×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي جمهوري اسلامي ايران همراه با شوراهاي آموزش و پرورش، قانون شهرداري، تعزيرات حكومتي
شهرداري - قوانين و مقررات - ايران - شوراها - قوانين و مقررات - ايران - شوراهاي آموزش و پرورش - قوانين و مقررات - ايران - قانون كيفري- ايران - شوراهاي شهر- ايران
جهانگير منصور
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي ايران همراه با قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و
انتخابات-قوانين و مقررات-ايران - ايران. مجلس شوراي اسلامي-انتخابات-قوانين و مقررات
ايران. قوانين و احكام - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • علوم اجتماعي
قانون كيفري - شهرداري - ايران - قوانين و مقررات-ايران - تعزيرات - شورا (اسلام) - شوراهاي شهر - شوراها
منصور، جهانگير، ‎۱۳۲۰- - تدوين جهانگير منصور
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي ؛ با آخرين اصلاحات و مصوبات بر اساس قانون كار جمهوري اسلامي ايران
بيمه هاي اجتماعي - آئين نامه ها، قوانين ومقررات - كار و كارگر در ايران - آئين نامه ها ، قوانين و مقررات
قوانين ومقررات كار ايران . آئين نامه ها
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي جمهوري اسلامي ايران همراه با شورش آموزش و پرورش، قانون شهرداري، تعزيرات حكومتي
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات - ايران.قوانين‌واحكام
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛ به انضمام، قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي جمهوري اسلامي ايران همراه با شوراهاي آموزش و پرورش، قانون شهرداري، تعزيرات حكومتي
قانون كيفري-ايران - شوراها-قوانين و مقررات-ايران - شهرداري-قوانين و مقررات-ايران - شوراهاي شهر-ايران - شوراهاي آموزش و پرورش-قوانين و مقررات-ايران - شورا (اسلام)
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات - ايران. قوانين و احكام
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي ايران همراه با قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و
انتخابات-قوانين و مقررات-ايران - ايران. مجلس شوراي اسلامي-انتخابات-قوانين و مقررات
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات - ايران. قوانين و احكام
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي
كار-قوانين و مقررات-ايران - تامين اجتماعي-قوانين و مقررات-ايران
ايران. قوانين و احكام - موسسه كار و تامين اجتماعي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي ايران؛ همراه با قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و
انتخابات-قوانين و مقررات-ايران - ايران، مجلس شوراي اسلامي - انتخابات
جهانگير منصور
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مجموعه قوانين و مقررات برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم: توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
حسن طيبي توكل
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مجموعه قوانين و مقررات اجرايي اصول چهل و چهارم (‎۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همراه اسناد بالادستي مرتبط
ايران--قانون اساسي (جمهوري اسلامي) - ايران--سياست اقتصادي--۱۳۵۸- - ماليات بر ارزش افزوده--قوانين و مقررات--ايران - ماليات بر درامد--قوانين و مقررات--ايران - خصوصي‌سازي--قوانين و مقررات--ايران - امنيت اقتصادي--ايران
ايران. قوانين و احكام - خاني، داود، ‎۱۳۴۸- - فلاح‌دوست، مهدي، ‎۱۳۵۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در صنعت بيمه جمهوري اسلامي ايران ـ ‎۱۳۹۱
حقوق بيمه--ايران - پولشويي--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام - موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سازمان امور مالياتي جمهوري اسلامي ايران ـ ‎۱۳۹۱
ماليات--قوانين و مقررات--ايران - پولشويي--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام - موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در حوزه اصناف جمهوري اسلامي ايران ـ ‎۱۳۹۱
اصناف--قوانين و مقررات--ايران - پولشويي--ايران--جنبه‌هاي حقوقي - پولشويي--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام - موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي با آخرين اصطلاحات و مصوبات بر اساس قانون كار جمهوري اسلامي ايران
كار--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:مؤسسه كار و تامين اجتماعي، شماره :۳۳
كار--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ايران. قوانين و احكام
ايران--سياست اقتصادي--۱۳۵۸- - قانون اساسي--ايران - ماليات بر درآمد--قوانين و مقررات--ايران - ماليات بر ارزش افزوده--قوانين و مقررات--ايران - امنيت اقتصادي--ايران - خصوصي سازي--قوانين و مقررات--ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي جمهوري اسلامي ايران همراه با شوراهاي آموزش و پرورش، قانون شهرداري، تعزيرات حكومتي
شهرداري - قوانين و مقررات - ايران - شوراها - قوانين و مقررات - ايران - شوراهاي آموزش و پرورش - قوانين و مقررات - ايران - قانون كيفري-ايران - شوراهاي شهر - ايران - شورا (اسلام)
ايران. قوانين و احكام - جهانگير‎۱۳۲۰-منصور
catalog
دانشگاه امام صادق
 • قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي ايران همراه با قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و
ايران. مجلس شوراي اسلامي - انتخابات - قوانين و مقررات - انتخابات-قوانين و مقررات-ايران
جهانگير‎۱۳۲۰-منصور
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 180862

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.