حسن صدر، محمد كاظم جزايري مجتبي عالمي، سيف الدين اهري /عبدالحسين نژده، هرمز پيشوايي، دكتر بقايي يزدي، نعمت الله قاضي، دكتر ستوده، سيد رضا حجتي، صدرالله رئيسي، ابراهيم ماخوري، غلامعلي محمدي كوشكي، فريدون سعادت قدسي نيا، سيد محمد جزايري، هوشنگ رشيد ياسمي، محمد علي اديب مجلسي، مصطفي رحيم زاده، محمد اسلامي، عبدالعزيز راشدي و رحيمي لاريجاني تقاضاي عضويت در گروه پارلماني بين المجالس را دارند/اساسنامه شركت تعاوني مسكن نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي ملي /اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره هاي جديد به قانون شركتهاي تعاوني /مشخصات مجتبي نوري از حوزه انتخابيه شاه زند اراك/مشخصات محمد رحيم شيخ الاسلامي بانه/نشريه خبري خبرگزاري پارس راجع به خل
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ابوطالب حضرتي [ساكن زيرآب مازندران تقاضاي استخدام وي در كارگاه زغال سنگ معدن منطقه ممذكور/ برارجان حسن زاده، ‌ساكن بابل، تقاضاي ارجاع شغل به مشاراليه/ صفور خليلي، ‌ساكن مازندران، راجع به عدم استطاعت مالي مشاراليه‌، تقاضاي مساعدت مالي به وي/ غلامرضا ابراهيم، كارمند اداره دارايي نوشهر، در شكايت از اداره مذكور مبني بر اخراج مشاراليه/ غلامحسين عطايي سپاهي دانش، ‌ساكن رامسر، تقاضاي ارجاع شغل در وزارت آموزش و پرورش به مشاراليه/ حسن رخ فيروز ساكن مازندران ‌، تقاضاي ارجاع شغل در كارخانه اشباع نراورس شيرگاه و راه آهن شمال به مشااليه/ كامل خدير ساكن بهشهر، ‌تقاضاي ارجاع شغل به مشاراليه/ قربانعلي پيشيان، ‌ساكن چالوس، ‌تقاضاي ارجاع شغل در يكي از ادارات دولتي به مشاراليه/ سبحان نديمي ساكن چالوس، ‌تقاضاي ارجاع شغل در اداره بهداري منطقه مذكور به مشاراليه]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[نامه نمايندگان مجلس به دبير كل گروه پارلماني ايران اتحاديه بين المجالس، نصرت اله معززي محمد رضا وكيل، علي پاشانوري، حيدرزاده مبني بر عضويت در گروه المان و بلغارستان /ملك تاج برومند، علي نصيرزاده، مصطفي الموتي، عبدالحسين ماني، ابراهيم كسرايي، عنايت اله هاشمي، حبيب بهار، جعفر قاسم زاده مبني بر عضويت در گروه هند و پاكستان/موسي دروودي، ابوالحسن عاملي، غلام رضا عدل، عباس عطايي، محمد پارسا، فريدون سعادت و باقر شادمان مبني بر عضويت در گروه فرانسه و انگلستان، غلام علي قاسمي، فريده هاشمي، فريده هاشمي، صديق اسفندياري، كريم كاظمي، علي قلي سميعي، سعيد جوادي، نوذر صادقي و اخلاق پور مبني بر عضويت در گروه ژاپن و تركيه /جهانشاه افشار، نيرالدوله موسوي، جعفر منصوريان، مهدي شيخ الاسلامي، فتح اله هاشمي، بوذر جمهري و رخشنده كمالي مبني بر عضويت در گروه سنگال و كره جنوبي براي شركت در همايش اتحاديه بين المجالس جهان]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫۱۳۵۴/۷/۹ شكايت از اشخاص [كبري نصرت مند شكايت از گروهبان يكم امير فرحي دو كوهي مبني بر كشتن استوار يكم بهرام شوهر مشاراليه /علي محمدي از شيراز راجع به اختلاف ملكي خود با حسن نهاوندي /علي اصغر عباسي ساكن فسا شكايت از اعمال غيرقانوني عزيز الله قواني و قاسم منتخب متصديان كارخانه پارس /سلمان سليماني ساكن شيراز شكايت از اجحافات حاجي فتح الله منفرد و بديعي مدير دادگاه داراب/محمد بديع الزماني ساكن لار شكايت از فرشادي و توكلي مبني بر تصاحب درختهاي مشاراليه/قهرمان انصاري ساكن قريه پاپوني راجع به اختلاف خود با سيد مهدي زهرائي /محمد رضا سليمانيان و محمد علي فرود ساكن آباده راجع به معامله ملكي با حسين صدري اصفهاني كارمند بازنشسته دارائي /محمد علي اسدي ساكن ايل كشكولي شكايت از اجحافات بهزاد رستمي و چند نفر ديگر نسبت به مشاراليه/خمار قهرماني ساكن خنج راجع به اختلاف ملكي خود با خليل كرمي/حسين اكرمي ابرقوئي ساكن آباده شكايت از علاءالدين مهدوي مبني برتصرف اراضي مشاراليه /گروهبان يكم داراب دارابي ساكن كا
 • ‏‫۱۳۵۴/۷/۹ شكايت از اشخاص [كبري نصرت مند شكايت از گروهبان يكم امير فرحي دو كوهي مبني بر كشتن استوار يكم بهرام شوهر مشاراليه /علي محمدي از شيراز راجع به اختلاف ملكي خود با حسن نهاوندي /علي اصغر عباسي ساكن فسا شكايت از اعمال غيرقانوني عزيز الله قواني و قاسم منتخب متصديان كارخانه پارس /سلمان سليماني ساكن شيراز شكايت از اجحافات حاجي فتح الله منفرد و بديعي مدير دادگاه داراب/محمد بديع الزماني ساكن لار شكايت از فرشادي و توكلي مبني بر تصاحب درختهاي مشاراليه/قهرمان انصاري ساكن قريه پاپوني راجع به اختلاف خود با سيد مهدي زهرائي /محمد رضا سليمانيان و محمد علي فرود ساكن آباده راجع به معامله ملكي با حسين صدري اصفهاني كارمند بازنشسته دارائي /محمد علي اسدي ساكن ايل كشكولي شكايت از اجحافات بهزاد رستمي و چند نفر ديگر نسبت به مشاراليه/خمار قهرماني ساكن خنج راجع به اختلاف ملكي خود با خليل كرمي/حسين اكرمي ابرقوئي ساكن آباده شكايت از علاءالدين مهدوي مبني برتصرف اراضي مشاراليه /گروهبان يكم داراب دارابي ساكن كازرون شكايت از نور محمد نوري و پرويز فروتن مبني بر سرقت قالي مشاراليه /محمد علي اسدي ساكن ايل كشكولي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫رونوشت و غيره [نعمت الله ايلان كشكولي ساكن قلعه بيكو جره بالا ده حومه كازرون شكايت از عبدالغفار عوضيان مبني بر قتل پسرش كريم / احمد وجداني مدير امورات مهم داخلي در كبريت سازي اميد شكايت از ضرر و خسارت وارده در اثر تعطيلي آن در رقابت با روس ها / فاطمه فرجي شكايت از هوشنگ صابوني مبني بر مجروح كردن و بيرون نمودن او از خانه اش / عزيز شيرزاد شكايت از ارتش مبني بر بازخريد كردن وي / ساكنان روستاي دولكان آلان شكايت از كمي امكانات / شكرالله جدي شكايت از عدم رسيدگي به پرونده جنايات سروان محمد علي آجيايچيان شكايت از سرهنگ اصغر نژاد مبني بر توهين به مردم كرد كرمانشاه / اهالي صدخرو تقاضاي تلفن و تلگراف / رانندگان شركت اتوتوكل شكايت از كمي حقوق / محمد طهماسبي از اهالي هموژان شكايت از اداره راه مبني بر تغيير مسير رودخانه و وارد شدن خسارت به اهالي / ننادعلي صاحبي درخواست خانه اي جهت گذران زندگي / نوروزي شكايت از فرمانداري قصر شيرين مبني بر قصد تخريب كوي ده سليم / اهالي قريه اخبان كرون درخواست تأسيس مد
 • ‏‫رونوشت و غيره [نعمت الله ايلان كشكولي ساكن قلعه بيكو جره بالا ده حومه كازرون شكايت از عبدالغفار عوضيان مبني بر قتل پسرش كريم / احمد وجداني مدير امورات مهم داخلي در كبريت سازي اميد شكايت از ضرر و خسارت وارده در اثر تعطيلي آن در رقابت با روس ها / فاطمه فرجي شكايت از هوشنگ صابوني مبني بر مجروح كردن و بيرون نمودن او از خانه اش / عزيز شيرزاد شكايت از ارتش مبني بر بازخريد كردن وي / ساكنان روستاي دولكان آلان شكايت از كمي امكانات / شكرالله جدي شكايت از عدم رسيدگي به پرونده جنايات سروان محمد علي آجيايچيان شكايت از سرهنگ اصغر نژاد مبني بر توهين به مردم كرد كرمانشاه / اهالي صدخرو تقاضاي تلفن و تلگراف / رانندگان شركت اتوتوكل شكايت از كمي حقوق / محمد طهماسبي از اهالي هموژان شكايت از اداره راه مبني بر تغيير مسير رودخانه و وارد شدن خسارت به اهالي / ننادعلي صاحبي درخواست خانه اي جهت گذران زندگي / نوروزي شكايت از فرمانداري قصر شيرين مبني بر قصد تخريب كوي ده سليم / اهالي قريه اخبان كرون درخواست تأسيس مدرسه/ صالحي شكايت از حاجي نعمت مبني بر تخريب زمين وي در آبيك قريه قشلاق / خدمتگزاران آموزش و پرورش نا
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫متفرقه و رونوشت [قدرت الله عطايي نائيني شكايت از دادگاه و اداره ثبت نائين و اصفهان مبني بر تضييع حقوق او به نفع فرج الله سيف پور فاطمي / نانوا احمد حيدري شكايت از عدم دريافت سهميه آرد خود /عبدالنبي كريمي كارمند سابق شركت نفت شكايت از عدم دريافت مقرري ماهانه اش / قيطاس زارع از قريه صحرارود فسا شكايت از علي فربود مبني بر مجروح نمودن برادرش خان باز/حمدالله نيك نژاد شكايت از اداره منابع طبيعي مبني بر محسوب كردن باغ وي جزء اراضي جنگلي/كارمندان بازنشسته جديد شهرداري شكايت از كمي حقوق /عبدالكريم ملك اعلام آمادگي جهت كانديدا شدنش در انتخابات آينده مجلس شوراي ملي در حوزه رشت و حومه و درخواست ابلاغ تاريخ شروع انتخابات به او / هيأت مديره اتحاديه صنف بار فروشان تهران شكايت از اشتباه بودن ضرايب مالياتي /غلامعلي عزيزي درخواست وام از بانك مسكن يا بانك هاي رهني جهت احداث مسكن / اكبري اردستاني كارگر فني شهرداري داراب شكايت از بركناري خود به اتهام خرابي موتور برق و محروميت از مزايا/كارمندان شهرداري سمير
 • ‏‫متفرقه و رونوشت [قدرت الله عطايي نائيني شكايت از دادگاه و اداره ثبت نائين و اصفهان مبني بر تضييع حقوق او به نفع فرج الله سيف پور فاطمي / نانوا احمد حيدري شكايت از عدم دريافت سهميه آرد خود /عبدالنبي كريمي كارمند سابق شركت نفت شكايت از عدم دريافت مقرري ماهانه اش / قيطاس زارع از قريه صحرارود فسا شكايت از علي فربود مبني بر مجروح نمودن برادرش خان باز/حمدالله نيك نژاد شكايت از اداره منابع طبيعي مبني بر محسوب كردن باغ وي جزء اراضي جنگلي/كارمندان بازنشسته جديد شهرداري شكايت از كمي حقوق /عبدالكريم ملك اعلام آمادگي جهت كانديدا شدنش در انتخابات آينده مجلس شوراي ملي در حوزه رشت و حومه و درخواست ابلاغ تاريخ شروع انتخابات به او / هيأت مديره اتحاديه صنف بار فروشان تهران شكايت از اشتباه بودن ضرايب مالياتي /غلامعلي عزيزي درخواست وام از بانك مسكن يا بانك هاي رهني جهت احداث مسكن / اكبري اردستاني كارگر فني شهرداري داراب شكايت از بركناري خود به اتهام خرابي موتور برق و محروميت از مزايا/كارمندان شهرداري سميرم شكايت از تبعيض ميان و بي عدالتي ها ميان آنان و كارمندان ديگر /جهانگير جمشيدي شكايت از سختي زندگي و
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 153

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.